ارائه مدل رهبری فضیلت‌گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت دولتی، گروه رفتار سازمانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رهبری فضیلت­گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران بود.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش، به لحاظ نوع داده­ها، از نوع آمیخته بود. جامعۀ­آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب­نظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران بانک ملی بودند که بر اساس نمونه­گیری هدفمند، 21 نفر انتخاب شدند. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کمی شامل تمامی مدیران شعب بانک ملی ایران بود که بر اساس تحلیل عاملی و روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای، 310 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی از روایی صوری، محتوی و سازه برای سنجش روایی استفاده شد و برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گشت. در بخش کمی، از روش همبستگی پیرسون با نرم ­افزار Spss-V23 و مدل­سازی معادلات ساختاری با استفاده از نر­م افزار Lisrel-V8.8 استفاده شد.
یافته‌های پژوهش:  نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مولفه­های رهبری فضیلت­گرا در بانک ملی ایران شامل، مولفه­های فردی، مدیریتی و ارتباطی بود.
محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، برای پژوهش‌های آینده باید سایر مؤلفه‌های متغیرها به­طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف­تر و جامع­تر شناخته شود.
پیامدهای عملی: رهبری فضیلت‌گرا در بین مدیران بانک نهایتا می‌خواهد به تربیت مدیرانی توسعه یافته و بالنده برسد.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر به دانش موجود در حوزه­ی رهبری فضیلت گرا اضافه می­نماید، و مدلی را معرفی می­کند که نسبت به سایر مدل­های قبلی از کیفیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a virtuous leadership model in order to establish a service-oriented culture in Bank Melli Iran

نویسندگان [English]

  • Fereydoun Rashidi 1
  • Toraj Mogibi 2
  • Majid Jahangirfar 3
  • Ali Mahdizadeh Ashrafi 3
1 Ph.D. Student of Public Management, Department of Organizational Behavior, Firuzkuh Branch, Islamic Azad University, Firuzkuh Branch, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Firuzkuh Branch, Islamic Azad University, Firuzkuh Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Firuzkuh Branch, Islamic Azad University, Firuzkuh Branch, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of presenting a virtuous leadership model in order to establish a service-oriented culture in National Bank of Iran.
Design / methodology / approach: The statistical population in the qualitative part of the research included academic experts and experts of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Based on purposive sampling, 21 people were selected. The statistical population of the study included all the managers of Bank Melli Iran branches in a quantitative part. Based on factor analysis and multi-stage cluster sampling method, 310 people were selected. In a small part of face validity, content and structure validity were used to assess validity and Cronbach's alpha and combined reliability were used for reliability. In the quantitative part, Pearson correlation method with Spss-V23 software and structural equation modeling using Lisrel-V8.8 software were used.
Findings: The results showed that the components of virtuous leadership in Bank Melli Iran included individual, managerial and communication components.
Limitations and Consequences: Due to the multiplicity of research variables and the specific complexities of the research, for future research, other components of the variables should be carefully considered to make the other relationships of the variables as clear and comprehensive as possible.
Practical implications: Virtuous leadership among bank managers ultimately wants to train developed and growing managers.
Originality or value of the article: The present study adds to the existing knowledge in the field of virtuous leadership, and introduces a model that has a higher quality than other previous models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtuous leadership
  • service-oriented culture
  • National Bank of Iran
Afkaneh, Soghra, Jafari, Parivash, Pasha Sharifi, Hassan and Ghorchian, Nader Gholi. (2018). Provide a suitable model for service-oriented in universities and higher education institutions. A New Approach in Educational Management, 9 (1), 452-127. (in Persian)
Alvani, Seyed Mehdi, Memarzadeh, Gholamreza, Alborzi, Mahmoud and Kazemi, Hossein. (2013). Presenting a model of spiritual leadership in the Iranian administrative system. Public Management Quarterly, 5 (13), 40-20. (in Persian)
Bauman, D. C. (2018). Plato on Virtuous Leadership: An Ancient Model for Modern Business. Business Ethics Quarterly, 1-24.
Cameron, K., & Dutton, J. (Eds.). (2003). Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline. Berrett-Koehler Publishers.
Danaeifard, Hassan, Rajabzadeh, Ali and Darvish, Azar. (2010). Explain the role of moral-Islamic competence and service culture in promoting public accountability in public hospitals. Journal of Medical Ethics and History, 3 (4), 70-57. (in Persian)
Dennison, W. F., & Shenton, K. (2018). Challenges in educational management: Principles into practice. Routledge.
Firestone, R. (2017). Nietzsche’s Best Life: The Ten Greatest Attributes of the Ubermensch, & a Comparison to Aristotle’s Virtuous Person. Open Journal of Philosophy7(03), 377.
Friedman, M. (2009). Capitalism and freedom. University of Chicago press.
Ghanbari, Sirus and Eskandari, Asghar (2017). The effect of virtuous leadership on teachers' self-development mediated by organizational learning. Management on Organizational Training, 6 (1), 102-73. (in Persian)
González-Cruz, T., & Devece, C. (2018). Entrepreneurial innovation, judgment, and decision-making as a virtuous process. International Entrepreneurship and Management Journal14(2), 245-248.
Heidarizadeh, Zahra, Zarezadeh, Parisa and Qasemzadeh, Abolfazl. (2018). The role of Islamic work ethic and service culture on citizen behavior, accountability and social responsibility. Ethical Research, 6 (3), 45-23. (in Persian)
Hickman, C. R., & Silva, M. A. (2018). Creating excellence: Managing corporate culture, strategy, and change in the new age. Routledge.
Lipman‐Blumen, J. (2005). Toxic leadership: When grand illusions masquerade as noble visions. Leader to Leader2005(36), 29-36.
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of organizational behavior, 695-706.
Manz, C. C., Cameron, K. S., Manz, K. P., & Marx, R. D. (2008). The virtuous organization: An introduction. In The virtuous organization: Insights from some of the world's leading management thinkers (pp. 1-16).
Mayer, D. M., Bardes, M., & Piccolo, R. F. (2008). Do servant-leaders help satisfy follower needs? An organizational justice perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology17(2), 180-197.
Meshbaki, Asghar and Rezaei, Zeinab. (2014). Investigating the effect of organizational virtue and work attachment on organizational commitment. Management Studies (Improvement and Transformation), 23 (73), 28-1. (in Persian)
Moore, C., Mayer, D. M., Chiang, F. F., Crossley, C., Karlesky, M. J., & Birtch, T. A. (2018). Leaders matter morally: The role of ethical leadership in shaping employee moral cognition and misconduct. Journal of Applied Psychology.
Nuutinen, M., & Lappalainen, I. (2012). Towards service‐oriented organisational culture in manufacturing companies. International Journal of Quality and Service Sciences.
Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1). Oxford University Press.
Scott, P. A. (2000). Emotion, moral perception, and nursing practice. Nursing Philosophy1(2), 123-133.
Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction. In Flow and the foundations of positive psychology (pp. 279-298). Springer, Dordrecht.
Shekari, Hamideh and Zamahini, Majid. (2016). Structural model of virtuous organization in selected universities of Yazd province.