تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد تمام دانشگاه شهید یهشتی

چکیده

هدف: کسب‌وکارهای کوچک­ومتوسط رونق هر اقتصاد و جریان خون اقتصادهای مدرن هستند. این نوع از کسب‌وکارها به سبب ماهیت و ویژگی‌های خاص خود و به دلیل اینکه سهم مهمی در تأمین نرخ بیکاری کشورها و افزایش رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارند، برای دولت‌ها دارای اهمیت بسیار بالایی هستند. اما علی‌رغم اینکه شکست در تمامی کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف رخ می‌دهد، کسب‌وکارهای کوچک­ومتوسط در معرض تهدیدهای بزرگ‌تری هستند. هدف مقاله حاضر، نوع شناسی شکست کسب‌وکارهای کوچک­ومتوسط در مرحله رشد سازمان، از طریق بررسی تجربیات زیسته موردهای مطالعاتی است.
طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: در این پژوهش از تحلیل پدیدارشناسانه در مورد پژوهی چندگانه استفاده‌شده است.
یافته‌های پژوهش: نتایج این نوع شناسی، نقش شکست سازمانی را نسبت به دو نوع دیگر شکست فردی و محیطی بارزتر می‌نماید و نشان می‌دهد که نوع غالب شکست، در کسب­وکارهای کوچک­ومتوسط واقع در مرحله رشد، از نوع شکست سازمانی است.
محدودیت‌ها و پیامدها: این الگو می‌تواند هم هشدار و هم راهنمایی برای کسب‌وکارهای کوچک­ومتوسط بوده و راه را برای پیشگیری از بحران و ارتقای قابلیت‌های درون‌سازمانی جهت پیشگیری از شکست سازمان در مرحله رشد هموار نماید.
پیامدهای عملی: نوع شناسی شکست در مرحله رشد سازمان می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری‌های نهادهای حمایتی چون شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری را جهت حمایت و هدایت صحیح این نوع کسب‌وکارها تحت تأثیر قرار دهد.
ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به پژوهش‌های مدیریتی با ارزیابی هم‌زمان انواع شکست و مرحله چرخه عمر سازمان می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Paradox of Growth and Failure: The Typology of SMEs Failure at the Organizational Growth Stage

نویسندگان [English]

 • masoumeh mohammadipour pamsari 1
 • bahman haji pour 2
 • akbar Alam tabriz 3
1 phd candidate
2 sub beheshti
3 sub beheshti
چکیده [English]

Objective: SMEs are the bloodstream of modern economies. These types of businesses are very important for governments because of their special nature and characteristics, and because they play an important role in providing the unemployment rate of countries and increasing the economic growth and development of societies. But despite the fact that failures occur in all businesses in different sizes, SMEs are exposed to greater threats. The purpose of this article is to typify the failure of small and medium-sized businesses in the growth phase of the organization, by examining the lived experiences of case studies.
Design / Methodology / Approach: In this research, phenomenological analysis of multiple case studies has been used.
Findings: The results of this typology show the role of organizational failure more than the other two types of individual and environmental failures and show that the predominant type of failure in SMEs located in the growth stage is organizational failure.
Limitations and Consequences: This model can be both a warning and a guide for SMEs and pave the way for crisis prevention and upgrading internal organizational capabilities to prevent organizational failure in the growth phase.
Practical Implications: The typology of failure in the growth phase of the organization can affect the policy direction of support institutions such as industrial estates and science and technology parks to support and properly guide these types of businesses.
Initiative or value of the article: The article adds to managerial research by simultaneously evaluating the types of failures and the life cycle of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organization failure
 • Organizational life cycle growth stage
 • Individual/ Organizational/ Environmental level
 • Ahmadpour, M. & Moghimi, M. (2006), Fundamentals of Entrepreneurship. Entrepreneurship Center of Tehran University Press. (in Persian)
 • Alavi, B. (2001), The life cycle of organizations from birth to death, Management Development, 28, August 2001. (in Persian)
 • Amankwah-Amoa, J. (2016). An Integrative Process Model of Organizational Failure. Journal of Business Research, 69 (2016), 3388–3397.
 • Amankwah-Amoah, J. (2014b). Aunified Framework of Explanations for Strategic Persistence in the Wake of Others' Failures. Journal of Strategy and Management, 7(4), 422–444.
 • Amankwah-Amoah, J., and Debrah, Y. A. (2010). The Protracted Collapse of Ghana Airways: Lessons in Organizational Failure. Group & Organization Management, 35, 636–665.
 • Anheier, H. K. and L. Moulton. (1999). Studying Organizational Failures. When Things Go Wrong: Organizational Breakdowns Failures, Edited by H. K. Anheier. London: Sage, 273-290
 • Arasti, Z., Zandi, F., and Bahmani, N. (2014). Business Failure Factors in Iranian SMEs: Do Successful and Unsuccessful Entrepreneurs Have Different Viewpoints?, Journal of Global Entrepreneurship Research, 4(1), 1-14.
 • Cochran, A. B. (1981). Small Business Mortality Rates: A Review Of The Literature. Journal of Small Business Management, 19(4), 50-59.
 • Darabpour, M., Majrohi Sardorud, J., Tabarsa, GH., & Darabpour, M., (2016), Explaining the Legal Model of Sustainable Development in the Construction Industry, Public Management Perspective, No. 33, 63-41. (in Persian)
 • Escalante C.L., and Turvey, C. G. (2006), “Business Start-Up Survival Challenges and Strategies of Agribusiness Entrepewneurs”, Agricultural finance Review, Spring 2006
 • Garicano, L. and Rayo, L. (2016). Why Organizations Fail:  Models and Cases, Journal of Economic Literature 2016, 54(1), 137–192 http://dx.doi.org/10.1257/jel.54.1.137.
 • Ghobadian, A., & Gallear, D. N. (1996). Total quality management in SMEs.Omega, 24(1), 83-106.
 • Gieure, C., and Buendía-Martínez, I.,(2016). Determinants of Translation-firm Survival: A fuzzy set analysis. Journal of Business Research, 69 (2016) 5377–5382.
 • Gillham, B. (2000), The Research Interview, London, Rautledge.
 • Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report.
 • Habersang, S., Küberling-Jost, J., Reihlen, M., & Seckler, C. (2018). A Process Perspective on Organizational Failure: A Qualitative Meta-Analysis. Journal of Management Studies. doi:10.1111/joms.12341 
 • Karimi, Siddiqui & Nasr, Ahmad Reza (2013), Method of Analysis of Interview Data, Research, Fourth Year, First Issue, 7, Spring and Summer 2013, 71-94. (in Persian)
 • Mellahi, K., and Wilkinson, A. (2004). Organizational Failure: A Critique of Recent Research and a Proposed Integrative Framework. International Journal of Management Reviews, 5, 21–41. 
 • Peterson, R. A., Albaum, G., & Kozmetsky, G. (1986). The public's definition of small business. Journal of small business Management, 24(3), 63.
 • Pretorius, M. (2009). Defining business decline, failure and turnaround: a content analysis. SAJESBM.Volume 2.
 • Reiss, F. (2006). “Why small businesses fail”. [Online] Available: http://www.publishinggame.com.
 • Rezaian, A. & Lashkar-e-Blokhi, M. (2010), Competitive Intelligence and Strategic Decision Making, Business Management Perspective, 2(35), 43-65. (in Persian)
 • Rubin, H. J. & Rubin, I. S. (2005), Qualitative Interviewing, London, Sage.
 • Scott, M. & Bruce, R. (1987), Five Stages of Growth in Small Business, Long Range Planning, 20 (3), 45-52.
 • Sheppard, J. P. (1994a). Strategy and Bankruptcy: an Exploration into Organizational Death. Journal of Management, 20, 795–833.
 • Sheppard, J. P. (1994b). The relationship between corporate board linkages, industry environment, firm condition and organizational survival. American Business Review, 12, 15–28.
 • Spencer, D. (2004). Card Sorting: A Definitive Guide. Retrieved from http://boxesandarrows.com/ card-sorting-a-definitive-guide/ (2004, April 7)
 • Spencer, D. (2009). Card Sorting: Designing Usable Categories. Brooklyn, NY: Rosenfeld Media.
 • Thornhill, S., & Amit, R. (2003). Learning about Failure: Bankruptcy, Firm Age, and the Resource-Based View. Organization Science, 14(5), 497–509.
 • Timmons, J. A., & Spinelli, S. (1994). “New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century”, (Vol. 4). Burr Ridge, IL: Irwin.
 • Ulmer, M. J., and Nielsen, A. (1947). Business Turn-Over and Causes of Failure. Survey of Current Business, 27(4), 10-16.
 • Watson J and Everett J (1996), “Do small businesses have high failure rates? Evidence from Australian retailers”. Journal of Small Business Management, 34(4), 45–62.
 • Watson, J. (2003). The potential impact of accessing advice on SME failure rates. In 16th Annual Conference of Small Enterprise Association of Australia and New Zealand, Ballarat, Australia
 • Yadollahi, J. Aghajani, H. & Aghajani, A. A. (2009), Identifying internal factors affecting the performance of small and medium enterprises and presenting an effective model, Management Quarterly. 6 (14), 12-28. (in Persian)
 • Yazdani, N. ,. Khorakian, A., & Rahimnia, F. (2017). The Effect of Organizational Adherence on Deviant Behaviors in the Workplace in the Light of Work Belonging and Psychological Capital, Public Management Perspective, 31, pp. 41-15. (in Persian)