تأثیر پویایی محیطی و دانش کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌های آن با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر دانش کارآفرینانه و پویایی محیطی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه در مرکز مشاوره و اطلاع­رسانی کارآفرینی شهر کرمان طی 15 ماه بین سال‌های 1393-1395، انجام شده است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش­های کاربردی، از نظر نوع، کمّی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعه‌کنندگان (دارای کسب‌وکار) به مرکز مشاوره و اطلاع­رسانی کارآفرینی شهر کرمان به تعداد 420 نفر است که تعداد 210 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌ عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه بود. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد که دانش کارآفرینانه بر تشخیص فرصت کارآفرینانه با ضریب مسیر 0.29 و مقدار معناداری 3.60، تأثیر دارد؛ دانش کارآفرینانه بر خودکارآمدی کارآفرینانه با ضریب مسیر 0.55 و مقدار معناداری 7.77، تأثیر دارد؛ خودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت کارآفرینانه با ضریب مسیر 0.38 و مقدار معناداری 4.44، تأثیر دارد؛ پویایی محیطی بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه با ضریب مسیر 0.27 و مقدار معناداری 4.07، تأثیر دارد؛ پویایی محیطی بر افزایش دانش کارآفرینانه ضریب مسیر 0.30 و مقدار معناداری 4.94، تأثیر دارد.محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، برای پژوهش‌های آینده باید سایر مؤلفه‌های مرتبط با متغیرها به­طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط میان متغیرها هر چه شفاف­تر و جامع­تر شناخته شود. در نهایت با آموزش دانش مناسب، خودکارآمدی کارکنان را افزایش داد.پیامدهای عملی: با داشتن دانش و توانایی کارآفرینانه، فرد می‌تواند فرصت‌های محیطی را تشخیص داده و خودکارآمدی را در خود افزایش دهد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش تأثیر پویایی محیطی و دانش کارآفرینانه بر تشخیص فرصت­های محیطی بررسی می­شود؛ همچنین چهار متغیر (خودکارآمدی) به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Dynamics and Entrepreneurial Knowledge on Recognition of Opportunities with the Mediating Role of Entrepreneurial Self-Efficacy

نویسنده [English]

 • Seyedeh Masoumeh Ghamkhari
Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to Investigating the Impact of Entrepreneurial Knowledge and Environmental Dynamics on Identifying Entrepreneurial Opportunities with the Mediating Role of Entrepreneurial Self-Efficacy in the Entrepreneurship Counseling and Information Center in Kerman during 15 months (2016-2017).Design / methodology / approach: This research is a quantitative and descriptive-correlational research component in terms of purpose, applied research. The statistical population of the study consisted of 420 all clients (with business) to the Entrepreneurship Counseling and Information Center in Kerman. 210 persons were used as the statistical sample and Simple random sampling method. Questionnaire was the main tool for data collection.Findings: The findings showed Entrepreneurial knowledge affects the detection of entrepreneurial opportunity with a path coefficient of 0.29 and a significant value of 3.60. Entrepreneurial knowledge has an effect on entrepreneurial self-efficacy with a path coefficient of 0.55 and a significant value of 7.77. The path coefficient is 0.38 and the significance value is 4.44. Environmental dynamics has an effect on identifying entrepreneurial opportunities with a path coefficient of 0.27 and a significant value is 4.07. Environmental dynamics has an effect on increasing entrepreneurial knowledge. And has a significant value of 4.49.Limitations and Consequences: Due to the multitude of research variables and the specific complexities of research, future research on other variables needs to be scrutinized to make the other variables' relationships more transparent and comprehensive. Ultimately, by teaching the right knowledge, it increased the self-efficacy of employees.Practical implications: By knowledge and entrepreneurial ability, one can recognize environmental opportunities and increase self-efficacy.Originality or value of the article: This article examines the impact of environmental dynamics and entrepreneurial knowledge on recognizing environmental opportunities; also, four variables (self-efficacy) are considered as mediating variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Entrepreneurial knowledge
 • environmental dynamics
 • identifying entrepreneurial opportunities
 • entrepreneurial self-efficacy
 1. Ahlin, B., Drnovšek, M., & Hisrich, R. D. (2014), “Entrepreneurs’ creativity and firm innovation: the moderating role of entrepreneurial self-efficacy”. Small Business Economics, 43(1), 101-117.
 2. Aldrich, H. (1979), “Organizations and Environments”. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 3. Attarnia, Ahmad, (2009), "Entrepreneurial Principles". Qom: Qom Judicial-Applied Science Center. (in Persian)
 4. Barani, SH., Zarafshani, K., Delangizan, S., & Hossiene Largani, M. (2010), “The effect of entrepreneurship ttraining on entrepreneurial behavior among Kermanshah University students: Structural equation model”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 57, 85-105 (in Persian).
 5. BarNir, A., Watson, W. E., & Hutchins, H. M. (2011), “Mediation and moderated mediation in the relationship among role models, self‐efficacy, entrepreneurial career intention, and gender”. Journal of Applied Social Psychology, 41(2), 270-297.
 6. Bavar Sad, Belqis and Vida Hassanpour, (2014), "Study of the Impact of Economic Sanctions on Business, Entrepreneurship, Small and Medium Enterprises", International Conference on Economics in Sanctions, Babolsar. (in Persian)
 7. Bryant, P., (2007), “Self-regulation and decision heuristics in entrepreneurial opportunity evaluation and exploitation”. Management Decision 45, 732–748.
 8. Bygrave, W.D. (1994), “the Portable MBA in Entrepreneurship”, John Wiley, New York, NY.
 9. Chen, C. and Green, G. (1998), “Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers?” Journal of Business Venturing, 13 (3), 137- 157.
 10. Clarysse, B., Tartari, V., & Salter, A. (2011), “The impact of entrepreneurial capacity, experience and organizational support on academic entrepreneurship”. Research Policy, 40(8), 1084-1093.
 11. Covin, J.G. and Slevin, D.P. (1991), “A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior”, Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-25.
 12. Davidsson, P. (2015), “Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization”. Journal of Business Venturing, 30(5), 674-695.‏
 13. Dimov, D. (2010), “Nascent entrepreneurs and venture emergence: Opportunity confidence, human capital, and early planning”. Journal of Management Studies, 47(6), 1123-1153.
 14. Dutta, D. K., Gwebu, K. L., & Wang, J. (2013), “Personal innovativeness in technology, related knowledge and experience, and entrepreneurial intentions in emerging technology industries: a process of causation or effectuation?” International Entrepreneurship and Management Journal, 1-27.
 15. Farmer, S. M., Yao, X., & Kung‐Mcintyre, K. (2011), “The behavioral impact of entrepreneur identity aspiration and prior entrepreneurial experience”. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(2), 245-273.
 16. George, N. M., Parida, V., Lahti, T., & Wincent, J. (2016), “A systematic literature review of entrepreneurial opportunity recognition: insights on influencing factors”. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(2), 309-350.‏
 17. Gholipour, R., Aghajani, H., and Karimi, M. (2009), “Investigating Factors Influencing on Entrepreneurial Opportunity Recognition in the Field of Information Technology”, 1 (3):123-158. (In Persian).
 18. Gibbs, S.R., (2009), “Exploring the influence of task-specific self-efficacy on opportunity recognition perceptions and behaviors”. Frontiers of Entrepreneurship Research 29.
 19. Hansen, D.J., Lumpkin, G.T., and Hills, G.E. (2011), “A multidimensional examination of a creativity-based opportunity recognition model”. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 17(5):515-533.
 20. Hashemzehi, A., Bahrinejad, R., Lashgari, H., and Hashemzehi, M. (2013), “Foundations of opportunity recognition: A cognitive perspective”. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 38(2): 196-204.
 21. Hayton, J., Chandler, G.N., and Detienne, D.R. (2011), “Entrepreneurial opportunity identification and new firm development processes: a comparison of family and non-family new ventures”. Entrepreneurship and Innovation Management, 13(1): 12-31.
 22. Heavey, C, Simsek, Z, Roche, F. & Kelly, A. (2009), “Decision Comprehensiveness and Corporate Entrepreneurship: The Moderating Role of Managerial Uncertainty Preferences and Environmental Dynamism”, Journal of Management Studies, 46(8), 1289-1314.
 23. Hosseini Fahraji, Hossein; Nasiripour, Amirashkan; Raeisi, Pouran, (2013), "Environmental Factors Affecting the Development of Organizational Entrepreneurship in Iranian Public Hospitals". Health Management, Pp. 45-56. (in Persian)
 24. Kasouf, C. (2003), “Opportunity assessments afram work integrating positive psychology and environmental”. Retrieved from www.uic/cba.iej/2003 papers /kasout.htm.
 25. Kasouf, C. J., Morrish, S. C., & Miles, M. P. (2015), “The moderating role of explanatory style between experience and entrepreneurial self-efficacy”. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(1), 1-17.‏
 26. Kearney, K, Hisrich, R. & Roche, F. (2008), “A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship”, International Entrepreneurship Management Journal, 4, 295-313.
 27. Kontinen, T., and Ojala, A. (2011), “International opportunity recognition among small and medium-sized family firms”. Journal of Small Business Management, 49(3): 490-514.
 28. Lee, J. H., & Venkataraman, S. (2011), “Aspirations, market offerings, and the pursuit of entrepreneurial opportunities”. Journal of Business Venturing, 21(1), 107-123.
 29. Liñan, F. (2009), “Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intention?” International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 257–272.
 30. Luthans, F., Stajkovic, A., & Ibrayera, E. (2000), “Enviormental and psychological callenges fading entrepreneuriral develop ment in transitional economic”. Journal of World Business, 35(1), 95-110.
 31. Naghizadeh, Mohammad; Tabatabaiyan, Seyed Habibullah; Manteghi, Manouchehr; Payam, Hanafizadeh; Naghizadeh, Reza, (2013), "The effect of market orientation and perception of enterprise managers on environmental dynamics on improving technological capability in enterprises in the avionics sector of Iran". Technology Development Management, No. 1, pp. 67-74. (in Persian)
 32. Neck, C.P., Manz, C.C., (1996), “Though self-leadership: the impact of mental strategies training on employee cognition, behavior, and affect”. Journal of Organizational Behavior 17, 445–467.
 33. Ozgen, E., & Baron, R. A. (2007), “Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums”. Journal of business venturing, 22(2), 174-192.
 34. Piperopoulos, P., & Dimov, D. (2015), “Burst bubbles or build steam? Entrepreneurship education, entrepreneurial self‐efficacy, and entrepreneurial intentions”. Journal of Small Business Management, 53(4), 970-985.‏
 35. Rae, D. (2007), “Entrepreneurship: from opportunity to action. Human Systems Management, Vol. 21, No. 4, pp. 229-40.
 36. Saremi, M., and Alizadeh Sani, M. (2009), “Investigating Factors Influencing the Process of Identifying Entrepreneurial Opportunities Among Top Entrepreneurs Selected”. Journal of Entrepreneurship Development, 1(3):103-122. (In Persian).
 37. Schenkel, M (2005), “New Interprise Opportunity Recognition”, Unpublished Dissertation Doctoral, University of Cincinnati.
 38. Schenkel, M. T., D'souza, R. R., & Braun, F. C. (2014), “Entrepreneurial self-efficacy, intent and intensity: Does experiential training enhance or inhibit predisposition?” Journal of Developmental Entrepreneurship, 19(01), 1450005.‏
 39. Shamaizadeh, M. (2006), “Effects of career counseling based on the social cognitive approach on increasing entrepreneurship self-efficacy and general self-efficacy among Isfahan University students. (Unprinted master's dissertation)”. Isfahan University (in Persian).
 40. Shane, S. (2000), “Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities”. Organization science, 11(4), 448-469.
 41. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000), “The promise of entrepreneurship as a field of research”. Academy of management review, 25(1), pp: 217-226.
 42. Shepherd, D. A., Covin, G, F., Kuratko F. D. (2008), "Project Failure from Corporate Entrepreneurship: Managing the Grief Process", Journal of Business Venturing, 24(6), 588-600.
 43. Shoghi, Behzad, (2013), "Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in Kaveh Industrial City". Master Thesis, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch. (in Persian)
 44. Sommer, L., & Haug, M. (2011), “Intention as a cognitive antecedent to international entrepreneurship—understanding the moderating roles of knowledge and experience”. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(1), 111-142.
 45. Sullivan, R., & Mahalik, R. (2000), “Increasing career self-efficacy for woman evaluating a group intervention”. Journal of Counseling Development, 54-60.
 46. Tang, J. (2010), “How entrepreneurs discover opportunities in China: An institutional view”. Asia. Pac. J. Manag., 27:461–479
 47. Tang, J., Kacmar, K.M. and Busenitz, L. (2012), “Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities”. Journal of Business Venturing, 27: 77–94.
 48. Tsai, K. H., Chang, H. C., & Peng, C. Y. (2016), “Extending the link between entrepreneurial self-efficacy and intention: a moderated mediation model”. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(2), 445-463.‏
 49. Vesper, K.H., (1993), “Entrepreneurship Education”. Entrepreneurial Studies Center, UCLA, Los Angeles, CA.
 50. Wilson, F., Kickul, J., & Marlino, D. (2007), “Gender, entrepreneurial Self‐Efficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications for entrepreneurship Education1”. Entrepreneurship theory and practice, 31(3), 387-406.