طراحی الگوی جامع توسعه منابع انسانی مبتنی بر تعالی و بالندگی سازمانی (مورد مطالعاتی: سازمان هواشناسی کشور)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: در این پژوهش هدف طراحی الگوی جامع توسعه منابع انسانی مبتنی بر تعالی و بالندگی سازمانی در سازمان هواشناسی کشور بود.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: برای این منظور از کارکنان سازمان هواشناسی ۱۹۶ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش آمیخته (کمی – کیفی) بود که برای شناسایی مؤلفه­های توسعه منابع انسانی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است که برای این بخش از ۹ خبره برای این منظور کمک گرفته شد که مصاحبه­ها تا زمان اشباع نظری ادامه یافت؛ در این بخش ۵۰ کد توصیفی و ۱۴ کد محوری شناسایی شد. برای سنجش دو متغیر بالندگی و تعالی از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شده است. در بخش کمی اطلاعات به‌دست‌آمده از ۳ پرسش‌نامه با استفاده از نرم‌افزار pls مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش: نتایج نشان داد متغیر تعالی با ضریب ۰.۷۲۹ نسبت به بالندگی با ضریب ۰.۶۹۱ در جایگاه اول اهمیت آن در توسعه منابع انسانی دارد. در نهایت، با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده از پژوهش مدل نهایی طراحی شد و برای اعتبارسنجی پرسش‌نامه‌ای طراحی گردید و به ۲۰ خبره از اعضای هیئت‌علمی ارائه شد و مدل نهایی تأیید شد. در این قسمت با نظر خبرگان مدل به دو شکل طراحی شده است مدل اول نوع سازمان در تعامل بالندگی و تعالی است که چهار نوع سازمان شناسایی گردید، ۱- مکانیکی ۲- نتیجه‌گرا ۳- تعاملی ۴- ارگانیک، که هر کدام دارای ویژگی‌های خاص خود است. در نهایت، مدل نهایی با چهار جنبة ۱- فلسفه و اهداف با میانگین (۳.۷۸) ۲- مبانی تئوریک (۳.۵۲) ۳- سازوکار اجرایی (۳.۸۹) ۴- ارزشیابی و مهندسی مجدد (۳.۷۴) مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به میانگین بالای ۳ نشان می‌دهد که مدل مورد تأیید است.
محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل گستردگی عوامل رفتاری، مطالعه کامل آن‌ها در این پژوهش ممکن نبود. لذا، بازه زمانی مشخصی از مقالات مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، پیشنهاد می‌گردد سایر جنبه‌های توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار بگیرد.
پیامد‌های عملی: توسعه منابع سازمانی در سازمان می‌تواند به بهبود تعالی و بالندگی سازمانی کمک کند.
ابتکار یا ارزش مقاله: طراحی و پیاده‌سازی ساختارها، فرآیندها و سیستم‌های مطلوب جهت ایجاد تعالی سازمانی و بالندگی سازمانی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه منابع انسانی است. ازآنجاکه این سازمان‌ها تأثیر زیادی بر زندگی آحاد افراد جامعه دارد، توجه به‌سلامت آن‌ها از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌باشد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Model of Human Resource Development Based on Organizational Excellence and Maturity (Case Study: Meteorological Organization of Iran)

نویسندگان [English]

 • Kamran Mohammadkhani
 • Hajar Shiriyaychi
 • Babak Nasirighorghani
Department of Educational Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: In this study, the aim was to design a comprehensive model of human resource development based on organizational excellence and maturity in the Meteorological Organization.
Design/ Methodology/ Approach: For this purpose, 196 employees of the Meteorological Organization were selected as a sample. The research method was mixed (quantitative-qualitative) that semi-structured interviews were used to identify the components of human resource development. For this section, 9 experts were assisted for this purpose. Section 50 descriptive codes and 14 axial codes were identified. Standard questionnaires were used to measure the two variables of maturity and excellence. In the quantitative part, the information obtained from 3 questionnaires were analyzed using pls software.
Research Findings: The results showed that the variable of excellence with a coefficient of 0.729 compared to maturity with a coefficient of 0.691 is in the first place in its importance in human resource development. Finally, according to the coefficients obtained from the research, the final model was designed and a questionnaire was designed for validation and presented to 20 faculty members and the final model was approved. In this part, with the opinion of experts, the model is designed in two ways. The first model is the type of organization in the interaction of maturity and excellence, in which four types of organizations were identified: Is. Finally, the final model with four aspects: 1- Philosophy and goals with an average of (3.78) 2- Theoretical foundations (3.52) 3- Executive mechanism (3.89) 4- Evaluation and re-engineering (3.74) evaluated And given an average above 3 indicates that the model is approved.
Limitations & Consequences: Due to the wide range of behavioral factors, it was not possible to fully study them in this study. Therefore, a certain period of time of articles was studied. It is also suggested that other aspects of human resource development be considered.
Practical Consequences: Organizational resource development in the organization can help improve organizational excellence and maturity.
Innovation or value of the Article: Designing and implementing optimal structures, processes and systems to create organizational excellence and organizational growth is one of the most important challenges in human resource development. Since these organizations have a great impact on the lives of individuals in society, paying attention to their health is doubly important.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resources Development
 • Organizational Excellence
 • Organizational Development
 1. Gómez, oaquín (2017). EFQM Excellence Model and TQM: an empirical comparison, Volume 28, 2017 - Issue 1-2.
 2. Khorasani, Abasalat, Amouzadeh, Mohammad, Molla Mohammadi, Azam. (2016) Validation of the Excellence Model of Human Resources Education and Development in Iran, Quarterly Journal of Human Resources Education and Development, Third Year, No. 8. (in Persian).
 3. Malek shah Bin mohd. Yusoff, Globalization and Human Resource development in the Malaysian public service. (www.parl.gc.ca)
 4. Moleketi, Geraldine (2015). MINISTER FOR PUBLIC SERVICE & ADMINISTRATION, HRD Resource Pack: Part 3
 5. Ravand, Mostafa, Seyed Naghavi Mir Ali. (2017) Professional Human Resources: The Key to Excellence in the Performance of Iranian Government Organizations Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Volume 8, Number 3, Consecutive 25. (in Persian).
 6. Selim, Jahan (2015). Human Development Report 2015 Team, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2015.
 7. Seyed Naghavi, Mir Ali & Ravand, Mustafa. (1396). Professional human resources: the key to excellence in the performance of Iranian government organizations. Journal of Human Resource Management Research, 8 (3), 156-136.
 8. Turkman, Mehdi (2016) A Study of the Relationship between Organizational Cultures and Organizational Maturity in the University of Law Enforcement Sciences, Management Studies on Law Enforcement Education, Year 9, Number One. (in Persian)
 9. Witek-Crabb, Anna (2014). Business growth versus organizational development reflected in strategic management of Polish small, medium and large enterprises, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 (2014) 66 – 76.