پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

10.52547/jpap.2022.223132.1093

چکیده

اهداف: هدف پژوهش کنونی آسیب‌شناسی و فراکاوی خط‌مشی جامع اصلاح نظام اداری اول ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ با تمرکز بر برنامه چهارم آن مدیریت سرمایه انسانی، به‌منظور شناسایی عوامل ایجاد شکاف خط‌مشی با تأکید بر بهره‌وری سازمانی است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی آمیخته و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آمار پژوهش حاضر، شامل دو بخش بوده است. در بخش کیفی مصاحبه از ۱۴ نفر خبرگان علمی و اجرایی، استفاده‌شده است. در بخش کمی نیز برای اعتبارسنجی از همه مدیران، معاونین و کارشناسان وزارت کشور، نمونه‌گیری شده است کل جامعه آماری ۹۹۰ نفر بودند که بر پایه فرمول کوکران ۲۷۰ نفر به‌صورت تصادفی انتخاب و با توزیع پرسشنامه میان حجم نمونه‌ای از کارکنان وزارت کشور، داده‌ها دسته‌بندی و داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیله نرم‌افزار spss۲۶ سنجیده شد و با بهره‌گیری از روش آزمون تحلیل عاملی تأییدی نرم‌افزار لیزرل ۸/۸، بارهای عاملی مضمون تأیید و با آزمون فریدمن، ابعاد تأییدشده، رتبه‌بندی گردید.
یافته‌های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که سنجش تأثیر مؤلفه‌های در شکاف خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی به ترتیب، بعد فرآیندی با میانگین 58/3، بعد فنی با میانگین 37/3، بعد اقتضایی با میانگین 99/2، بعد انسانی با میانگین 76/2، بعد سیستمی با میانگین 30/2 رتبه‌بندی و واکاوی در مضامین و جهت‌مند کردنشان، مجال افزایش بهره‌وری سازمانی را به وجود می‌آورد.
محدودیت‌ها و پیامدها: سیاسی امنیتی بودن وزارت کشور، بیان واقعیت وضع موجود توسط کارکنان، با توجیه‌های علمی بودن و مصاحبه عمیق تا حد زیادی برطرف گردید.
پیامدهای عملی: تمرکز بر عوامل ایجاد شکاف اجرای اصلاح نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی جزء پیامدهای عملی پژوهش است.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش فعلی کوشش نمود تا مضامین پایین بودن بهره‌وری سازمانی دستگاه‌های اجرایی را در شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive Organizational Productivity: Pathology of Human Capital Management Policy Implementation Gap (Case Study: Ministry of Interior)

نویسندگان [English]

  • abbas kasbdoust 1
  • Karamollah Daneshfard 2
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 3
1 Ph.D. student, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
2 Prof., Department of Public Administration, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Purpose: The study tries to identify alternative productivity promotion by examining the key factors of the organizational productivity processes the consequences of the implementation of human capital management policy.
Design/Methodology/ Approach: This research is mixed and applied research. The statistical population the study, in the qualitative section 14 scientific and executive experts to conduct interviews; A little research 270 people out the total statistical population 909 people based on Cochran's formula for validation qualitative findings were randomly selected and distributed by questionnaire among the sample size, the obtained data were analyzed by SPSS26and using the test method confirmatory factor analysis LISREL 8.8 is that the factor loads variables are confirmed and ranked by the Friedman test.
Research Findings: categorize the existence of a gap in the implementation of human capital management policy that hinders the promotion of organizational productivity and quantitative findings the extent to which the components affect the organizational productivity, respectively; A process with an average 3.58, technical with an average 3.37, contingency with an average 2.99, human with an average 2.76, a system with an average 2.30 ranking and the final finding modifying the above factors in the organization accelerate the process increasing organizational productivity.
Limitations and Consequences: reduce the influence of the political and security atmosphere prevailing in the Ministry Interior in the conservative comments of the respondents, the issue was largely resolved with the scientific justification staff.
Practical consequences: Revealing the lack of achievement goals and the formation of gaps in the implementation organization's human capital management policy is one practical consequence.
Initiative value the article: sought to explain the effectiveness of organizational productivity in the factors that create gaps in the implementation of human capital management policy.
Keywords: Organizational Productivity, Comprehensive Administrative System Reform Program, Manufacturing Gap, Human Capital Management
Paper Type: Case Study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Productivity
  • Comprehensive Administrative System Reform Program
  • Manufacturing Gap
  • Human Capital Management