شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران

2 دانشیار مدیریت، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه لرستان، ایران

3 استاد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران

چکیده

هدف: امروزه سازمان‌ها برای توسعه بایستی بتوانند در برابر نوسانات و چالش‌ها پیشرو، سازگار و مقاوم باشند، از این رو آشنایی با مفاهیم بنیادی تاب‌آوری و توسعه آن برای همه سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا هدف اساسی مقاله حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تاب‌آوری سازمانی است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام شده است تا بتواند یافته‌های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظام‌مند بررسی نماید. ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات این مقاله اسناد موجود در این حوزه در سایت‌های الکترونیکی معتبر در بازه زمانی 2015 تا 2019  و شامل 34 مقاله بود. شیوه تحلیل داده‌ها کدگذاری باز بوده است.
یافته‌های پژوهش: در این پژوهش تعداد 340 کد شناسایی گردید و سپس کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته‌بندی و ترکیب شدند. بر این اساس، کدهای استخراج شده در قالب 24 مولفه و مولفه‌های شناسایی شده در قالب  8 بعد طبقه‌بندی شدند.
محدودیت‌ها: مفهوم تاب‌آوری در زمینه‌های مختلف از جمله روانشناسی؛ علوم زیست‌محیطی؛ نظریه سیستم؛ فناوری اطلاعات، مدیریت استراتژیک و غیره به کار رفته است، از این رو استخراج مقالات مرتبط با «تاب‌آوری در سازمان» نیاز به اختصاص زمان بیشتری دارد.
پیامدهای عملی: احصاء عوامل موثر بر تاب‌آوری سازمانی می‌تواند باعث افزایش توان سازگاری و انطباق‌پذیری سازمان در مواجهه با شرایط پیچیده محیطی و بحران شود.
ابتکار یا ارزش مقاله: دستیابی به مدلی جامع برای تاب‌آوری سازمانی با استفاده از روش فراترکیب از نوآوری‌های این پژوهش است که می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر پژوهش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله: مقاله علمی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify The Factors Affecting Organizational Resilience With The Use Of Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

 • zahra shams 1
 • hojjatallah vahdati 2
 • hasan zarei matin 3
 • hooshang nazapouri 4
 • najmoddin mousavi 4

1 PhD. student, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Lorestan , Iran

3 Professor, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Lorestan , Iran

چکیده [English]

Purpose: Every organization for development, must be progressive, adaptable and resilient in the face of fluctuations and challenges. Therefore, familiarity with the concept of resiliency and purpose of the present study is to identify the factors affecting organizational resilience.
Design/methodology/approach: present study was conducted using a qualitative method meta-Synthesis. For this purpose, 34 valid articles were identified by referring to the credible documents available on valid electronic sites from 2015 to 2019.  The method of data analysis has been open coding.
Findings: In this study, 340 codes were identified and then the identified codes were categorized and combined based on conceptual similarity. according to this, the extracted codes were classified into 24 themes and identified themes into 8 concepts.
Limitations: The concept of resilience has been applied in various fields including: psychology; environmental sciences; system theory; information and communication technology and strategic management, etc. Therefore, extracting articles related to "resiliency in the organization" requires It takes more time.
Originality or value of the article: Achieving a holistic model of organizational resilience using a cross-cutting approach is one of the innovations of this research that can be used as a model for other research.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resiliency
 • Organizational Resilience
 • Meta-Synthesis
 • Compatibility
 • Adaptability
 • Resiliency Capacity
 1. Luthans, Fred. (2016) Psychological Capital. Translators: Behrooz Rezaei Manesh - Alireza Taghizadeh - Maryam Kahah., Scientific Brand Publications, First (Persian)
 2. Amaratunga, D. Malalgoda, C& Keraminiyage, K. (2018). Contextualising mainstreaming of disaster resilience concepts in the construction process. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment Vol. 9 No. 4/5, 2018 pp. 348-367
 3. Annarelli, F. Nonino. (2016). Strategic and operational management of organizational resilience: Current state of research and future directions. The International Journal of Management Science. Omega 62 (2016) 1–18
 4. Augusta, Souza, Fernandes Alves, Macini. (2017). Resilience for sustainability as an eco-capability. International Journal of Climate Change Strategies and Management Vol. 9 No. 5, 2017 pp. 581-599
 5. Barasa, Edwine, Mbau, Rahab, Gilson, Lucy. (2018). What Is Resilience and How Can It Be Nurtured? A Systematic Review of Empirical Literature on Organizational Resilience. International Journal of Health Policy and Management, 2018, 7(6), 491–503
 6. Boin Arjen & Michel J. G. van Eeten. (2013). The Resilient Organization. Journal of Public Management Review Vol. 15, Issue 3, 2013.pp 429-445. DOI: 10.1080/14719037.2013.769856
 7. Burnard, K. & Bhamra, R. (2011). Organisational resilience: development of a conceptual framework for organisational responses. International Journal of Production Research, 49(18), 5581- 5599.
 8. Emmons, C. B. (2013). Improving organizational performance: Building organizational resilience and sustainability through knowledgesharing relationships, Doctoral dissertation, Walden University, USA
 9. Dahles, H., & Susilowati, T. P. (2015). Business resilience in times of growth and crisis. Annals of Tourism Research, Vol 51, 34-50. doi: 10.1016/j.annals.2015.01.002
 10. Denyer, D. (2017). Organizational Resilience: A summary of academic evidence, business insights and new thinking. BSI and Cranfield School of Management. First published
 11. Duchek, S. Bus Res (2019). Organizational resilience: a capability-based conceptualization. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1007/s40685-019-0085-7
 12. Duchek, S., Raetze, S. & Scheuch, I. Bus Res (2019). The role of diversity in organizational resilience: a theoretical framework. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1007/s40685-019-0084-8
 13. Durach, C.F., Wieland, A. and Machuca, J.A. (2015), “Antecedents and dimensions of supply chain robustness: a systematic literature review”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2 March, Vol. 45 Nos 1/2, pp. 118-137.
 14. Elleuch, H., Dafaoui, E., Elmhamedi, A. and Chabchoub, H. (2016a), “Resilience and vulnerability in supply chain: literature review”, IFAC-PapersOnLine, Vol. 49 No. 12, pp. 1448-1453
 15. Elleuch, H., Dafaoui, E., Elmhamedi, A. and Chabchoub, H. (2016b), “A quality function deployment approach for production resilience improvement in supply chain: case of agrifood industry”, IFAC-PapersOnLine, Vol. 49 No. 31, pp. 125-130.
 16. Eschenfelder, K R and Shankar, K (2017). Organizational Resilience in Data Archives: Three Case Studies in Social Science Data Archives. Journal of Data Science. Vol 16: 12, pp. 1–12, DOI: https://doi.org/10.5334/dsj-2017-012
 17. Galizia, A. Simon, C. Weber, P. Lung, B. Carol, D. (2016). Markers and Patterns of Organizational Resilience for Risk Analysis. IFAC-PapersOnLine 49-19 .432–437
 18. Gölgeci, I. Ponomarov, S.Y. (2015), “How does firm innovativeness enable supply chain resilience? The moderating role of supply uncertainty and interdependence”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 27 No. 3, pp. 267-282.
 19. Goucher, N. P. (2007). Organizational Knowledge Creation to Enhance Adaptive Capacity: Exploratory Case Studies in Resource Management. UWSpace. http://hdl.handle.net/10012/2787
 20. Gwet, K.L. (2014). Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of agreement among raters. Advanced Analytics LLC. 4 editions. 428 pages
 21. Hohenstein, N.O., Feisel, E., Hartmann, E. and Giunipero, L. (2015), “Research on the phenomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 45 No. 1, pp. 90-117
 22. Sawalha, I.(2015), "Managing adversity: understanding some dimensions of organizational resilience", Management Research Review, Vol. 38 No. 4, pp. 346-366. https://doi.org/10.1108/MRR-01-2014-0010
 23. Jung, Kyujin.(2015). Sources of Organizational Resilience during the 2012 Korean Typhoons: An Institutional Collective Action Framework. dissertation, Denton, Texas. (https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc801952/
 24. Kamalahmadi, M. Parast, M.M. (2016), “A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: major findings and directions for future research”, International Journal of Production Economics, Vol. 171, pp. 116-133.
 25. Kerr, Howard (2017). Organizational Resilience Index Report. Available from www.bsigroup.com/organizational-resilience. Accessed may 3, 2018
 26. Kerr, Howard. (2018). Organizational Resilience Index Report 2018. bsigroup.com/organizational-resilience
 27. Mentzer, T., DeWitt, W. Keebler, J S. Min, S. Nix, N, W. Smith, D& Zacharia.Z (2001). "Defining supply chain management ". Journal of Business logistics 22 (2), 1 -26.
 28. Sahebjamnia, N. Torabi, A. Mansouri, A. (2018). Building organizational resilience in the face of multiple disruptions. International Journal of Production Economics 197 (2018) 63–83
 29. McManus, S. T. (2008). Organisational resilience in new zealand. Doctoral dissertation, University of Canterbury
 30. Patriarca, R. Di, Gravio. Costantino F. Falegnami A. Bilotta F. (2018). An Analytic Framework to Assess Organizational Resilience. journal of Safety and Health at Work. 9(3):265-276. doi: 10.1016/j.shaw.2017.10.005
 31. Ponomarov, Serhiy Y., and Mary C. Holcomb. (2009). Understanding the concept of supply chain resilience. The International Journal of Logistics Management 20(1),124 -143,
 32. Rehak, Senovsky, Hromadab, Lovecek. (2019). Complex approach to assessing resilience of critical infrastructure elements. international journal of critical infrastructure protection 25. 125–138
 33. Sellberg, M. Ryan, P. Borgström, S. Norström, A. Peterson, G. (2018). From resilience thinking to Resilience Planning: Lessons from practice. Journal of Environmental Management. 217,906-918. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.04.012
 34. Smith, K., Lawrence, G., MacMahon, A., Muller, J. and Brady, M. (2016), “The resilience of long and short food chains: a case study of flooding in Queensland, Australia”, Agriculture and Human Values, Vol. 33 No. 1, pp. 45-60.
 35. Soni, U. Vipul J. Sameer, K. (2014). Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach. Computers & Industrial Engineering. Vol 74,  Pages 11-25. https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.04.019
 36. Stone, J.and Rahimifard, S. (2018). Resilience in agri-food supply chains: a critical analysis of the literature and synthesis of a novel framework. Supply Chain Management, Vol. 23 No. 3, pp. 207-238. https://doi.org/10.1108/SCM-06-2017-0201
 37. Suweis, S., Carr, S., Maritan, A., Rinaldoc, A. and D’Odorico, P. (2015), “Resilience and reactivity of global food security”, Proceedings of the National Academy of Sciences of Sciences, Vol. 112 No 34, pp. 4811.
 38. Tendall, D.M., Joerin, J., Kopainsky, B., Edwards, P., Shreck, A., Le, Q.B., Kruetli, P., Grant, M. and Six, J. (2015), “Food system resilience: defining the concept”, Global Food Security, Vol. 6, pp. 17-23.
 39. Tengblad, S. and Oudhuis, M. (2017). The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability. Singapore. Springer. p. https://books.google.com/books?id=k7szDwAAQBAJ
 40. Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J. and Zorzini, M. (2015), “Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study”, International Journal of Production Research, Vol. 53 No. 18, pp. 5592-5623.
 41. Vargo J., Seville E. (2011)" Crisis strategic planning for SMEs: Finding the silver lining", International Journal of Production Research, 49(18), 5619– 5635.
 42. Chopra, S., & Sodhi, M. S. (2004). Managing risk to avoid supply chain breakdown. MIT Sloan management review, 46(1), 53-61.
 43. Marsh, H. & Omara, A. and Malmberg, L. E. (2008). Meta-Analysis: Session 3.3: Inter-rater Reliability. Funded Through the ESRC Researcher, Development Initiative.
 44. Seville, E., Brunsdon, D., Dantas, A., Le Masurier, J., Wilkinson, S., & Vargo, J. (2008). Organizational Resilience: Researching the Reality of New Zealand Organizations. Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 2(3), 258-266.
 45. Kantur, Deniz & Say, Arzu, 2012. "Organizational resilience: A conceptual integrative framework," Journal of Management & Organization, Cambridge University Press, vol. 18(6), pages 762-773, November.
 46. Moran, B., & Tame, P. (2012). Organizational resilience: Uniting leadership and enhancing sustainability. Sustainability: The Journal of Record, 5(4), 233-237.
 47. Erwin, E. J., Brotherson, M. J. & Summers, J. A., (2011). Understanding Qualitative Metasynthesis: Issues and Opportunities in Early Childhood Intervention Research. Journal of Early Intervention, 33(3), pp. 186- 200
 48. Mandojana & Bansal (2015). The long-term benefits of organizational resilience through sustainable business practices. Journal of Strategic Management. Vol 37. (8). DOI: 10.1002/smj.2410
 49. Horne, John F. John E. Orr. (1998). Assessing Behaviors that Create Resilient Organizations. Employment Relations Today 24: 29–39.
 50. Linnenluecke, M. K. Griffiths, A. Winn M. (2012). Extreme weather events and the critical importance of anticipatory adaptation and organizational resilience in responding to impacts. Business Strategy and the Environment 21: 17–32
 51. Reinmoeller, P. Baardwijk N, V. (2005). The link between diversity and resilience. MIT Sloan Management Review 46: 61–65.
 52. Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. (2007). Organizational resilience: Towards a theory and research agenda. In 2007 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2007 (pp. 3418-3422). [4414160] https://doi.org/10.1109/ICSMC.2007.4414160
 53. Lengnick, H, Cynthia A., Tammy E. Beck. (2005). Adaptive fit versus robust transformation: How organizations respond to environmental change. Journal of Management 31: 738–757
 54. Somers, Scott. (2009). Measuring resilience potential: An adaptive strategy for organizational crisis planning. Journal of Contingencies and Crisis Management 17: 12–23.
 55. Falkowski, J. (2017), “Resilience of farmer-processor relationships to adverse shocks: the case of dairy sector in Poland”, British Food Journal, Vol. 117 No. 10, pp. 2465-2483
 56. Wang, Y., Chen, C., Wang, J. and Baldick, R. (2016), “Research on resilience of power systems under natural disasters–A review”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 31 No. 2, pp. 1604-1613.
 57. Bruneau, M., Chang, S.E., Eguchi R.T., Lee, G.C., O’Rourke, T.D., Reinhorn, A.M., SShinozuka, M., Tierney, K., Wallace, W.A., von Winterfeldt, D. (2003).‘A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities’, Earthquake Spectra, Vol. 19(4), pp.733-752.
 58. Tierney, K.J., Bruneau, M. (2007), ‘Conceptualizing and Measuring Resilience: A Key to Disaster Loss Reduction’, Transportation Research News, Washington, Transportation Research Board, National Research Council
 59. Paton, D. (2007). ‘Measuring and Monitoring Resilience in Auckland’, GNS Science Report 2007/18, Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited.
 60. Cutter, S.L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., Webb, J. (2008). ‘A Place-based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disaster’, Global Environmental Change, Vol. 18(4), pp. 598-606
 61. Mayunga, J.S. (2009), Measuring the measure: A multi-dimensional Scale Model to Measure Community Disaster Resilience in the U.S. Gulf Coast Region, Unpublished PhD Thesis, Texas A&M University
 62. Stephenson, A., Seville, E., Vargo, J., Roger, D. (2010). ‘Benchmark Resilience: A Study of the Resilience of Organisations in the Auckland Region’, Resilience Organisations Research Report 2010/03b, New Zealand, Resilient Organisations.
 63. Ainuddin, S., Routray, J.K. (2012). ‘Earthquake Hazards and Community Resilience in Baluchistan’, Nat Hazard, Vol. 63. pp.909-937.
 64. Lee, A.V., Vargo, J., Seville, E. (2013). ‘Developing a Tool to Measure and Compare Organisations’ Resilience’, Natural Hazard Review, Vol. 14, pp. 29-41.
 65. Gölgeci, I. and Ponomarov, S.Y. (2015), “How does firm innovativeness enable supply chain resilience? The moderating role of supply uncertainty and interdependence”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 27 No. 3, pp. 267-282.
 66. Galizia et al. (2016). Markers and Patterns of Organizational Resilience for Risk Analysis. IFAC-PapersOnLine 49-19 (2016) 432–437
 67. Gibson, C. A., & Tarrant, M. (2010). A'conceptual models' approach to organisational resilience. Australian Journal of Emergency Management, The, 25(2), 6.
 68. Salehi, Seyedeh Alaa. (2015). The impact of human resource policies on organizational resilience. Master Thesis in Public Administration, Human Resource Management. Allameh Tabatabai University (In Persian)
 69. Hosseini, Abolhassan Jafari, Fatemeh. (2019). Organizational Resilience from the Perspective of Employees and Managers of the Organization, Journal of Management Studies, Year 28, No. 91, Spring '98, pp. 9-30 (In Persian)
 70. Malekzadeh, Gholamreza. Shahroudi, Hamed, Rahimnia, Fariborz, Khorakian, Alireza. (2019). Providing a model of organizational resilience in manufacturing companies with a Grounded Theory method. Journal of Public Management Research, Year 12, No. 43, pp. 11-134 (In Persian)
 71. Amiri, Maghsoud. Ulfat, Leia. Faizi, Kamran. Abraqoee, Mohammad Ali. (2018). Design a model for organizational resilience. Journal of Productivity Management, Eleventh Year. No. 44, pp. 35-65 (In Persian)
 72. . Safarzadeh, Hossein. Qureshi, Masoumeh. (2011) The role of business process management in improving the performance of organizations, Journal of parks and growth centers. Seventh Year, No. 26 (In Persian)
 73. Kazemi, Davood. Alireza Andalib. (2015). Development of a Conceptual Model for Measuring Organizational Resilience of the City. International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, Istanbul, Institute of Idea Managers in the Capital of Vira, https://www.civilica.com /Paper-RSTCONF01-RSTCONF01_017.html. (In Persian)
 74. Hatami, S., Seyed Naghavi, M.A., Alvani, S.M., Hoseinpour, D. (2019). Human Resource Management Social Responsibilities: A Meta Synthesis Approach. Journal of Public Administration Perspective, 10(3), 45-65. (In Persian)
 75. Ranjbarian, Rasoul, Jazani Nasrin, Memarzadeh Gholamreza, Mohtashami Ali. (2018). Study of the conditions for creating employee dependence in government organizationsUsing fuzzy modeling. Journal of Public Administration Perspective Ninth Year, No. 35, P. 93-114 (In Persian)