ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: مسائل عمومی پدیده­‌هایی وسیع و گسترده هستند که ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی خط­‌مشی‌­های دولتی می­‌شود. استفاده از یک مدل ساختاری و جامع برای شناسایی مسائل عمومی، این فرصت را برای خط­‌مشی‌­گذاران کشور فراهم می­‌کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت­‌ها و راهبردها پرداخته شود. این پژوهش مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می‌­نماید.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: برای جمع­‌آوری داده‌­ها، 16 مصـاحبه عمیـق بـا صاحب­نظران انجام شده و تحلیل آنها با کدگذاری طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان­‌دهنده و فراگیر انجام شده است. سپس مدل طراحی شده با مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد.
یافته­‌های پژوهش: تحلیل داده‌­ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان‌­دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل­‌گیری مدل ساختاری انجامید.
محدودیت­‌ها و پیامدها: بوروکراسی‌­های زائد و پیچیده و وجود برخی محدودیت­‌های حفاظتی و مطالعاتی از مهمترین محدودیت‌­های این پژوهش بود که چنین محدودیت‌­هایی باعث کاهش میزان داده‌­ها برای تحلیل می­‌شود. انجام پژوهش­‌های آینده بدون محدودیت­‌های ذکر شده در جمع‌­آوری داده­‌ها می‌­تواند سطح اطمینان و اعتماد به نتایج را فزونی بخشد.
پیامدهای عملی: نتایج نشان می­‌دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه‌­های ذی‌نفع و گروه‌­های ذی‌نفوذ، و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجاد شده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تاثیرگذارند.
ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله، یک مدل ساختاری جامع و مبتنی بر عمل ارائه نموده و به تحقیقات شناسایی مسائل عمومی و خط­مشی­‌گذاری عمومی می‌­افزاید.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Model for Identifying Public Issues in Iran

نویسندگان [English]

 • mahdi soleymani 1
 • karamollah daneshfard 2
 • reza najafbeygi 2

1 Ph.D. Candidate., Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Prof., Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Public issues are a widespread phenomenon and the weakness in their identification has led to inefficiency in government policies. Utilizing a comprehensive and Structural model for identifying public issues enables the country to fully identify priorities and strategies by knowing all the tools for controlling barriers and problems. This study presents a Structural model for identifying public issues in Iran.
Design/ methodology/ approach:   In this study, content analysis has been employed and16 in-depth interviews with experts are used to answer the research questions. For data analysis, coding is done in three stages of basic, organizing, and pervasive theme network. Then, the designed model is tested by SEM method.
Research Findings:  Data analysis results in 66 basic themes, 23 organizing themes, 6 pervasive themes, and theoretical model formation that is validated with SEM method.
Limitations & Consequences:  Excessive and complex bureaucracies and the existence of some protective and information restrictions were the most important limitations of this study. Such restrictions reduce the amount of data to be analyzed. Future research in organizations with no limitations on data collection can increase the level of confidence and confidence in the results.
Practical Consequences:  State actors, non-state actors, subject sensitivity, subject area, time course of event occurrence, and event-related costs affect the process of identifying public issues in Iran. Innovation or value of the Article:  The paper presents a comprehensive and action-based structural model and Ads research to identifying public issues and public policy.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Issues Identification
 • Policy Making
 • Public Issues
 • Structural Model
 1. Abolhasani, Ahmad, & Daneshfard, Karamollah, & Faghihi, Abolhasan (2018). An Agenda Setting for the Reformation Policies of Administrative System in Iran. Journal of Public Administration, 9(4), 615-640. (in Persian).
 2. Abedi Ja’fari, Hasan, & Taslimi, Mohammadsaeed, & Faghihi, Abolhasan, & Sheikhzade, Mohammad (2011). Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities). Journal of Strategic Management Thought, 5(2), 151-198. (in persian).
 3. Attride-Stirling, Jennifer (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Journal of Qualitative Research, 1(3), 385-405.
 4. Alvani, Mehdi (2016). Decision Making and Determine Government Policy. Tehran: Samt Press. (in persian).
 5. Alvani, Mehdi, & Azar, Adel, & Danaeefard, Hassan (2011). Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach. Tehran: Eshraghi Press. (in persian).
 6. Alvani, Mehdi, & Sharifzadeh, Fattah (2015). Public Policy-Making Process. Tehran: Allameh Tabatabai University Press. (in persian).
 7. Beland, Daniel, & Howlett, Michael (2016). How Solutions Chase Problems: Instrument Constituencies in the Policy Process. Journal of Governance, 29(3), 393—409.
 8. Chase, W.Howard, & Jones, Barrie L (1977). CPI Presents, Journal of Corporate Public Issues and Their Management, 14(1), 1-4.
 9. Daneshfard, karamollah (2016) Public Policy-Making Process. Tehran: Saffar Press, (in persian).
 10. Daneshfard, karamollah (2017). Foundations of Public Policy Making. Tehran: Nyazedanesh Press, (in persian).
 11. Danaeefard, Hasan, & Abbasi, Tayebeh (2017). Policy Change Theories: the Implications for Iran. Tehran: Mehrabannashr Press. (in persian).
 12. Danaeefard, Hassan (2010). Methodology of Developing National Entrepreneurship Policy: A Conceptual Framework. Journal of Entrepreneurship Development, 2(4), 125-155. (in persian).
 13. Dye, Thomas R (2005). Understanding Public Policy. New Jersey: Upper Saddle River, Fearson Education Prentice-Hall, Inc.
 14. Dye, Thomas R (2011). Understanding Public Policy, 11" Ed. New Jersey: Upper Saddle River, Pearson Education Prentice-Hall, Inc.
 15. Faghihi, Mehdi, & Kaveh, Kamyar (2016). Public Issue Recognition; A Comparative Approach. Tehran: First National Conference on Iranian Public Administration, School of Management, University of Tehran. (in Persian).
 16. Ghasemi, Vahid (2013). Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos. Tehran: Jameeshenasan Press.
 17. Givaryan, Hassan, & Rabee Mandejin, Mohammadreza (2015). Decision Making and Determine Government Policy. Tehran: yekan Press. (in persian).
 18. Grindel, M, & Thomas, J (1991). Public Choices and Polivy Change: The Political Economy of Reform in Developing Counties. Baltimore: John Hopkins University Press.
 19. Gholipor, Rahmatollah, & Darvishzadeh, Mohammadmahdi, & Pirannejad, Ali (2019). Identification of the Methods, Resources and Barriers of Achieving Sustainable Urban Income (Case Study: Urmia Municipality). Journal of Public Administration, 11(1), 151-178. (in Persian).
 20. Gholipour, Rahmatolah (2010). The Public Policy Process in Iran. Tehran: Majlis Islamic Studies Center. (in Persian).
 21. Gholipour, Rahmatolah, & Gholampour, Ebrahim (2010). The Public Politics Process in Iran. Tehran: Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran. (in Persian).
 22. Gorjipour, Hossein, & khashei, Vahid, & Eslambolchi, Alireza, & AsghariSarem, Ali (2019). Developing the Evaluative Model for Cultural Policy Making Process based on Qualitative Study of Cultural Documents of Islamic Republic of Iran. Journal of Public Administration, 11(1), 47-72. (in Persian).
 23. HashemiKasvaie, Mina (2014). A plan to prioritize public issues in the public policy agenda. Tehran: Thesis of Faculty of Management, University of Tehran. (in persian).
 24. Hardee, K, & Feranil, I, & Boezwinkle, J, & Clark, B (2004). The policy circle. London: Policy working paper series, no. 11.
 25. Howlett, Mykel, & Ramesh, M, & Perl, Antony (2015). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Tehran: Ketab Mehraban Nashr Press. (in persian).
 26. Hoppe, Robert (2002). Cultures of public policy problems. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 4(3), 305-326.
 27. Hooman, HeydarAli (2014). Structural Equation Modeling Using LISREL Software. Tehran: Samt Press.
 28. Kay, M (2006). Strong brands and corporate brands. European Journal of Marketing, 40(7), 742-760. https://doi.org/10.1108/03090560610669973
 29. Kingdon, J (1984). Agendas, Alternative and Public Policies. Boston: Little Brown and Company.
 30. Kingdon, John W (1995). Agendas, Alternatives and Public Policies, 2d ed. New York: Addison, Wesley, Longman.
 31. Kingdom, John W (2003) Agendas, Alternatives and Public Policies, Second edition, New York: Longman.
 32. Khamshaya, Ahmad, & Shiri, Ardeshir, & Yasini, Ali (2019), Understanding the Phenomenon of Organizational Insentience and Identifying its Fusion Factors in a Mixed Method Way. Journal of Public Administration, 11(2), 285-308. (in Persian).
 33. Laufer, David G (2006). A Practical Process Guide to Issues Management, Public Affairs Council, Washington, DC. www.pac.org/CPAM.
 34. Linstone, H. A, & Turoff, M (2002). The Delphi Method: Techniques and Applications. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program.
 35. Liu, Xinsheng, & Robinson, Scott, & Vedlitz, Arnold (2016). Public Characterization, Policy Solution Generation, and Intra-Agenda Connectivity, Policy Studies Journal, 44(4), 396-423.
 36. Lourenco, Rui Pedro, & Joao Paulo, Costa (2007). Incorporating citizens views in local policy decision making processes. decision support system, 43(1), 1499-1511.
 37. Michigan Studies (2018). Public Issues Facing Michigan Citizens. http://www.eupschools.org/page/1359.
 38. Moghimi, Seyed Mohammad, & Pourezzat, Ali Asghar, & Danaeifard, Hasan, & Ahmadi, heidar (2017). Design and Explain the Budgeting model based on Indices of Good Governance in Iran. Journal of Public Administration, 8(4), 645-664. (in Persian).
 39. Mirzaie, Khalil (2010). Research, Researching & Writing. Tehran: Jameeshenasan Press. (in persian).
 40. Memarzadehtehran, Gholamreza, & Shokri, Narjes (2006). A Dynamic Model for Implementing Public Policies. Journal of Pajoheshgar, 3(8), 2-14. (in persian).
 41. Monavarian, Abbas, & Mohammadi, Daryosh, & Mohammadifateh, Asghar (2016). Good Policy Making in Government, Modeling the Role of Organizational Capacity and National Context. Journal of Public Administration, 8(2), 233-254. (in Persian).
 42. Ott, Ingrid, & sussane, soretz (2011). public policies and convergence. Journal of economic dynamics & control, 12(2), 1435-1450.
 43. PierceJaques, A.P (2008). Refocusing Issue Management, Bridging academic and practitioner perspectives, A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Melbourne: School of Applied Communication RMIT University.
 44. Peters. Guy B (2005). The Problem of Policy Problems. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 7(4), 349-370.
 45. Pourezzat, AliAsghar, & Shirmohammadi, Melika (2007). A Survey of the influence of Intergovernmental Relations on the Pace and Ouality of Public Services, 21th EROPA General Assembly and Confrences. Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) & Institution of Research and Planning in Higher Education (IRPHE), 19-21.
 46. Pourezzat, AliAsghar (2017). Fundamentals of Public Administration and Government Knowledge. Tehran: Samet Press. (in persian).
 47. Pourezzat, AliAsghar, & HashemiKasvaie, Mina (2017). Public Problem: The First Challenge of Public Policy Making. Tehran: University of Tehran Press. (in persian).
 48. Pourezzat, AliAsghar (2012). Fundamentals of Public Administration. Tehran: Samt Press. (in Persian).
 49. Qingmin, Zhang (2016). Bureaucratic Politics and Chinese Foreign Policy-making, Chinese Journal of International Politics, 9(4), 435- 458.
 50. Rosenquist, Carl M (1940). Social Problems, Printice Hall, Inc. in Earl Rubington and Martin S. Weinberg (Eds), The Study of Social Problems, 6th edition. New York: Oxford University Press.
 51. Scott, Richard, & Gerald F, Davis (2007). Organizations and Organizing: Rational, Natural, and Open System Perspectives. Pearson Education International.
 52. Sheikhpour, Mahdieh, & Salajeghe, Sanjar (2017). Investigation of the Situation of Formal Problem Finding and the Level of Public Policy Performance in the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare. Iranian Journal of Public Administration Mission, 8(3), 51-63. (in Persian).
 53. Subroto, Athor (2011). Understanding Complexities in Public Policy Making Process through Policy Cycle Model: A System Dynamics Approach. Italy: II Conference of WCSA-World Complexity Science Academy, September 26 – 27 th, Palermo.
 54. Tsang, John C (2016). Coping with Policy Complexity in the Globalized World, Public Administration Review, 76(6), 840–841.
 55. Williams, Linda M (2015). Black Man Walking, Brown Man Working: Street-level Bureaucrats and Perceptions of Immigrant Worthiness. USA: School of Public Affairs, Arizona State University, social science research network.
 56. White, Leroy, & Bourne, Humphrey (2007). Voices and values: Linking values with participation in OR/MS in public policy making. The International Journal of Management Science, Omega, 35(1), 588-603.