تأثیر سنخ شخصیتی و نوع محیط بر تصمیم‏گیری متقابل اعضاء تیم‏های کاری

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

چکیده هدف این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر شخصیت ( سنخ شخصیتی A و B) و محیط (مجازی و رو‌در‌رو) بر تصمیم‏گیری (سرعت تصمیم‏گیری و میزان رضایتمندی از آن) اعضای تیم‏های کاری بوده است. به این منظور 116نفر (59 مرد و 57 زن) از اعضای تیم‏های کاری فعال در بیمارستان‏های دولتی استان فارس با روش نمونه‏گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و با توجه به هدف پژوهش به 6 گروه آزمایشی تقسیم شدند. افراد در 3 نوع زوج تصمیم‏گیرنده (سنخ A، سنخ B و ترکیبی از سنخ A و B ]ََ[A-B) تقسیم و هر یک از زوج‌ها در یکی از 2 محیط مجازی و رو در رو مورد آزمون قرار گرفتند. در مرحله بعد تکلیف تصمیم‏گیری به هر یک از زوج‏ها (دو نفری که قرار بود با هم تصمیم‏گیری کنند) داده شد و پس از تصمیم‏گیری، زمان صرف شده برای رسیدن به تصمیم و میزان رضایتمندی آن‏ها از تصمیمی که گرفته بودند سنجیده شد. داده‏های حاصل از آزمایش با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره، رگرسیون و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‏های پژوهش نشان داد که شخصیت، تنها بر سرعت تصمیم‏گیری اثر داشته اما محیط تصمیم‏گیری، هم بر سرعت و هم بر میزان رضایتمندی از فرآیند تصمیم‏گیری تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها