مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات سازمان و مدیریت و دیدگاه‌های پیرامون آن

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

چکیده

هدف:  در دهه‌های اخیر، پژوهش‌های مختلفی در حوزه معنویت سازمانی انجام گرفته است و طی این پژوهش‌ها مشخص شده که ابعاد و خصوصیات آن، وابسته به دیدگاه مورد استفاده است. معنویت سازمانی از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد: معنویت فردی، معنویت در محل کار و معنویت سازمانی. همچنین، می‌توان معنویت را از دیدگاه مذهبی نیز در نظر گرفت. پژوهش حاضر، به شناسایی مفهومی فراگیر از معنویت سازمانی در زمینه مدیریت بر اساس اصطلاحات و مفاهیم استفاده‌شده در ادبیات این حوزه می‌پردازد.
روش‌شناسی: یک مرور نظام‌مند از ادبیات با استفاده از مقالاتی که اصطلاحات مرتبط با معنویت سازمانی در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی آن‌ها به‌کار رفته است، در پایگاه‌های Scopus و Web of Science انجام گرفت و به ترتیب 285 و 168 مقاله در آن‌ها یافت شد. مقالات مستخرج، با استفاده از نرم‌افزار VOSviewer تحلیل شدند.
یافته‌های پژوهش: نتایج حاصله شامل دو خوشه بودند: معنویت سازمانی و معنویت در محل کار. تحلیل خوشه‌ها نشان می‌دهد که فضایی برای پژوهش در زمینه معنویت در محل کار و شکافی در مطالعات معنویت سازمانی در حوزه مدیریت وجود دارد. مفهوم پیشنهادی برای معنویت سازمانی، یک هویت سازمانی است که از ارزش‌ها، شیوه‌ها و گفتمان حاکم بر آن نشئت می‌گیرد که از معنویت فردی و معنویت در محل کار تشکیل می‌شود، توسط رهبر و سایر اعضاء هدایت می‌شود و تحت‌تأثیر محیط، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش است.
محدودیت‌ها: محدودیت اصلی مربوط به روش مورد استفاده و خصوصاً نرم‌افزارهای و گزینه‌های جستجو و اسکن در پایگاه‌ها و مقالات است.
پیامدهای عملی: تعریف معنویت به این صورت سبب تولید ارزش و منفعت اجتماعی می‌شود که در وجهه، مأموریت، رسالت و ارزش‌های سازمان قابل رؤیت است.
ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش، ادبیات موجود در زمینه معنویت سازمانی را با روشی که تاکنون در مقالات این حوزه به کار نرفته است طبقه‌بندی می‌کند و مفهومی کامل‌تر از معنویت سازمانی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying The Concept of Organizational Spirituality in the Organization and Management Studies and Viewpoints about it

نویسندگان [English]

 • Saeed Kazempourian 1
 • Fatemeh Mohammadi 2
 • Abdollah Tavakkoli 3
1 Ph.D. Candidate, Information Technology Management, Service Management & Technology Development, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 MSc. Student, Information Technology Management, Advanced Information Systems, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Department of Management, Research Institute of Hawzeh and University, Qom, Iran.
چکیده [English]

purpose: Despite conducting various researches in the field of organizational spirituality, there is still no precise and acceptable definition of it and its dimensions and characteristics depend on the perspective used. Organizational spirituality is examined from three perspectives: individual spirituality, workplace spirituality and organizational spirituality. Spirituality can also be considered from a religious point of view. The present study identifies a comprehensive concept of organizational spirituality in the field of management based on the terms and concepts used in the literature in this field.
Design/Methodology/Approach: A systematic review of the literature using articles that use terms related to organizational spirituality in their titles, abstracts, or keywords was conducted at Scopus and Web of Science databases and respectively, 285 and 168 articles were found. Extracted articles were analyzed using VOSviewer software.
Research Findings: The results included two clusters: organizational spirituality and workplace spirituality. Cluster analysis shows that there is room for research on spirituality in the workplace and gaps in organizational spirituality studies in the field of management. The proposed concept for organizational spirituality is an organizational identity that derives from the values, practices and discourse that govern it, which consists of individual spirituality and spirituality in the workplace, is led by the leader and other members and is influenced by the environment, organizational culture and knowledge management. This spirituality produces social value and benefit that can be seen in the vision, mission and values of the organization.
Limitations & Consequences: The main limitation is related to the using method, especially software, search and scan options in databases and papers.
Practical Consequences: Defining spirituality in this way makes social value and benefit that can be seen in the image, vision, mission and values of the organization.
Innovation or value of the Article: This study categorizes the existing literature on organizational spirituality in a way that has not been used in papers in this field so far and offers a more complete concept of organizational spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spirituality
 • Spirituality in the workplace
 • Organizational spirituality
 • Individual spirituality
 1. Abbaspour, J., Abbaspour, H., & Shahbazi, S. (2017). Investigating the effect of organizational spirituality and its dimensions on employee loyalty (Case study: Mehran Education Organization). Human resource studies, 26, 87-110. (In Persian).
 2. Abedi Jafari, H. Rastgar, AA. (2007). The emergence of spirituality in organizations, concepts, definitions, assumptions, conceptual model. Journal of Iran Management Sciences. 5 (2): 99-121. (In Persian).
 3. Ahangaran, J., Khooshebast, F., & Vahedi, E. (2016). Meta-analysis of the effects of spirituality in the organization and comprehensive model. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 3(1), 22–31.
 4. Ahmadi, A., Mojdeh, M., & Bameri, O. (2011). An introduction to the emergence of spirituality in the organization. Management in Islam, (15-16), 217-232. (In Persian).
 5. Azhdarifard PS, Ghazi GH & Noranipor R. Survey of effect gnosticism and spirituality on students' mental health. Journal of Educational Management Innovations 2010; 5(2): 105-27. (In Persian).
 6. Ankrah, S., & AL-Tabbaa, O. (2015). Universities–industry collaboration: A systematic review. Scandinavian Journal of Management, 31(3), 387–408. https://doi.org/10.1016/J.SCAMAN.2015.02.003.
 7. Ayoubi, A., Mosalanejad, R., & Jahromi, M. R. (2015). The effect of organizational effective—Economic management components on organizational—Citizenship behavior in the agriculture organization in Fars Province, Iran. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), 62–71. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1p62.
 8. Benefiel, M. (2007). Pathfinders and trailblazers: Exploring the territory of spirituality in organizations. Managerial Finance, 33(12), 947–956. https://doi.org/10.1108/03074350710831729.
 9. Bharadwaj, S., & Jamal, T. (2020). In Search of Spiritual Workplaces: An Empirical Evidence Of Workplace Spirituality And Employee Performance In The Indian IT Industry. International Journal of Scientific & Technology Research. 9. 1116-1124.
 10. Boyle, M. V., & Healy, J. (2003). Balancing Mysterium and Onus: Doing spiritual work within an emotion-laden organizational context. Organization, 10(2), 351–373. https://doi.org/10.1177/1350508403010002010.
 11. Brown, R. B. (2003). Organizational spirituality: The Sceptic’s version. Organization, 10(2), 393–400. https://doi.org/10.1177/1350508403010002013.
 12. Crisp, B. R. (2015). Challenges to organizational spirituality as a consequence of state funding. Journal for the Study of Spirituality, 5(1), 47–59. https://doi.org/10.1179/2044024315Z.00000000040.
 13. Crossman, J. (2016). Alignment and misalignment in personal and organizational spiritual identities. Identity, 16(3), 154–168. https://doi.org/10.1080/15283488.2016.1190726.
 14. Driver, M. (2007). A “spiritual turn” in organizational studies: Meaning making or meaningless? Journal of Management, Spirituality and Religion, 4(1), 56–86. https://doi.org/10.1080/14766080709518646.
 15. Elahi Gomshei, M. (Trans.). (n.d.). The Holy Quran. Quran Publishing Foundation. (In Persian).
 16. Esfandiari, Z. (2016). Investigating the role of knowledge sharing behaviors in promoting spirituality in the workplace. 4th International Conference on Economics, Management, Accounting with Value Creation Approach, Shiraz. (In Persian)
 17. Geh, E. Z. (2014). Organizational spiritual leadership of worlds “made” and “found”: An experiential learning model for “feel”. Leadership and Organization Development Journal, 35(2), 137–151. https://doi.org/10.1108/LODJ-04-2012-0052.
 18. Ghamari Givi H. Spirituality, identity and mental health in life span. Journal of Psychology and Religion 2009; 1(4): 43-71. (In Persian).
 19. Ghasemi, M., & Naruyi, S. (2016). Studying the relationship between spirituality in the workplace and organizational commitment of Iranshahr Velayat University staff. Social Sciences (Pakistan), 11(6), 928–934.
 20. Gholipour, R., Samadi Miarkolaei, H., Samadi Miarkolaei, H. (2015). A Study on Impact of Psychological Empowerment on Knowledge Sharing Culture Case Study of Female Employees of Ministry of Education in Mazandaran Province. Women's Studies Sociological and Psychological, 13(4), 181-203. (In Persian)
 21. Giacalone, R. A. & Jurkiewicz, C. L. (2003). Toward a science of workplace spirituality. In R. A. Giacalone, & C. L. Jurkiewicz (Eds.), Handbook of workplace spirituality and organizational performance: 3–28.
 22. Hajiannosrat, M., & Beheshtifar, M. (2018). Prioritization of Factors Affecting Workplace Spirituality at Tehran University of Medical Sciences. Journal of Paramedical School of Tehran University of Medical Sciences (Payavard Salamat), 12(4), 260-272. (In Persian).
 23. Indradevi, R. (2020). Workplace Spirituality: Successful Mantra for Modern Organization. Journal of Critical Reviews, 7 (6), 437-440. doi:10.31838/jcr.07.06.77.
 24. Izak, M. (2012). Spiritual episteme: Sensemaking in the framework of organizational spirituality. Journal of Organizational Change Management, 25(1), 24–47. https://doi.org/10.1108/09534811211199583.
 25. Jafari Shoorgol, S. (2013). A reflection on organizational spirituality with an Islamic approach. Islamic-Iranian model of progress, 2(3), 179-200. (In Persian).
 26. Javaherizadeh, E. (2016). Spirituality model in the organization, presenting a Grounded Theory. Islamic Management, 24(4), 75-108. (In Persian).
 27. Jones, M. V., Coviello, N., & Tang, Y. K. (2011). International Entrepreneurship research (1989–2009): A domain ontology and thematic analysis. Journal of Business Venturing, 26(6), 632–659. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent. 2011.04.001.
 28. Kamoche, K., & Pinnington, A. H. (2012). Managing people “spiritually”: A Bourdieusian critique. Work, Employment and Society, 26(3), 497–513. https://doi.org/10.1177/0950017012438573.
 29. Karakas, F., & Sarigollu, E. (2017). Spirals of spirituality: A qualitative study exploring dynamic patterns of spirituality in Turkish Organizations. Journal of Business Ethics, 156(3), 799–821. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3619-y.
 30. Khari, C., & Sinha, S. (2018). Organizational spirituality and knowledge sharing: A model of multiple mediation. Global Journal of Flexible Systems Management, 19(4), 337–348. https://doi.org/10.1007/s40171-018-0197-5.
 31. Khatami Firouzabadi, M. S., & Dastafar, A. (2014). Analysis of the components of spirituality and its evaluation in the organization. Business Management Quarterly, 6(21), 9-29. (In Persian).
 32. Kökalan, Ö. (2019). The effect of organizational cynicism on job satisfaction. Management Research Review, 42(5), 625–640. https://doi.org/10.1108/MRR-02-2018-0090.
 33. Kolodinsky, R. W., Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2008). Workplace values and outcomes: Exploring personal, organizational, and interactive workplace spirituality. Journal of Business Ethics, 81(2), 465–480. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9507-0.
 34. Lazar, A. (2016). Personality, religiousness and spirituality – interrelations and structure – in a sample of religious Jewish women. Mental Health, Religion & Culture. doi: 10.1080/13674676.2016.1205572.
 35. Lennerfors, T. T. (2015). A Buddhist future for capitalism? Revising Buddhist economics for the era of light capitalism. Futures, 68, 67–75. https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.09.003.
 36. Mohammadi, M., Salimi, M., & Peiravinezhad, Z. (2014). Conceptualization of Organizational Spirituality from the Perspective of Nahj al-Balaghah: Applying Grounded Theory Strategy. Journal of Islam and Management, 3(6), 139-162. (In Persian).
 37. Mohammadpanah, H., & Nasri, L. (2015). Organizational spirituality and its strategies for excellence with emphasis on religious teachings. Islamic Insight and Education, 28, 51-69. (In Persian).
 38. Molloy, K. A., & Foust, C. R. (2016). Work calling: Exploring the communicative intersections of meaningful work and organizational spirituality. Communication Studies, 67(3), 339–358. https://doi.org/10.1080/10510974.2016.1148751
 39. Naghavi, S. A., Asaadi, M. M., & Mirghafouri, S. H. (2015). The model of organizational spirituality in higher education based on Islamic teachings. Islamic Management, 23(2), 145-177. (In Persian).
 40. Nasresfehani, S. A., Amiri, Z., Farahi, M., & Seifi, M. (2017). The effect of spirituality in the
 41. workplace on social abrasion with a mediating role: organizational ethical climate (Case study: Isfahan Social Security Organization). Applied Sociology, (2), 5-77. (In Persian).
 42. Neng-tang, H., & Hui-lin, L. (2019). Using instant messaging for collaboration: A study of the relationships among organizational trust, justice, and spirituality. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-06158-6.
 43. Oh, S., & Roh, S. (2019). A Moderated Mediation Model of Self-Concept Clarity, Transformational Leadership, Perceived Work Meaningfulness, and Work Motivation. Frontiers in Psychology. 10. 10.3389/fpsyg.2019.01756.
 44. Parvin, e. & Mohammadi, sh. & Shirbygi, naser. & Lotfinejad, t. (2014), The relationship between organizational spirituality and Public Admin Rew, Journal of Organizational Change Management 16(4): 448-462
 45. Pattakos, A. (2004). Prisoners of our thoughts: Viktor Frankl’s principles at work. San Francisco: Berrett-Koehler.
 46. Pawar, B. S. (2014). Leadership spiritual behaviors toward subordinates: An empirical examination of the effects of a leader’s individual spirituality and organizational spirituality. Journal of Business Ethics, 122(3), 439–452. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1772-5
 47. Pawar, B. S. (2017). The relationship of individual spirituality and organizational spirituality with meaning and community at work: An empirical examination of the direct effects and moderating effect models. Leadership and Organization Development Journal, 38(7), 986–1003. https://doi.org/10.1108/LODJ-01-2016-0014.
 48. Poole, E. (2009). Organisational spirituality—A literature review. Journal of Business Ethics, 84(4), 577–588. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9726-z.
 49. Pourmola, M. H. P., Bagheri, M., Alinezhad, P., Peyravi Nejad, Z., Nejad, Z. P., Peyravi Nejad, Z., et al. (2019). Investigating the impact of organizational spirituality on human resources productivity in manufacturing organizations. Management Science Letters, 9(1), 121–132. https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.10.011. (In Persian)
 50. Qomshei, M. E. & Neyrizi, A. (2004). The Holy Quran, translated by Mehdi Elahi Ghomshei, Tehran: Quran Publishing Foundation.
 51. Quatro, S. A. (2004). New age or age old: Classical management theory and traditional organized religion as underpinnings of the contemporary organizational spirituality movement. Human Resource Development Review, 3(3), 228–249. https://doi.org/10.1177/1534484304267830.
 52. Rastegar, AA. (2007). Motivational Model of Spirituality: A Case Study of Tehran University. PhD thesis. Tehran University Faculty of Management (In Persian).
 53. Ratnakar, R., & Nair, S. (2012). A review of scientific research on spirituality. Business Perspectives and Research, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.1177/2278533720120101.
 54. Ratner, H. (2009). Suggestive objects at work: A new form of organizational spirituality? Distinktion, 10(2), 105–121. https://doi.org/10.1080/1600910X.2009.9672750.
 55. Rego, A., & Pina e Cunha, M. (2008). Workplace spirituality and organizational commitment: An empirical study. Journal of Organizational Change Management, 21(1), 53–75. https://doi.org/10.1108/09534810810847039.
 56. Rocha, R. G., & Pinheiro, P. G. (2020). Organizational Spirituality: Concept and Perspectives. Journal of Business Ethics. 1-12.
 57. Roszkowska, P., & Melé, D. (2020). Organizational Factors in the Individual Ethical Behaviour. The Notion of the “Organizational Moral Structure”. Humanist Manag Journal. https://doi.org/10.1007/s41463-020-00080-z.
 58. Rupčić, N. (2017). Spiritual development—A missing and powerful leverage when building learning organizations. Learning Organization, 24(6), 418–426. https://doi.org/10.1108/TLO-07-2017-0071.
 59. Salajegheh, S., Abdoli, H., & Oskouei, S. K. M. (2016). Investigation of the relationship between workplace spirituality and organizational commitment (Case study: The employees of National Iranian oil distribution company). Research Journal of Applied Sciences, 11(4), 110–115. https://doi.org/10.3923/rjasci.2016.110.115.
 60. Salajegheh, S., & Farahbakhsh, S. (2010). Spirituality and organizational commitment. Institute of Humanities and Cultural Studies, Comprehensive Portal of Humanities, 23, 203-221. (In Persian).
 61. Sanai, S., & Khalaji, S. (2019). Model of organizational spirituality from the perspective of Islam in the education organization based on the statements of the Supreme Leader. Islamic Management Quarterly, 27(1), 89-113. (In Persian)
 62. Sarlak MA, Veiseh SM, Purashraf Y, Mehdizadeh H. (2012). Spirituality-oriented model of higher education in Iran. Public Management Research; 5(18): 5-24. (In Persian).
 63. Smith, A. C. T. T. (2008). The neuroscience of spiritual experience in organizations. Journal of Management, Spirituality and Religion, 5(1), 3–28. https://doi.org/10.1080/14766080809518687.
 64. Soltani, M., Mohammadi, M., & Aghili Attar, M. (2019). Investigating the relationship between deepening spirituality and the performance of IRGC employees. Islamic Management, 27(2), 1-10. (In Persian).
 65. Thakur, K., & Singh, J. (2016). Spirituality at workplace: A conceptual framework. International Journal of Applied Business and Economic Research, 14(7), 5181–5189. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2s2.084986199865& partnerID=40&md5=706ac4511a33320e8f8ac89bfe51e586.
 66. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management. British Journal of Management, 14, 207–222. https://doi.org/10.3109/10.1111/1467-8551.00375.
 67. Van Der Walt, F., & De Klerk, J. J. (2014a). Workplace spirituality and job satisfaction. International Review of Psychiatry, 26(3), 379–389. https://doi.org/10.3109/09540261.2014.908826.
 68. Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3.
 69. Weitz, E., Vardi, Y., & Setter, O. (2012). Spirituality and organizational misbehavior. Journal of Management, Spirituality and Religion, 9(3), 255–281. https://doi.org/10.1080/14766086.2012.730782.
 70. Woźniak, A. (2012). Know thy God: On Simmel’s philosophy, organizational spirituality and its critique. Journal of Management, Spirituality and Religion, 9(1), 31–47. https://doi.org/10.1080/14766086.2012.641096.
 71. Yang, M., & Fry, L. W. (2018). The Role of Spiritual Leadership in Reducing Healthcare Worker Burnout. Journal of Management, Spirituality and Religion 15 (4): 305–324. doi:10.1080/14766086.2018.1482562.
 72. Ziaee Nargesian A, Aibaghy Esfahani S. (2008). Spiritual Leadership Empowerment of Tehran University. Public Administration; 1(1): 73-75. (In Persian).
 73. Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472. https://doi.org/10.1177/1094428114562629.