نویسنده = علی رضاییان
بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 87-108

عابد رضایی؛ علی رضاییان


ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی


بررسی تأثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در سطح فردی

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

علی رضاییان؛ بهروز قلیچ لی؛ حمیدرضا نظری


تأثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

عباسعلی حاجی کریمی؛ علی رضاییان؛ اکبر عالم تبریز؛ مرتضی سلطانی