پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت واقتصاد، مدیریت منابع انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر، تلاش می‌کند با بررسی عوامل کلیدی روند بهره‌وری سازمانی در پیشایندها و پسایندهای اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی، پیش‌ران‌های بدیل ارتقاء بهره‌وری را از میان آنها مشخص نماید.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش، آمیخته و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، در بخش کیفی ۱۴ نفر از خبرگان علمی و اجرایی به‌منظور انجام مصاحبه؛ و در بخش کمی ۲۷۰ نفر از کل جامعه آماری ۹0۹ نفری بر اساس فرمول کوکران برای اعتبارسنجی یافته‌های کیفی به‌صورت نمونه تصادفی انتخاب و با توزیع پرسشنامه میان حجم نمونه، داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیله نرم‌افزار SPSS26 تحلیل و با به‌کارگیری روش آزمون تحلیل عاملی تأییدی نرم‌افزار LISREL8/8، بارهای عاملی متغیرها تأیید و با آزمون فریدمن رتبه‌بندی گردیده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های کیفی وجود شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی که مانع ارتقاء بهره‌وری سازمانی می‌شود را در پنج مفهوم دسته‌بندی و یافته‌های کمی میزان تأثیرگذاری مؤلفه‌ها بر بهره‌وری سازمانی به ترتیب؛ فرآیندی با میانگین 58/3، فنی با میانگین 37/3، اقتضایی با میانگین 99/2، انسانی با میانگین 76/2، سیستمی با میانگین 30/۲ رتبه‌بندی و یافته پایانی اصلاح عوامل فوق در سازمان ارتقا بهره‌وری سازمانی را تسریع می‌کند.
محدودیت‌ها و پیامدها:در این پژوهش برای کاستن از اثرگذاری فضای سیاسی امنیتی حاکم بر وزارت کشور در اظهارنظر محافظه‌کارانه پاسخگویان، با توجیه علمی کارکنان موضوع تا حد زیادی مرتفع گردید.
پیامدهای عملی: آشکار نمودن عدم دستیابی به اهداف و شکل‌گیری شکاف در اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی سازمان جزء پیامدهای عملی پژوهش است.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش کنونی کوشش نمود تا مؤلفه‌های اثرگذار بهره‌وری سازمانی را در عوامل ایجاد شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی تبیین‌کند.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Organizational Productivity: Pathology of Implementation Gap Human Capital Management Policy (Case Study: Ministry of Interior)

نویسندگان [English]

 • abbas kasbdoust 1
 • Karamollah Daneshfard 2
 • Gholamreza Memarzadeh Tehran 3

1 Ph.D. Student, Public Administration, Decision and Policy Making, Science and Research Center, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor Department of Management and Economics, Human Resource Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Management and Economics, Public Administration, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The study tries to identify alternatives for the productivity promotion by examining the key factors of the organizational productivity processes in the predictors andhe consequences of implementing the capital management policy.
Design / Methodology / Approach: This research is mixed and applied one. The statistical population of the study, in the qualitative section is 14 scientific and executive experts to conduct interviews; in qualitative research 270 people out of the total statistical population 909 ones based on Cochran's formula for validating qualitative findings were randomly selected and questionnaires among the sample size were distributed. The obtained data were analyzed by SPSS26 and using the test method confirmatory factor were analyzed by LISREL8. 8 and the factor loads variables were confirmed and then were ranked by the Friedman test.
Research Findings: Qualitative findings shows the existence of a gap in the implementation of human capital management policy that hinders the promotion of organizational productivity and categorize that in five concepts and quantitative findings shows the effect of these components on the organizational productivity, respectively; process-based with an average 3.58, technical with an average 3.37, contingency with an average 2.99, human-related with an average 2.76, systematic  with an average 2.30 and the final finding modifies that improving the above factors in the organization accelerate the processincreasing organizational productivity
Limitations and Consequences: To reduce the influence of the political and security atmosphere prevailing in the Ministry Interior which results conservative comments of the respondents, the scientific justifying of staffs was done.
Practical consequences: Revealing the lack of goal achievements and the formation of gaps in the Implementing part of the organization's human capital management policy is one practical consequence.
Initiative or value of the article: Sought to explain theeffectiveness of organizational productivity that create gap in the implementation of human capital management policy.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Productivity
 • Comprehensive Administrative System Reform Program
 • Manufacturing Gap
 • Human Capital Management
 1. Abbasi, A, Mu'tazilis, R, and Mirzaei, M. (2016) Investigation of barriers to implementation of public policies in Iranian governmental organizations, organizational resource management, (2) 6 49-69. [In Persian]
 2. Abbasi, T, Beigi, V (2016) Explaining the challenges of implementing public policies in the field of science, research, and technology, science and technology policy, (3) 7 79-91. [In Persian]
 3. Administrative system reform roadmap (2013), published by the Vice President for Management and Human Capital Development [In Persian]
 4. Analoui, F, & Moghimi, S. M. (2009). Public Sector Managers and Entrepreneurship in the Islamic Republic of Iran. Journal of Management Development, 28(6), (In Persian).
 5. Atkins, L, & Murphy, L. (2019). Panel: Peer-Based Faculty Evaluation v. Student Evaluation of Teaching. Journal of Collective Bargaining in the Academy, 58.
 6. Becker, G. S. (1975). Human Capital. National Bureau of Economic Research, (2th eds) New York.
 7. Beiginia, A, Sardari, A, Najari Nejad, H. (2010). The effect of employees' cognitive empowerment on the factors that enhance human productivity. Public Management Perspectives, 1 (3), pp 79-102. [In Persian]
 8. Bennett, C.J. Howlett, M. The lessons of learning: Reconciling theories of policy learning and policy change Policy Sci 25, 275–294 (1992). https://doi.org/10.1007/BF00138786
 9. Bryce, Nicola; Camp, Richard; and Salangar, Rosemary. (2012), Analysis of Psychological Data with SPSS Program Translated by Khadijeh Aliabadi and Seyed Ali Samadi, Third Edition, Tehran, Doran Publishing.
 10. Civil Service Management Law (2010), Deputy of Management Development and Human Capital, Tehran, Fermanesh Publications [In Persian]
 11. Collings, D. G, Wood, G. T, & Szamosi, L. T. (2018). Human resource management: A critical approach Human Resource Management, 1-450.
 12. Danesh fard, K (2016), “Public Calligraphy Process", Saffar Publications, Second Edition (2016) [In Persian]
 13. Davidsson, P. & Benson Honig (2013). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 41, 314-334.
 14. DeLeon, P. (1999b) ‘The stages approach to the policy process: what has it done? In P.A. Sabatier (ed.), Theories of the Policy Process. Boulder, CO: Westview Press, pp. 19–32.
 15. Dizgah, M. R, Gilanian, Sh, & Alipour, A. (2011). High-Performance Human Resource and Corporate Entrepreneurship: The Mediating Role of Organizations Citizenship Behavior and Procedyree Justice. Australian Journal and Applied Sciences, (In Persian).
 16. Dunsire, A. (1978a) The Execution Process, Volume 1: Implementation in a Bureaucracy. Oxford: Martin Robertson.
 17. Best man & Dago go, Ibiso Lillian (2021) Information System Outsourcing and Organizational Productivity of Manufacturing Companies in Rivers State, Nigeria, Academic Scholars Publishing League (ASPL) International Journal of Management Sciences, ISSN: 2360-9974 | Volume 9, Issue 1 | March, 2021 | Pages 57-45
 18. Faghihi, A, (2019), The more administrative system of the country's progress and development, quarterly specialized organizational and administrative organization of the country, fifth - consecutive 59 - summer 2019, p. 81 [In Persian]
 19. Ghaffari, M (2016), Presenting a System Model of Promoting Human Resources Productivity in the University with Dimatelfi Approach, Case Study: Units of East Azerbaijan University Productivity Management Volume 14, 3, Consecutive 54 - fall 2016 [In Persian]
 20. Gholipour, R. & Danayifard, H. & M.Y. A. and AtarodY. (2015). The concept of pad-ing cleavage of the mesh line in the process of the transition line of culture and strategy, 22(81), 91-125. [In Persian]
 21. Hall, P. (1993). Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275-296. Doi: 10.2307/422246
 22. Hill, MJ, Hupe, PL (2014) Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance, (۳rd Ed). London: Sage.
 23. Hue Jia Bao, Heng Kwek Cheng, Navaratnam Vejayaratnam, A study on human resource function: recruitment, training and development, performance appraisal and compensation journal of global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 7: No. 20۰ (January 2021) page 11-22 | www.gbse.com. My | e ISSN: 24621714
 24. Hughes, A. (2013). Modern Governmental Management. Translated by: S. M, Alvani, Gh. Memarzadeh, & S, Khalili Shourin, Tehran: Pearl Publishing, (In Persian).
 25. Jafari A, Memarzadeh Tehran G. (2017) Identifying the components affecting employee productivity in a military health organization. Journal of Military Medicine. 2017; 19 (3): 234 [In Persian]
 26. Jazini A, Babaei K (2017), Effective Factors of Organizational Structure on Information Aristocracy, Quarterly Journal of Information Research, Twelfth Year, First Issue, Spring [In Persian]
 27. Kia Kojuri, K, & Jafarian, S. (2012). Review the Role of Human Resources Management in the Development of Enterprise Entrepreneurship. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge-Based Business Management, (In Persian).
 28. Lasswell, H.D. (1970) ‘The emerging conception of the policy sciences’, Policy Sciences, 1 (1): 3–14.
 29. Law of the Fifth Plan (2010), Collection of Laws of the Fifth Plan of Economic, Social and Cultural Development, Deputy for Codification of the Publication of Presidential Laws and Regulations [In Persian]
 30. Law of the Fourth Plan (2004), Collection of Fourth Plan Plans for Economic, Social and Cultural Development, Deputy for Codification and Publication of Presidential Laws and Regulations [In Persian]
 31. Law of the Second Plan (1994), Collection of Laws of the Third Plan of Economic, Social and Cultural Development, Deputy for Codification and Publication of Presidential Laws and Regulations [In Persian]
 32. Law of the Sixth Plan (2016), Collection of Laws of the Fifth Plan of Economic, Social and Cultural Development, Deputy for Codification and Publication of Presidential Laws and Regulations [In Persian]
 33. Law of the Third Plan (2000), Collection of Laws of the Third Plan of Economic, Social and Cultural Development, Deputy for Codification and Publication of Presidential Laws and Regulations [In Persian]
 34. Clap, Fritz (2002). Positive and grammatical economics. Useful letter (31), pp. 184- 151. [In Persian]
 35. Makinde, T. (2005), Problem of policy implementation in developing nations: The Nigerian experience, Journal of Social Science,11(1): 63-69.
 36. Kenneth, J, Bothe, J. (2007), Politics and the Bureaucracy, 5th ed. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 4
 37. Mir Mohammadi, S.M, Hassanpour, A. (2011). Iranian Administrative System: An Analysis of Problems and Challenges. Public Management Perspectives, 2 (4), pp9-22. [In Persian]
 38. Molaei, J, Bagheri, M, Gholami, B. (2020). Meta-analysis of factors affecting human resource productivity in the organization. NAJA Scientific Quarterly of Human Resources, 11 (61), 79-102[In Persian]
 39. Najaf Beigi, R, (2018), New Government Management and Management of Iranian Government Organizations, Mehraban Publishing Institute, First Edition, winter 2018. [In Persian]
 40. Pahlavani, F, (2019), Productivity Management of the Administrative and Executive System of the Country, Review of the Ninth Plan of the Comprehensive Administrative System Reform Program, Quarterly Journal of Administrative and Employment Organization of the Country, Fifth - Consecutive 59 - Summer 2019 66. [In Persian]
 41. Pifer, M. J, Baker, V. L, & Lunsford, L. G. (2019). Culture, colleagues, and leadership: The academic department as a location of faculty experiences in liberal arts colleges. The Review of Higher Education, 42(2), 537-564.
 42. PourKiani, M, Sanjar S, Fazl A, Zarepour, N. 2014, "Explaining barriers to policy implementation using focused group discussion (Case study: National Service Management Law) Management of Governmental Organizations of Iran, -7): 9(3 22). [In Persian]
 43. Pressman, J, Wildavsky, A. (1973), Implementation, University of California Press, Berkeley.
 44. Qatiani, A, Memarzadeh Tehran, GR, Mir Sepasi, N. (2017). Designing a human resource management model with a socio-technical and ecological approach for the Iranian public sector. Public Management Perspectives, 8 (2), pp 36-57. [In Persian]
 45. Rangriz, H. and Kheirandish, M. and Latifi Jalisa, S. (2018). Investigating barriers to implementing public policies in governmental organizations using the transcendental method. Public Policy, 4(1), 127-142. [In Persian]
 46. Schultz, T. (1959). Investment in man: An economist’s view. Social Service Review, 33(2), 69-75.
 47. Smith, Kevin B. and W. Larimer, Christopher "An Introduction to Public Policy Theory", translated by Dana Fard (2013), Saffar Publications, (2).
 48. Sulochana, K. & Sajeewanie, T. (2017). The Impact of HRIS on HRM Effectiveness: A Study in Large Scale Group of Company in Sri Lanka. Human Resource Management Journal, 3(1).
 49. Sutherland, m &Wöcke, a (2011). The symptoms of and consequences to selection errors in recruitment decisions. Afr.J. Bus. Manage (2011 42 (4.
 50. Tavakoli, M. (2018). Critical analysis of the positive and normative duality in economics (based on the views of Shahid Sadr). Islamic Economics Studies, 11 (), 141-168. DOI: 10٫30497 / ies. 018٫2341 [In Persian].
 51. Zaribaf, ‌S, ‌M (2012), whose love was easy first but fell into difficulties, a roundtable discussion on Islamic economics, Sura Andisheh " Tir and August 2012 - No. 61 and 60 (pp 276 to 284).