ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برونسپاری فناوری اطلاعات

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی –خط مشی گذاری، گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 دانشیار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران

3 استادیار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران

4 دانشیار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات، انجام شد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان فناوری اطلاعات و همچنین خبرگان حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی بود. برای تعیین نمونه­های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد 16نفر استفاده شد. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه فناوری اطلاعات و معاونت توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران به تعداد 156 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی مرحله‌ای، 156 نفر به­عنوان آزمودنی انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی تکنیک دلفی فازی مبتنی بر روش تحلیل تم بود.
یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خط‌مشی گذاری استراتژیک دارای سه مؤلفه تجزیه‌وتحلیل و تدوین خط‌مشی، اجرای خط‌مشی گذاری استراتژیک و ارزیابی خط‌مشی استراتژیک می‌باشد و در نهایت شاخص‌های برازش مدل نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود.
محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، برای پژوهش‌های آینده باید سایر مؤلفه‌های متغیرها به­طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف­تر و جامع­تر شناخته شود.
پیامدهای عملی: توجه ویژه به ارزیابی در خط‌مشی تدوین‌شده در توقف، تغییر مسیر و تدوین خط‌مشی‌های مکمل نقش بسزایی خواهد داشت.
ابتکار یا ارزش مقاله: سازمان برون سپارنده در امر برون‌سپاری به انجام سیاست‌گذاری مختص سازمان خود بپردازد. که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در مقوله برون‌سپاری فناوری اطلاعات با توجه به  پراکندگی و شرایط متفاوت حاکم بر سازمان‌ها می‌باشد. خصوصاً دانشگاه آزاد اسلامی که از پراکندگی بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Strategic plicy model for IT outsourcing

نویسندگان [English]

 • Masuod Samadzadeh 1
 • Hasan Givarian 2
 • Mohammad Reza Rabieemandajin 3
 • Gholamreza Hashemzadeh Khorasani 4
1 PhD Student in Public Administration - Policy Making, Department of Public Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Member of the Academic Board of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Member of the Academic Board of the Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Member of the Academic Board of Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present study was to provide a model for the strategic outline of IT outsourcing; The research method was mixed exploratory
Design / methodology / approach: The statistical population of the qualitative part of the research included IT experts as well as experts in the field of investment and development of Islamic Azad University. To determine the samples of this research and to determine this group of experts, 16 non-random sampling methods were used. The second group of the statistical population of this study, including all employees, managers and senior experts in the field of information technology and the Vice Chancellor for Development and Investment of Islamic Azad Universities in Tehran, was 156 people. He was selected as the subject. To collect the data, semi-structured interview tools and a researcher-made questionnaire were used. The data analysis method in the qualitative part of fuzzy Delphi technique was based on thematic analysis method.
Findings: The results of the research showed that strategic mapping has three components: analysis and compilation of mapping, implementation of strategic mapping and evaluation of strategic mapping, finally, the fit of the model showed that the final research model had a good fit.
Limitations and Consequences: Due to the multiplicity of research variables and the specific complexities of the research, other components of the variables should be carefully considered for future research so that the other relationships of the variables are more transparent and comprehensive.
Practical implications: Special attention will be paid to the evaluation of the developed policy in stopping, changing the direction and formulating complementary policies.
Originality or value of the article: The outsourcing organization will outsource its policy to outsourcing. This is one of the most important components in the field of information technology outreach due to the dispersion and different conditions prevailing in organizations. Especially the Islamic Azad University, which has a very high distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy
 • outsourcing
 • information technology
 • strategy
 1. Abbasi, T, Gholipour, R, Hadi, M. (2018). Identifying Factors Facilitating Evidence-Based Linear Processing in Science, Research and Technology, Journal of Strategic Public Policy Studies, 8 (26), 84-65.
 2. Alwani, M; Ashrafzadeh, F. (2008). Outreach to development, Mobtakaran Publications.
 3. G. Dhillon, R. Syed, F. de Sá-Soares, Information security concerns in IT outsourcing: identifying (in) congruence between clients and vendors, Inf. Manag. 54
 4. Gorla N, Toni M. Somers, (2014), The impact of IT outsourcing on information systems success, Information & Management, Volume 51, Issue 3, April, Pages 320-335.
 5. Hamidi, H; Roghnian, E; Kamanchesh, A; (2016), Decision-Making Model for Information Technology Outreach to Improve the Information Technology Support of Organizations - Scientific-Promotional Journal (Ministry of Science), 51 (16), 86-71.
 6. Jamipoor, M; Sherkat, M. H; Yazdani, H. (2017), Presenting a Model of Change Management in Outgoing Information Technology Services: Scientific-Research Journal (Ministry of Science), 32 (5), 450-424.
 7. L.B. Nielsen, F. Mitchell, H. Nørreklit, Management accounting and decision making: two case studies of outsourcing, Account. Forum 39 (1) (2015) 64–82,Elsevier.
 8. Lacity,M.C.andWillcocks ,L.(2001).“Outsourcing”,[on-line] .Available: www 2.umist.ac.uk/ construction/intranet/  Teaching/protect/mop/comman/lecture9.pdf.
 9. Lingmin, J (2014). ITO Risks Preliminary Analysis Model of IT Outsourcing Corporations in China. School of Informatics, Guangdong University.
 10. Mazaheri, M; Shirviehzad, H & Zolfaghari, M. (2018). Identifying the key factors of success in outsourcing in the field of information technology using the interpretive structural modeling approach, 15th International Conference on Industrial Engineering, Yazd, Yazd University.
 11. Moghaddam, Z; Shahraki Moghadam, A; Pudineh Moghadam, A & Sargolzaei, E. (2017). An overview of the reasons for outsourcing IT projects A review article, National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT, Tehran, Ivanki University.
 12. Pankowska M, (2019), Information Technology Outsourcing Chain: Literature Review and Implications for Development of Distributed Coordination, Sustainability, 11(5), 1460.
 13. Qin Zh,(2019) Disruption and Strategic Outsourcing to the Competitor in the Common Market,International Journal of Operations Research and Information Systems Volume 10 , Issue 1 • January-March 2019.
 14. Ripberger, J. T. Gupta, K. Silva, C. L. & Jenkins Smith, H. C. (2014), “Cultural theory and the measurement of deep core beliefs within the advocacy coalition framework”, Policy Studies Journal, Vol.42, No.4: 509-527.
 15. Samson k, (2019), Outsourcing vs. In-House Production: A Strategic Decision to Increase a Firm’s Product Innovation and Internationalization, Samson, Kouame, Outsourcing vs. In-House Production: A Strategic Decision to Increase a Firm’s Product Innovation and Internationalization , pp 1-28.
 16. Yilmaz, A. and Beduk, A. (2014) ‘Evaluation of the effect of the outsourcing on resource dependency and transaction cost approach: a research in Konya Oiz, Turkey’, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 109, pp.737–752.
 17. Zhao, X. and Wei, G. (2013) ‘Some intuitionistic fuzzy Einstein hybrid aggregation operators and their application to multiple attribute decision making’, Knowledge-Based Systems, Vol. 37, pp.472–479.