شناسایی و تبیین پیشایندها‌ و ‌ پسایند‌های رفتارفرقه‌گرایانه سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی ‌

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان،‌ ایران .

2 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیک، دانشکده مبتکران‌، دانشگاه آزاد واحد ملایر‌، ملایر‌‌، ایران.

3 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی،گرایش مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان لرستان‌، ایران.

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر‌، ملایر‌‌، ایران.

چکیده

هدف: فرقه‌گرایی در سـازمان می‌تواند به افزایش تعارض سازمانی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود. با این توضیح که اگر تفاوت‌های فرهنگـی بین کارکنان به‌خوبی مدیریت نشوند، می‌توانند سبب سوءتفاهم و تعارض در محل کار شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندها‌ و پسایندهای‌ رفتار ‌فرقه‌گرایانه سازمانی با استفاده از تکنیک دلفی فازی‌ است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع‌‌شناسی پژوهشی در زمره پژوهش‌های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی در پارادیم‌ قیاسی استقرایی‌ است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان‌ که متشکل از مدیران سازمان‌ها و اساتید دانشگاه‌ها در استان لرستان است که 30 نفر از خبرگان‌ آن‌ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ‌شده‌اند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است که روایی و پایایی‌ آن با استفاده از ضریب روایی محتوایی و آزمون کاپای‌ کوهن‌ تأیید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه مقایسات زوجی است که روایی و پایایی‌ آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.
یافته‌ها: به‌علاوه در بخش کمی پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی‌ تعیین اولویت پیشایندها‌ و پسایندهای‌ رفتار فرقه‌گرایانه انجام پذیرفت و مهم‌ترین عوامل و پیامدهای رفتار فرقه‌گرایانه سازمانی مشخص شد.
پیامدها: نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که از میان پیشایندهای‌ رفتار فرقه‌گرایانه سازمانی جدایی از اجتماع کلی و برخورداری از ارزش‌ها و نگرش‌های متفاوت، تعصب، حب و ریاست، بی‌تفاوتی و راحت‌‌طلبی، حفظ حرمت یکدیگر به‌عنوان مهم‌ترین پیشایندها‌ و عوامل به‌وجودآورنده رفتار فرقه‌گرایانه سازمانی است. همچنین، نتایج مبین آن است که نادیده‌گرفتن قانون، پارتی‌‌بازی، کاهش مشارکت اجتماعی، از مهم‌ترین پسایندها‌ و پیامدهای رفتار فرقه‌گرایانه سازمانی است.
پیامدهای عملی: فرقه‌گرایی در سـازمان‌ می‌تواند به افزایش‌ تعارض سازمانی‌ و کاهش‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ منجر شود.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر شناسایی پیشایندها و پسایندها رفتار فرقه‌گرایانه سازمانی به پژوهش‌های مدیریتی می‌افزاید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the antecedents and consequences of sectarian organizational behavior based on the Delphi approach

نویسندگان [English]

 • Mohsen Arefnezhad 1
 • seyedh Nasim Mousavi 2
 • Anis Moayed 3
 • Muhamad Piri 4
1 Department of Business Management, Faculty of Economics and Management, Lorestan University, Lorestan, Iran.
2 M.Sc. Business Management, E-Commerce Orientation, Faculty of Innovation, Malayer Azad University ,Iran.
3 M.Sc., Business Management, Marketing Management Trend, Faculty of Economics and Management, Lorestan University Lorestan, Iran.
4 Department of Business Management, Faculty of Humanities, Malayer University, Malayer, Iran.
چکیده [English]

purpose: Organizational sectarianism can lead to increased organizational conflict and decreased social participation. However, they can lead to misunderstandings and conflict in the workplace if cultural differences between employees are not well managed. The main purpose of this study is to identify and explain the antecedents and consequences of organizational sectarian behavior using fuzzy Delphi technique.
Methodology: In terms of applied purpose and in terms of how to collect descriptive survey information and in terms of research typology, this research is among the studies mixed with quantitative and qualitative approach in the inductive deductive paradigm. The statistical population of the study consists of experts, which consists of managers of organizations and university professors in Lorestan province, 30 of whose experts have been selected based on the principle of theoretical adequacy and using purposive sampling. In the qualitative part of the research, the data collection tool was a semi-structured interview, the validity and reliability of which were confirmed using the content validity coefficient and Cohen's Kappa test. The data collection tool in the quantitative part is a pairwise comparison questionnaire whose validity and reliability were confirmed using content validity and retest
Findings: In addition, in the quantitative part of the research, using fuzzy Delphi method, prioritization of antecedents and consequences of sectarian behavior was performed and the most important factors and consequences of organizational sectarian behavior were identified.
 Limitation &Cosequences:The results show that among the antecedents of organizational sectarian behavior, separation from the general community and having different values and attitudes, prejudice, love and leadership, indifference and convenience, respect for each other as the most important antecedents and factors that cause sectarian behavior in the organization. The results also show that ignoring the law, partisanship, and reducing social participation are among the most important consequences of sectarian organizational behavior.
 Practiacl Consequences: Sectarianism in the organization can lead to increased organizational conflict and decreased social participation.
Innovation or value of the Article: The present study aims to identify and prioritize the factors affecting the identification of antecedents and consequences. Organizational sectarian behavior adds to managerial research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sect
 • sectarianism
 • organizational sectarian behavior
 • fuzzy Delphi method
 1. AlK‌‌a‌‌w‌‌a‌‌‌Z‌‌‌e‌‌‌h‌‌‌‌i, A‌‌, &  H‌‌a‌‌d‌‌a‌‌v‌‌i‌‌‌‌n‌‌e‌‌j‌‌a‌‌d, M (2019). The Essence of Sectarianism in Governmental Organizations: A Research in Afghanistan, Quarterly Journal of Public Management, 11 (4), 624-607.(In Persian).
 2. Baba N‌‌a‌‌s‌‌a‌‌b, H‌‌, & Shun A‌‌z‌‌a‌‌r‌‌I‌‌, S‌‌ (2020). Sects and sectarianism in post-revolutionary Iran, Fourth International Conference on Political Science, International Relations and Transformation.(In Persian).
 3. M‌‌a‌‌l‌‌e‌‌k‌‌i‌‌an B‌‌o‌‌r‌‌u‌‌j‌‌e‌‌n‌‌i‌‌a, N, s‌‌h‌‌a‌‌f‌‌i‌‌e‌‌e,‌‌N  D‌‌e‌‌h‌‌s‌‌h‌‌i‌‌r‌‌i, M,R (2018). Sectarianism, the Clash of Civilizations and Crisis Management in the Islamic World, Quarterly Journal of Intercultural Studies, 13(37) (In Persian).
 4. N‌‌a‌‌s‌‌r‌‌a‌‌l‌‌la‌‌h, F(2019). Religion, Sectarianism and Conflict in Southwest Asia, Quarterly Journal of Political Studies, Third Year, (10). 205-189.(In Persian).
 5. A‌‌f‌‌z‌‌al‌‌‌‌,S, & I‌‌q‌‌bal‌‌,H, I‌‌n‌‌a‌‌y‌‌at M(2012). Sectarianism and Its Implications for Pakistan Security: Policy Recommendations Using Exploratory Study, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (JHSS),ISSN: 2279-0837, ISBN: 2279-0845. Volume 4, Issue 4), P 19-26.www.Iosrjournals.Org
 6. Brewer, J. (1992) Sectarianism and racism, and their parallels and differences. Ethnic and Racial Studies, 15, p. 352-364.
 7. Bruce, S., T. & G‌‌l‌‌e‌‌n‌‌dinning, I(2004). Paterson, and M. Rosie. Sectarianism in Scotland. E‌‌d‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌n‌‌b‌‌u‌‌‌‌‌‌r‌‌g‌‌h:Edinburgh U‌‌n‌‌‌‌i‌‌‌v‌‌‌‌e‌‌r‌‌s‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌t‌‌‌y‌‌P‌‌‌‌‌‌‌r‌‌‌‌e‌‌ss. 9.Christia.,F,. & D‌‌‌‌e‌‌k‌‌e‌‌y‌‌ser, E, K‌‌n‌‌o‌‌x‌‌,D(2019). The Nature and Origins of Sectarian Animosity, Massachusetts Institute of Technology Political Science Department ,Research Paper
 8. Finlay,A(1993). Sectarianism in the W‌‌o‌‌‌r‌‌k‌‌p‌‌l‌‌a‌‌c‌‌e:The Case of the Derry Shirt Industry 1868-1968 1Irish Journal of Sociology, V‌‌o‌‌l 3, 79-93. 11. H‌‌a‌‌r‌‌g‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌e.‌‌O (2006). S‌‌‌‌e‌‌c‌‌e‌‌a‌‌r‌‌i‌‌‌‌‌‌a‌‌n‌‌ism In The Northern Ireland Workplace, International Journal of Conflict Management, https://www.researchgate.net,p.45-65.
 9. Hinobusch,R(2016). The Sectarian Revolution in the Middle East, R/evolutions: Global Trends & Regional Issues, V‌‌o‌‌l 4, No. 1, (ISSN: 2449-6413),p. 120-152.
 10. J‌‌a‌‌r‌‌m‌‌a‌‌n,‌‌N(2012). Defining S‌‌e‌‌c‌‌t‌‌a‌‌r‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌a‌‌‌n‌‌‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌s‌‌m‌‌and Sectarian Hate Crime, The Challenge Hate Crime project was financed by the European Union’s P‌‌r‌‌o‌‌g‌‌r‌‌a‌‌m‌‌me for Peace and Reconciliation (Peace III) managed by the Special EU P‌‌r‌‌o‌‌g‌‌r‌‌a‌‌m‌‌m‌‌e‌‌s Body, P. 2-12.
 11. Khan, S,. & R‌‌e‌‌h‌‌man C‌‌h‌‌a‌‌u‌‌d‌‌h‌‌r‌‌‌y‌‌‌‌,H‌‌,u,(2011). Major Consequences Of The Sectarian M‌‌‌‌‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌l‌‌a‌‌n‌‌cy In J‌‌hang, Pakistan, Academic Research International,Volume1.Issue3.w ‌‌w‌‌w‌‌‌‌‌‌‌. J‌‌o‌‌‌‌u‌‌r‌‌‌n‌‌‌a‌‌‌l‌ s‌‌.S‌‌a‌‌v‌‌a‌‌p‌‌,O‌‌r‌‌g pk. P.73-81.
 12. L‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌e‌‌c‌‌‌h‌‌‌‌‌‌t‌‌y, J. & Clegg, C (2001) Moving Beyond Sectarianism: Religion Conflict and Reconciliation‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌n‌‌‌N‌‌‌or‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌t‌‌‌h‌‌‌‌‌‌‌‌e‌‌r‌‌n Ireland. Dublin, The Columba Press.
 13. M‌‌a‌‌h‌‌s‌‌o‌‌o‌‌d‌‌,‌A,K, & K‌‌a‌‌m‌‌r‌‌a‌‌n‌‌,M(2017). Dynamics of Sectarian Violence in Pakistan: Recommendations to T‌‌h‌‌e Policy Makers, Arts and Social Sciences Journal,P.1-9
 14. M‌‌a‌‌t‌‌t‌‌h‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌e‌‌‌s‌‌e‌‌n‌‌,T, M‌‌a‌‌b‌‌o‌‌n‌‌,S &, Raphael L, M‌‌a‌‌n‌‌s‌‌o‌‌u‌‌r‌‌,R (2017). Sectarianism in the Middle East, Policy Department, Directorate-General for External Policies,P.1-31.
 15. M‌‌e‌‌h‌‌f‌‌o‌‌‌o‌‌z‌‌,U & Z‌‌a‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌g‌‌‌ham, A, (2019). Sectarianism At workplace in G‌‌‌‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌l‌‌‌g‌‌it, (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/rsac20,P.1-16.
 16. M‌‌c‌‌V‌‌e‌‌i‌‌‌‌g‌‌h‌‌,R(2014). Sectarianism in Northern I‌‌r‌‌e‌‌la‌‌n‌‌d:Towards a definition in law, Equality Coalition,
 17. M‌‌u‌‌r‌‌t‌‌a‌‌d‌‌a‌‌,L. (2018). Aversive Visions Of U‌‌n‌‌a‌‌n‌‌‌‌i‌‌m‌‌i‌‌‌‌‌‌‌t‌‌y:Political Sectarianism in Lebanon, CMC Senior Theses. http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses.
 18. N‌‌a‌‌z‌‌a‌‌r‌‌I‌, A. S‌‌a‌‌l‌‌a‌‌r‌‌i‌‌r‌‌a‌‌d, M.M. & B‌‌a‌‌z‌‌z‌‌a‌‌z‌‌i, A.A. (2012). Landfill site selection by decision-making tools based on fuzzy multi-attribute decision-making method. Environmental Earth Sciences, 65(6),1631-1642
 19. Sills, D. L., (1968). International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 14. Crowell and Macmillan, Inc.USA
 20. T‌‌o‌‌bi‌‌‌‌n‌‌,S,A. (2018). Vernacular Politics, Sectarianism, and National Identity among Syrian Refugees in Jordan,www.mdpi.com, Journal,p.1-13.
 21. U‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌l‌‌l‌‌‌‌‌aha ,M , & Z‌‌a‌‌i‌‌‌‌g‌‌ham, A(2019). Sectarianism At workplace in G‌‌‌‌‌‌i‌‌‌‌‌‌l‌‌g‌‌it, South A‌‌‌s‌‌i‌‌a‌‌an H‌‌i‌‌‌‌s‌‌t‌‌‌‌o‌‌r‌‌y‌‌And Cu‌‌l‌‌t‌‌u‌‌r‌‌‌e.‌‌