بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده از مدیریت تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است و در این میان همین امر باعث نوعی ابهام در مفهوم مدیریت شده است. در این نوشتار سعی شده تا با انتخاب ده تعریف که جامعیت بیشتری در پوشش به گونه گونی تعریف‌ها را داشته‌اند به بررسی و نقد آن‌ها به وسیله عرضه آن‌ها به منطق و فرهنگ مدیریت پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها