تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی و انتخاب مؤثرترین آن‌ها و طراحی مدل مربوط به آن می‌باشد. این مدل در سازمان‌های بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تأثیرگذاری این عوامل بر روی سلامت سازمانی گزارش ‌شده است. از دیگر اهداف این مقاله سوق دادن توجه محققین سلامت سازمانی به‌سوی عوامل رفتاری می‌باشد.طراحی / روش‌شناسی/ رویکرد: در این پژوهش به کمک مطالعه پژوهش‌های پیشین و استفاده از روش دلفی اقدام به استخراج مهم‌ترین عوامل رفتاری که دارای روایی بالایی هستند گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، این عوامل تلخیص و به دسته‌های به هم مرتبط تقسیم شد. همچنین از طریق طراحی مدل معادلات ساختاری، اقدام به ساخت و آزمون مدل مربوطه گردید.یافته‌های پژوهش: مدل معادلات ساختاری به‌ دست ‌آمده در این پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل رفتاری را بر روی سلامت سازمانی به تصویر کشیده است. این مدل ، همچنین، این عوامل را به سه دسته عوامل فرهنگی، عوامل معنوی و عوامل سبک رهبری تقسیم‌بندی نموده و تأثیر هر عامل را نیز سنجیده است. محققانی که بخواهند بر روی سلامت سازمان‌ها و در درجه اول بهبود آن کار کنند می‌توانند از این مدل بهره لازم را ببرند.محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل گستردگی عوامل رفتاری، مطالعه کامل آن‌ها در این پژوهش ممکن نبود. لذا بازه زمانی مشخصی از مقالات مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین پیشنهاد می‌گردد، سایر جنبه‌های عوامل رفتاری موردبررسی قرار بگیرد.پیامد‌های عملی: گسترش فرهنگ مشارکتی در سازمان می‌تواند به بهبود سلامت آن کمک کند.ابتکار یا ارزش مقاله: در این مقاله با بهره جستن از مطالعه متون گسترده و ساخت مدل برازش شده، تأثیر عوامل رفتاری بر سلامت سازمانی، در سازمان‌های بخش عمومی به تصویر کشیده شده است. از آنجایی ‌که این سازمان‌ها تأثیر زیادی بر زندگی آحاد افراد جامعه دارد، توجه به‌سلامت آن‌ها از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌باشد. همچنین این مدل، اهمیت توجه به رفتار سازمانی را بیش‌ازپیش روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Behavioral Factors Affecting Organizational Health in the Public Sector

نویسندگان [English]

 • Bahman Moazen 1
 • Reza Najaf Beigi 2
 • Nasser Mir Sepasi 2
 • Nazanin Pilehvari 3
1 Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Public Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Imam Shahri Memorial Unit, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to identify the behavioral factors affecting organizational health and select the most effective ones and design a model related to it. This model has been studied in public sector organizations and the impact of these factors on organizational health has been reported. Another goal of this paper is to draw the attention of organizational health researchers to behavioral factors.Design / Methodology / Approach: In this study, with the help of previous research studies and the use of Delphi method, the most important behavioral factors that have a high validity were extracted. These factors were then summarized and divided into related categories using exploratory factor analysis. Also, by designing the structural equation model, the relevant model was constructed and tested.Findings: The structural equation model obtained in this study illustrates the impact of behavioral factors on organizational health. This model also divides these factors into three categories: cultural factors, spiritual factors, and leadership style factors, and measures the impact of each factor. Researchers who want to work on the health of organizations and, above all, improve it, can take advantage of this model.Limitations and Consequences: Due to the wide range of behavioral factors, it was not possible to study them fully in this study. Therefore, a specific time period of the articles was studied. It is also suggested that other aspects of behavioral factors be considered.Practical Consequences: The development of participatory culture in the organization can help improve its health.Initiative or Value of the Article: In this paper, the effect of behavioral factors on organizational health is illustrated in public sector organizations by studying extensive texts and constructing a tailored model. Since these organizations have a great impact on the lives of individuals in society, it is doubly important to pay attention to their health. This model also highlights the importance of paying attention to organizational behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Health
 • Behavioral Factors
 • public sector organizations
 1. Aghighi, A. (2016). The relationship of some ethical variables with organizational health. Journal of Ethics in Science and Technology, 4 (41) 97-106. (In Persian)
 2. Ahmadi, A. Bazrafshan, A. (2014). Relationship between management styles with organizational health and employee job stress. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Management, 8 (32), 73-90. (In Persian)
 3. Ahmadi, A. Khoshbakht, m; Hosseini, S.; Rostami, A. (2012). Evaluating the effect of managers' performance on organizational health. Traffic Studies Quarterly, 3 (22) 47-66. (In Persian)
 4. Akbari, M.; Shakiba, H. Ziaei, M.; Marzban, Sh. Razi, S. (2013). Investigating the Relationship between Organizational Health and Organizational Entrepreneurship: Case Study: University of Tehran. Public Management, 5 (13) 1-20. (In Persian)
 5. Alwani, S. (2007). public Management. Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
 6. Amirkhani, A. and Amirkhani, M. (2014). Investigating the effect of employee skepticism on organizational change on organizational health. Quarterly Journal of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, 3 (12) 19-39. (In Persian)
 7. Amrullah Beyuki, N .; Shakeri Ardakani, M. and Niknam Joo, M. (2017). Analysis of the effects of organizational justice on organizational health with emphasis on the mediating role of social capital in public libraries in Yazd province. Journal of Library and Information Science, 20 (2) 131-159. (In Persian)
 8. Ansari Renani, Gh and Arastou, A. (2006). The relationship between emotional intelligence and transformational leadership in insurance industry managers. Proceedings of the Fourth International Conference on Management, 55-66. (In Persian)
 9. Ansari Renani, Q and Najafi, Gh. (2001). Ethics in Islamic management. Proceedings of the First Islamic Management Conference. Tehran: Azad University Scientific Publishing Center. (In Persian)
 10. Argyris, C. (1958). The Organization: What Makes It Healthy? Harvard Business Review, 107-116.
 11. Argyris, C. (1986). Leadership, learning, and changing the status quo. Organizational Dynamics, 29-43.
 12. Azimi, H. and Fallahi, L. (2018). The impact of work conscience on organizational health with a mediating role of value. Quarterly Journal of Islamic Management, 6 (36) 169-188. (In Persian)
 13. Azzb Daftar, A and Rajabi Farjad, H. (2019). The effect of good governance on organizational health with regard to the mediating role of political behavior. Public Management Perspectives Quarterly, 6 (24) 141-169. (In Persian)
 14. Bahrami, S.; Rajaeipour, S. and Keyvan Ara, M. (2012). Investigating the Relationship between Managers' Decisions and Organizational Health in Educational Groups, Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Occupational Health Quarterly. 9 (3) 96-104. (In Persian)
 15. Campbell Quick, J., Macik-Frey , M., & Cooper , C. L. (2007). Managerial Dimensions of Organizational Health: The Healthy Leader at Work. Journal of Management Studies.
 16. Cotton, P., & Hart, P. (2003). Occupational wellbeing and performance: A review of organisational health research. Australian Psychologist, 118-127.
 17. Cotton, P., & Hart, P. M. (2003). Occupational WellBeing and Performance: A Review of Organizational Health Research. Australian Psychologist, 118-127.
 18. Daneshfard, K. (2007). Relationship between bureaucratic model and organizational organizational health of universities. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences, 4 (25) 41-54. (In Persian)
 19. Eskandari, F and Samadi, A. (2016). Investigating and recognizing the effect of cultural intelligence on organizational health (Case study: Government managers of Malayer city). Organizational Culture Management, 3 (14) 809-828. (In Persian)
 20. Eskandari, M. (2004). Designing a system model for empowering managers. Modares Quarterly, 2 (8) 53-80. (In Persian)
 21. Farhangi, A. (2001). Public administration and social culture. Management knowledge. (In Persian)
 22. Ferdowsi, H.; Marashian, F and Talebpour, M. (2012). Relationship between personality traits and organizational commitment with organizational health in employees of Khuzestan General Directorate of Sports and Youth. Sports Management Studies, 4 (75) 173 - 188. (In Persian)
 23. Ghanbari, Sultanzadeh. (2016). The mediating role of internal occupational authorities in the relationship between organizational health and human capital development. Social Capital Management, 9 (45) 347-368. (In Persian)
 24. Ghasemi Nejad Moghadam, N; Baghaei Nia, F and Bafandeh Zendeh, A. (2008). Fuzzy logic in simple language. Quality Control Monthly, 3 (23) 43-51. (In Persian)
 25. Ghasemi, b. (2009). Management of Organizational Behavior. Tehran: Sepahan. (In Persian)
 26. Ghasemi, M. Fardin, M. and Javadzadeh, M. (2014). Investigating the effect of spiritual leadership on organizational health (a study among employees of the Zahedan Social Security Organization). Public Management Research, 3 (6) 135-156. (In Persian)
 27. Gholamzadeh, D and Tahvildar Khazaneh, a. (2013). The relationship between leadership styles, organizational health and injustice (a case study of the railways of the Islamic Republic of Iran). Public Management, 6 (36) 157-174. (In Persian)
 28. Hakak, M and Farhikhteh, F. (2017). The effect of organizational transparency on organizational health (mediating variability of spirituality). Quarterly Journal of Human Resource Management and Support Development, 4 (23) 21-41. (In Persian)
 29. Hakak, M. and Rahimi Aqdam, S. (2014). Explaining the role of organizational spirituality in creating a sustainable competitive advantage: Employees of Tabriz Housing Bank branches. Organizational Culture Management, 2 (20) 461-484. (In Persian)
 30. hart, p., & cotton, p. (2003). Occupational Wellbeing and Performance: A Review of Organisational Health Research. AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST, 118-127.
 31. Hosseinzadeh, M. (2011). Investigating the relationship between organizational culture and change management in primary schools in Pakdasht city and District 6 of Tehran. Faculty of Educational Sciences, University of Tehran. (In Persian)
 32. Hoy, & Fedman. (1987). Organizational health: The concept and its measure. Journal of research and Development in Education.
 33. Hoy, W., & Feldman, J. (1987). Organizational Health: The Concept and Its Measure. jurnal of research and development in education, 30-37.
 34. Hoy, W., & Feldman, J. (1999). Organizational health profiles for high schools. School climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning environments.
 35. Hoy, W., & Woolfolk, A. (1993). Teachers' sense of efficacy and the organizational health of schools. The elementary school journal, 355-372.
 36. Hui and Michele. (2008). Theory and research and practice in educational management. (M. Seyed Abbaszadeh, translator) Urmia: Anzali. (In Persian)
 37. Interesting paragraph, A. (1999). School Organizational Health. Quarterly Journal of Management in Education, 14 (2) 12-20. (In Persian)
 38. Iranzadeh, S. and Mahmoudi, M. (2007). Understanding organizational culture based on the Denison model. Quarterly Journal of Management No. 15 (2), 59-84. (In Persian)
 39. Iranzadeh, S.; Khalili, M. and Rah Koi, K. (2009). Determining the leadership style and its impact on employee motivation in the post-aging company. Quarterly Journal of Management No. 10 (4), 54-83. (In Persian)
 40. Iranzadeh. (1998). Organizational Culture Management. Tehran: Author. (In Persian)
 41. Islami, A. (2013). Fuzzy logic and its applications, Kerman: Shahid Bahonar University. (In Persian)
 42. Jahed, H. (2005). organizational health. Tadbir Magazine, 2 (159) 16-21. (In Persian)
 43. Jalalian, N.; Geramipour, M. and Borjali, M. (2016). The mediating role of mental health in the relationship between religious beliefs and organizational health: A case study of public universities in Tehran. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 3 (12) 129-148. (In Persian)
 44. Jones, S. (1992). Was there a Hawthorne effect? American Journal of sociology, 451-468.
 45. Kabiri, A ;; Ghalei, A; Talebi, M. and Sheikhlou, M. (2019). The relationship between the moral dimensions of spirituality in the workplace, organizational health and organizational trust. Ethics in Science and Technology, 9 (12) 83-91. (In Persian)
 46. Kia, M. (2011). Fuzzy logic in MATLAB. Tehran: Kian Rayaneh Sabz Publications. (In Persian)
 47. Kiduzi, A.; Mohammadi Hosseini, S. and Hosseinpour, A. (2017). The Role of Transformational Leadership in School Organizational Health: Testing the Mediating Role of Organizational Justice. Bi-Quarterly Journal of School Management Research, 2 (3) 80-101. (In Persian)
 48. Koohi, K. (2017). Investigating the effect of organizational health on social responsibility (Case study: Tabriz University staff). Social Development, 14 (2) 33-58. (In Persian)
 49. Korkmaz, m. (2006). The relationship between organizational health and robust school vision in elementry schools. Educational reasearch quarterly, 14-36.
 50. Liu, C., & Robertson, P. (2011). Spirituality in the Workplace:Theory and Measurement. Journal of Management Inquiry, 35-50.
 51. Lowe, G. (2010). Creating healthy organizations: How vibrant workplaces inspire employees to achieve sustainable success. Toronto: University of Toronto Press.
 52. Lyden, J., & Klingele, W. (2000). Supervising organizational health. Supervision.
 53. MacIntosh, R., MacLean, D., & Burns , H. (2007). Health in Organization: Towards a Process-Based View. Journal of Management Studies.
 54. MacIntosh, R., MacLean, D., & Burns, H. (2007). Health in organization: Towards a process‐based view. Journal of Management Studies, 206-221.
 55. Marzooqi, R ;; Turkzadeh, J .; Badri Gargari, R and Rabavi, R. (2017). Investigating the structural relationships between different types of culture and organizational health by mediating different types of organizational climate. Journal of Education, 7 (24) 113-132. (In Persian)
 56. Matlabi Asl, m. (2005). Investigating the relationship between organizational culture and participatory management in Sepah Bank's headquarters units. Tehran: University of Tehran, School of Management. (In Persian)
 57. McHugh, M., Humphreys, P., & Mclvor, R. (2003). Buyer‐supplier relationships and organizational health. Journal of Supply Chain Management, 15-25.
 58. Meshbaki, A. and Ghelich Lee, b. (2007). Explain the effective model of managers' emotional intelligence on organizational commitment of employees according to the role of leadership styles. Teacher Quarterly - No. 2 (55) 211-234. (In Persian)
 59. Miandari, K ;; Abedi Jafari, H.; Najjari, R. and Mehdipour, R. (2014). Provide a hybrid model for designing and explaining a healthy organization, a case study of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. Journal of Organizational Behavior Studies, 3 (25) 47-74. (In Persian)
 60. Milliman, J., Czaplewski, A., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes An exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, 426-447.
 61. Mohammad Davoodi, A. and Velaei Maleki, M. (2013). Analysis of the Relationships between Moral Leadership and Organizational Health Case Study. Quarterly Journal of Human Resource Studies, 6 (23) 61-78. (In Persian)
 62. Mohammadi Moghadam, Y.; Jouri, B and Nourizadeh, F. (2019). Investigating the mediating role of organizational spirituality in the relationship between organizational vitality and organizational health. Quarterly Journal of Human Resource Management and Support Development, 2 (12) 113-139. (In Persian)
 63. Mohammadi, S. (2019). Typology of organizational culture of Shahid Chamran University of Ahvaz and explaining its effect on organizational health of employees. Quarterly Journal of Occupational and Organizational Counseling, 4 (2) 113-136. (In Persian)
 64. Mohammadzadeh, A. (1999). The process of change in organizational culture. Mesbah Magazine, 8 (12) 7-18. (In Persian)
 65. Moor, T., & Casper, W. (2006). An Examination of Proxy Measures of Workplace Spirituality: A Profile Model of Multidimensional Constructs. Journal of Leadership and Organizational Studies, 109-118.
 66. Najafikhah, M. (2016). The boundary between the public sector and the private sector in Iranian law with an emphasis on privatization and outsourcing. Journal of Planning and Budgeting, 3 (25) 101-133. (In Persian)
 67. Nanchian, S. (2008). The relationship between organizational culture and innovation in headquarters units. Tehran: University of Tehran. (In Persian)
 68. Naqvi, S ;; Asadi, M. and Mir Ghafouri, S. (2015). Organizational spirituality model in higher education based on Islamic teachings. Quarterly Journal of Islamic Management, 4 (36) 145-177. (In Persian)
 69. National Service Management Law. (2010). Retrieved from the Ministry of Health and Medical Education: https://rkj.mcls.gov.ir/en/moghararaat/ghavanin/ghanoonkeshvari. (In Persian)
 70. Nier, S. (2009). The relationship between organizational culture and organizational performance in a large federal government agency. Walden University.
 71. Pak Niat, M and Javidi, H. (2016). The relationship between the dimensions of spiritual intelligence and organizational health with the mediating role of organizational citizenship behavior. Psychological Methods and Models, 7 (23) 19-38. (In Persian)
 72. Parhizgar, K. (2003). management theories. Tehran: Didar Publications. (In Persian)
 73. Petchsawang, P., & Duchon, D. (2009). Measuring workplace spirituality in an Asian context. Human Resource Development International, 459-468.
 74. Piety, m; Khorakian, AS; Rahimnia, F and Mortazavi, S. (2019). Identifying the components of spiritual leadership and examining its impact on organizational health (Case study: Northeastern Iranian universities). Tomorrow's Management Magazine, 2 (58) 109-122. (In Persian)
 75. Pourkazemi, M. and Shakeri Navai, Gh. (2009). Investigating the organizational culture of the faculties of management of Tehran universities and the role in the productivity of faculties. Management Special Letter, 37-62. (In Persian)
 76. Qahramani, M. Abolghasemi, M ;; Arefi, M. and Hatami, M. (2012). Evaluation of organizational health of Shahid Beheshti University faculties. Quarterly Journal of Occupational and Organizational Counseling, 3 (21) 13-30. (In Persian)
 77. Rajabi Farjad, H.; Malmir, A. and Taheri, A. (2014). Investigating the Relationship between Organizational Health and Organizational Justice with Organizational Commitment among Employees of Hamadan Tax Affairs Departments. Quarterly Journal of Human Resource Management and Support Development, 3 (21) 23-44. (In Persian)
 78. Razi, S ;; Akbari, M.; Shakiba, H. and Marzban, Sh. (2015). The relationship between spirituality in work and organizational health with organizational entrepreneurship. Journal of Ethics in Science and Technology, 6 (25) 109-118. (In Persian)
 79. Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (1987). Restoration of the country's public accounting law: majlis.ir. (In Persian)
 80. Rezaian, A. (2016). Fundamentals of Organizational Behavior Management. Tehran: Samat. (In Persian)
 81. Robbins, A. (1999). Management of Organizational Behavior. (F. Omidvaran, translator) Tehran: Mehraban Book. (In Persian)
 82. Robbins, A. (2019). Fundamentals of Organizational Behavior. (A, Parsaiyan and S. Arabipour, translator) Tehran: Cultural Research Office. (In Persian)
 83. Rostami, S. (2009). Investigating the relationship between organizational culture and organizational learning in educational groups of Ferdowsi University of Mashhad. Tehran: University of Tehran, Faculty of Psychology. (In Persian)
 84. Sadelraf, F. (2001). change management. (Gh. Ismail, translator) Tehran: Mir Publications. (In Persian)
 85. Saedi, S .; Khalatbari, J and Mori Najafabadi, N. (2010). The relationship between work quality of life and organizational health with job violence. Journal of Industrial-Organizational Psychology, First Year, No. 14 (2) 12-17. (In Persian)
 86. Safarzadeh, S.; Naderi, F and Asgari, p. (2017). The Relationship between Organizational Justice, Organizational Health, Job Enthusiasm, and Innovative Organizational Climate with Psychological Empowerment and Organizational-Civic Behavior. Knowledge and Research in Applied Psychology, 6 (25) 56-68. (In Persian)
 87. Seyed Javadin, S .; Abedi, A ;; Yazdani, H. and Puruli, b. (2012). Investigating the mediating role of trust and organizational commitment in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors in hospitals. Journal of Business Management, 2 (3) 105-118. (In Persian)
 88. Seyed Javadin, S. (2007). Management of Organizational Behavior. Tehran: Negah Danesh. (In Persian)
 89. Shabani Bahar,; Farahani, A. Keshavarz, L. and Hosseini, H. (2017). Investigating the level of organizational health in the Ministry of Sports and Youth based on the Hui and Filmman model. Physiological Research and Sports Management, 8 (25) 137-148. (In Persian)
 90. Shahsavari, T .; Afrasiabi, R. and Bahramzadeh, H. (2014). The relationship between managers' decision-making practices and organizational health. Quarterly Journal of Future Management, 2 (36) 53-64. (In Persian)
 91. Shoaf, C., Genaidy , A., Karwowski, W., & Huang , S. (2004). Improving Performance and Quality of Working Life: A Model for Organizational Health Assessment in Emerging Enterprises. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 81-95.
 92. Taslimi, M. and Farhi Bozjani, b. (2004). Investigating the relationship between the roles that managers in the administrative system play with organizational effectiveness. Quarterly Journal of Management Studies No. 3 (42) 13-35. (In Persian)
 93. Timurnejad, K and Sarihi Esfestani, R. (2010). The effect of organizational learning on the psychological empowerment of the staff of the Ministry of Economic Affairs and Finance. Journal of Improvement and Transformation Management Studies No. 3 (62), 37-59. (In Persian)
 94. Xenidis, Y., & Theocharous, K. (2014). Organizational health : definition and assessment. Procedia Engineering, 562-570.
 95. Yassini, A. Aghaei., Gh and Idi, F. (2018). Identifying the components of religious culture effective in promoting organizational health in Iran's higher education system. Islamic Management Quarterly, 39-60. (In Persian)
 96. Zahedbabolan, A; Asgarian, M.; Behrangi, M. and Naderi, A. (2013). Investigating the organizational relationship between school health and organizational commitment of high school boys teachers in Ardabil province. Ferdowsi University Educational and Psychological Studies. (In Persian)