الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی در نهادهای انقلابی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی صنایع، گرایش سیستم‌های کلان، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش تدوین الگوی بهره‌وری سرمایۀ انسانی در نهادهای انقلابی است، که از نظر هدف کاربردی - توسعه‌ای و از نظر روش آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی طبقه‌بندی می‌شود.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبرگان سازمانی حوزۀ منابع انسانی و در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان منابع انسانی به تعداد 33 نفر است. محدودیت جامعۀ هدف و قابلیت دسترسی سبب استفاده از روش سرشماری شده است. در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسش‌نامه برای گردآوری داده ها و برای آزمون فرضیه ها و برازش مدل، روش معادلات مسیری - ساختاری استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: براساس مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای همۀ سازه‌ها (بیشتر از 0.7) و مقادیر واریانس متوسط (بزرگ‌تر از 0.5)؛ پایایی و روایی ابزار تحقیق در سطح مقبولی است. براساس یافته‌ها، بار عاملی همۀ معرف‌ها در 14 مؤلفۀ مدل، بزرگ‌تر از 0.4 و در سطح خطای 5 درصد معنی‌دار است که بارهای عاملی مدل اندازه‌گیری تحقیق تأیید می‌شود. براساس مقادیر شاخص اشتراک، متوسط مشترک و متوسط افزونگی مدل برای همۀ متغیر‌ها، نشان می‌دهد که ارزیابی کیفی مدل در سطح مطلوبی بوده و مدل تأیید می‌شود.
محدودیت ها و پیامدها: ازجمله محدودیت‌های این پژوهش عدم امکان مصاحبه با کارکنان همۀ نهادهای انقلابی به‌منظور غنای بیشتر نتایج است.
پیامدهای عملی: الگوی تحقیق با احصای همۀ ابعاد ممکن تأثیرگذار بر بهره‌وری و با بهره‌گیری از تکنیک مدل‌سازی مسیری - ساختاری، ضمن شناسایی عوامل به بررسی تأثیرات غیرمستقیم ابعاد و مؤلفه‌های الگوی طراحی‌شده می‌پردازد. این الگو با رویکردی سیستمی، با تمرکز بر عوامل سیستمی به بررسی محیط فراگیر و تأثیرات محیطی می‌پردازد.
ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون مقاله‌ای به این صورت به بهره‌وری سرمایۀ انسانی در نهادهای انقلابی  نپرداخته که از‌این‌رو دارای نوآوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Capital Productivity Model In Revolutionary Institutions

نویسندگان [English]

 • Mostafa Zareei 1
 • Mohsen Ahmadi 2
 • Mohammad Solgi 3
1 PhD Student, Industrial Engineering, Macro Systems Orientation , Faculty of Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 PhD, Public Management, HumanResources Management, School of Management and Planning, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 Department of Financial Management, faculty of Management and Strategic Planning, Imam Hossein University, Tehran, iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to develop a human capital productivity model in revolutionary institutions that is classified in terms of practical-developmental purpose and hybrid or hybrid approach.
Design/ Methodology/ Approach: The statistical population of the study is in the qualitative part of organizational experts in the field of human resources and in the quantitative part it includes managers and experts in the field of human resources (33 persons). Due to the limited statistical population and accessibility, the census method was used. The qualitative part of the interview tool and the quantitative part of the questionnaire tool for data collection and the method of structural-partial least squares equations were used to test the hypotheses and fit the model.
Research Findings: Due to the composite reliability and Cronbach's alpha coefficients for all constructs (greater than 0.7) and mean variance (greater than 0.5), reliability and validity of the research instrument were acceptable. According to the results, the factor loadings of all the reagents in the 14 components of the research model were greater than 0.4 and at the significant level of 5% error, which confirmed the factor loadings of the research measurement model. According to the values of the share index, the common average and the average redundancy of the model for all the variables show that the qualitative evaluation of the model is at the desired level and the model is confirmed.
Limitations & Consequences: Impossibility of interview with the employees of all revolutionary institutions with the purpose of more richness of the results, is the main limitation of this research.
Practical Consequences: The research model, by calculating all possible dimensions affecting productivity and using the path-structural modeling technique, while identifying the factors, examines the indirect effects of the dimensions and components of the designed model. This model has a systemic approach to the productivity of human capital. In this way, in addition to focusing on systemic factors, it examines the pervasive environment (extra-organizational environment) and environmental influences.
Innovation or value of the Article: This study presents the model of human capital productivity in revolutionary institutions and so far no such article has dealt with the productivity of human capital in the institution, which is why it is innovative.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Human Capital
 • revolutionary institutions
 • mixed research
 1. Azar, A., Zarei Mahmoud Abadi, M., and Taheri Mehrjerdi, M.H. (2012). Prioritizing Factors Affecting Human Resource Productivity in the Tile Industry with a Combined Decision-Making Approach and Data Coverage Analysis. Industrial Management Perspective, 5, 9-25. (in Persian)
 2. Aghaei, R., Aghaei, M., and Aghaei, A. (2015).Investigating the Factors Affecting Human Resources Using BSC Model. Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 7th Year, 4 (22), 27-49. (in Persian)
 3. Abbaspour, A., and Badri, M. (2015). The Relationship between Psychological Empowerment and Factors Affecting Human Resource Productivity. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), Year 24, 79, 73-100. (in Persian)
 4. Alam, M. A. (2016). Techno-Stress and Productivity: Survey Evidence from the Aviation Industry. Journal of Air Transport Management, 50, 62-70.
 5. Cozzarin, B. P. (2016). Advanced Technology, Innovation, Wages and Productivity in the Canadian Manufacturing Sector. Applied Economics Letters, 23(4), 243-249
 6. Datta, Deepak .k., Guthrie, James P., and Wright, Patrick. M. (2005). Human Resource Management and Labor Productivity: Does Induster Matter?, Academy of Mangement Journal, 48( 1), 135-145.
 7. EnShassi, A., Mohammed, S., Mayer, P., and Abed, K. (2007). Benchmarking Masonry Labor Productivity, International Journal of Productivity and Performance Management, 56(4).358-368.
 8. Eliassi, Gh., Amirtash, A. M., and Safania, A. M. (2018). Explaining the effect of organizational identity on human resource productivity by emphasizing the mediating role of organizational voice (Case study: Employees of the Department of Physical Education of Islamic Azad Universities of Iran). Productivity Management, Twelfth Year, 47, 189-211. (in Persian)
 9. Farhadi, Mohammad Reza., F Nouri, Fath Ali., and Chaharaein, Boroumand.(2009). A Study of the Causes of the Influence of Culture and Jihadi Management on the Bureaucracy, Proceedings of the Second Conference on Jihadi Culture and Management, 157-167. (in Persian)
 10. Fahal, A., Ali Doost Ghahfarkhi, E., and Jalali Farahani, M. (2016). The Relationship between Organizational Trust and Its Components with Human Resource Productivity in Sports and Youth Departments of Ardabil Province. Applied Research in Sports Management, Fifth Year, 3 (19), 35-43. (in Persian)
 11. Faizi, T., and Shahbazi, N. (2009). A Study of the Characteristics of the Learning System Model in the National Bank of Iran. Journal of Cultural Management, 3, 4, 19-36. (in Persian)
 12. Faraji Marjanloo, M., Faraji Marjanloo, B., Sehat, S. (2017). A Study of the Impact of Using the Information Technology and Productivity of Productivity Communication of Employed Employees (Employees of Tabriz Housing Bank). Productivity Management, Eleventh Year, 42, 149-174. (in Persian)
 13. Hatami, S., and Dastar, H. (2012). Explaining the Role of Learning in Human Resource Productivity through Empowerment. Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 4, 1, 27-53. (in Persian)
 14. Hir, J., Holt, T., Ringle, K., and Sarstad, m. (2013). Modeling of structural equations of least squares (PLS-SEM), Translated by Azar, Adel and Gholamzadeh, Rasoul (2016), first edition, Tehran: Negah Danesh.
 15. Hosseini, M., Alidost Ghahfarkhi, E., Darogheh Arefi, N., and Dehghan, S.A. (2018). The Impact of Organizational Trust and Professional Commitment on Human Resource Productivity in the General Directorate of Sports and Youth of East Azerbaijan Province. Journal of Human Resources Management in Sports, Shahroud University of Technology, 6, 1, 161-178. (in Persian)
 16. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
 17. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2 Ed., and Thousand Oaks, CA: Sage.
 18. Latifian, A., and Doaei, H. (2013). Drawing a Conceptual Model of Employee Productivity Using an Interpretive Structural Modeling Approach (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad, Vice Chancellor for Planning and Programming). General Management Research, Year 6, (20), 5 -32. (in Persian)
 19. Mahmoudzadeh, M., and Mollasmail, M. (2016). A Study of the Relationship between Compensation for Financial Services (Direct and Indirect) with Human
 20. Resource Productivity in the National Iranian Oil Products Refining and Distribution Company. Journal of New Process, 9 (55), 99-108. (in Persian)
 21. Mir Mohammad Sadeghi, S.A. R., Zareei, M., and Tahmasebi, A. (2017). Identification and ranking of employee productivity functions using BSC and value engineering methodology. Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 10th year, 4 (34), 75-100. (in Persian)
 22. Nejad Irani, F., and Dadjavian, A. (2018). A Study of the Impact of Strategic Value of Human Capital Establishment on Human Resource Productivity due to the Mediating Role of Job Improvement (Case Study: Employees of National Bank of West Azerbaijan Province). Productivity Management, Twelfth Year, 47, 235-269. (in Persian)
 23. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, And B., Wright, P. M., (2017). Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage, 10e. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
 24. Oloke, O. C., Oni, A.S., Babalola, D., and Ojelabi, R. A. (2017). Incentive Package, Employee’s Productivity and Performance of Real Estate Firms in Nigeria. European Scientific Journal, 13(11), 246-260.
 25. Orafi Jamshidi, Sh., Orafi Jamshidi, Sh., and Mirzaei, H. (2015). Explaining the organizational learning model of employees based on improving productivity and reducing burnout (Case study: Payame Noor University staff, Tabriz Center). Productivity Management, 13th year, 49, 41-67. (in Persian)
 26. Qabazi, R. (2013). A Study of Factors Affecting the Productivity of Human Capital in Research Centers (Case Study: Oil Industry Research Institute). Journal of Innovation and Value Creation, First Year, 3, (in Persian)
 27. Seyed Naghavi, M.A., Ghorbanizadeh, V., and Ghorbani Paji, A. (2017). The Relationship between Conflict Management Styles with Human Resource Productivity in Sina Bank. Productivity Management, 11, 43, 7-44. (in Persian)
 28. Shokrchizadeh, A.R., and Haji Ismaili, S. (2015). A Review of Human Resource Productivity Models and Its Relationship with Service Quality in Service and Governmental Organizations, First National Conference on Strategic Service Management, Najafabad Islamic Azad University, 1-9. (in Persian)
 29. Shirzad Kobria, B., and Barazideh M. (2016). A Study of Human Resource Productivity in Bank Melli Iran and Ways to Increase It. Journal of Educational Management Research, 1 (39), (in Persian)
 30. Shao, B. M., and Lin, W. T. (2016). Assessing Output Performance of Information Technology Service Industries: Productivity, Innovation and Catch-up. International Journal of Production Economics, 172, 43-53.
 31. Sadeghi Mal Amiri, Mansour. (2010). Information Systems in the Organization, Volume One, Imam Hossein University Press, 126. (in Persian)
 32. Sadegh, Mohammad Hadi., and Amiri, Mojtaba. (2015). Prioritization of competencies and characteristics of employees of revolutionary institutions with value approach, Quarterly Journal of Human Resources Management Research, Imam Hossein University, 7(1), 113-135. (in Persian)
 33. Sheikh, Parisa., and Moradkhani, Fardin. (2020). Challenges of Financial Supervision on Public Non-Governmental Institutions (Case Study of the Martyr and Veterans Affairs Foundation), Quarterly Journal of Administrative Law (Scientific-Research), 7(21), 199-226. (in Persian)
 34. Sadegh, M. H., and Amiri, M. (2015). Prioritizing the merits and characteristics of the employees of the revolutionary institutions with a value approach. Human Resource Management Research, Imam Hossein University, Year 7, 1, 135-113. (in Persian)
 35. Taban, M., Hashemi, M., and Mahmoudian, O. (2016). Variables Related to Improving Human Productivity in the Branches of the Social Security Organization of East Greater Tehran. Social Welfare Research Quarterly, 16, 63, 159-163. (in Persian)
 36. Taheri Shahnam. (2009). Productivity and its analysis in organizations, Tehran: Hastan publication, 189. (in Persian)
 37. Thudaa, A., Sarib, J., and Maharanic, Anita. (2019). Employees Perception of Human Capital Practices, Employee's Productivity, and Company Performance. Integrated Journal of Business and Economics, 15, 240-250.
 38. Wright, P., and Perrell, G. M. (2008). Cultural values/ workplace behavior and productivity in China: A conceptual framework for practicing managers. Management Decision, 46(5), 97-812.
 39. Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
 40. Xianzhou, Ch., Baoxiong, W., Junxi, T., Yanli, M., and Yanjun, L. (2016). A Modified Framework for the Regional Assessment of Climate and Human Impacts on Net Primary Productivity. Ecological Indicators, 60, 184-201.Xiaodong, L. Ch., Kwan Hang, Z., and Yimin, L. Y. (2016). Evaluating the Impacts of High-Temperature Outdoor Working Environments on Construction Labor Productivity in China: A Case Study of Rebar Workers. Building and Environment, 95, 42-54
 41. Yang, S.B., and Choi, S. (2009). Employee Empowerment and Team performance. Team performance Management, 15, 289-301.
 42. Yousef Saber, N., Tabatabaei, S., M., & Afrazeh, A. (2015). The interaction of the performance factors in ACHIEVE model: A study in Iran, International Journal of Organizational Leadership, 4, 170-