ارائه راهکارهای ارتقاء کیفی تولیدات علمی حوزه مدیریت دولتی در ایران بر مبنای تحلیل محتوای نشریه‌ی چشم انداز مدیریت دولتی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، تهران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران، تهران

3 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملی چونگنام، کره جنوبی، دایجئون

چکیده

هدف: علم مدیریت دولتی، مدعی ارائه طریق برای دولت و حکومت است و سرگشتگی دانشمندان آن، خسارتی مضاعف را برای جامعه به ارمغان می‎آورد. بر این اساس، لزوم راهبری صحیح علم مدیریت دولتی دوچندان است؛ یکی از نشانگرهای ناظر به راه طی­شده‌ یک رشته یا حوزه تخصصی، نشریه­های تخصصی آن حوزه هستند که تجمع نویسندگان و عناوین پژوهشی در اطراف یک حوزه پژوهشی جدید را نشان می‌دهند.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر با نظرداشت اهمیت این موضوع، در یکی از سرچشمه‎های علم مدیریت دولتی در ایران (فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی) از طریق کاوش داده‌های کتاب­سنجی، انجام شده است؛ به این صورت که بر مبنای قضاوت حاصل از حساسیت نظری مؤلفان در یک مسیر پژوهشی رفت­و­برگشتی با استفاده از دو روش آمیخته (تحلیل محتوای کمّی و کیفی) و با رویکرد علم‌سنجی، تحلیل داده­ها انجام شده است. جامعه پژوهش، سابقه نشر هشت‌ساله (از ابتدای انتشار تا پایان سال 1397) فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی «دانشگاه شهید بهشتی» است که به‌صورت سرشماری انتخاب شده‎اند.
یافته‌های پژوهش: یافته ها حاکی از این است که از مجموع 247 مقاله منتشرشده، اغلب نویسندگان، مرد و از دانشگاه شهید بهشتی بوده‎اند. در حوزه طرح پژوهش، روش‌های گردآوری، اغلب پرسشنامه و رویکرد عمده پژوهش‎ها، کمّی و نوع اغلب پژوهش‎ها، کاربردی بوده است. در حوزه موضوعی، عمده تمرکز بر مدیریت دانش، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و سطح پژوهش‎ها، اغلب در سطح سازمانی و فردی بوده است. بر این مبنا، راهکارهایی برای ارتقای کیفی تولیدات علمی مبتنی بر رعایت عدالت جنسیتی، جغرافیایی و روش‎شناختی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Guidelines for Quality Improvement of Scientific Productions in Public Administration field in Iran Based on Content Analysis of PAP Journal

نویسندگان [English]

 • mahdi abdolhamid 1
 • Mohammadreza Esmaeili Givi 2
 • sead mohannadreza Bagherzadeh Sari 3
1 Department of Management and Philosophy of Science and Technology, School of Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Iran, Tehran
2 Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Iran, Tehran.
3 Department of Mathematics, Cungnam National University, South Korea, Daejeon
چکیده [English]

Purpose: The science of public administration claims to provide a way for the state and the government, and the surprises of its scholars bring about double harm to society. Accordingly, the need for proper governance of the science of public administration is twofold; one of the indicators of a specialized discipline is the specialized publications in that field, which show the accumulation of authors and research papers around a new research area.
Design/Methodology/Approach: Given the importance of this topic, the reasearch focused on one of the core production sources of public administration field in Iran (Public Administration Perspective Quarterly, PAP). Through theoretical sensitivity judgments, the inclusive bibliometric data of journal have been explored in a reciprocal approach using two mixed methods (quantitative and qualitative content analysis) and applying scientometric techniques. The research population is the eight-year publication history (from the beginning of the publication until the end of the year 2018) of PAP.
Findings: Of the 247 articles published, most of the authors were male and from Shahid Beheshti University. Respecting research design, most of the data gathering instrument was questionnaire and the main approach of the research were quantitative and the type of most researches were applied. Respecting subject area, the main focus has been on knowledge management, information technology and human resources, and research level was often organizational and individual. On this basis, solutions have been proposed for the quality promotion of scientific production based on gender, geographical and methodological justice consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific Production
 • Public Administration
 • content analysis
 • Public Management Vision Journal
 • Shahid Beheshti University
 1. Abdi, M.; Hosseini, M. & Babaei, M. (2016). Investigating the Scientific Production of Human Resources Management at ISI Base Between 2006 and 2015. Second National Conference on Management and Humanities Research in Iran )In Persian).
 2. AbediJafari, H.;  Pourezat, A A.; Amiri, M. & Delbariragheb, F. (2011). "Drawing the Science Map of Public Administration (Public Administration). Public Management, 3(6), 127-274 )In Persian).
 3. Alamdi, Abdul Wahed. (1429 AH). Ghorar al-Hekam va Dorar Al-Kelam, research by al-Sayyid Mehdi al-Raja'i, Qom: Foundation of Ektab al-Islami (in Arabic).
 4. Chaoqun, Ni, Sugimoto, Cassidy R. & Alice Robbin (2017). Examining the Evolution of the Field of Public administration through a Bibliometric Analysis of Public Administration Review, Public Administration Review, Vol. 00, Iss 00. pp 00-00 by The American Society for Public Administration.
 5. Choudhary, A. K.; Oluikpe,P.I.;Harding,J.A.;Carrillo,P.M. (2009). The needs and benefits of textmining applications on post-project reviews. Comput. Ind., 60, 728–740
 6. Denhardt, R.B. (1981). Toward a Critical Theory of Public Organization. Public Administration Review, 41(6), 628-635.
 7. Dimock, M.E. (1937). The Study of Administration, American Political Science Review, 31, 28-40
 8. Ebadoullah Amoghin, J. & Zeyaei, S. (2016). Investigating the Scientific Production of Strategic Management at ISI Base Between 2007-2016. The First International Conference on Modern Research in Management Studies)In Persian).
 9. Ebrahimi, s. & Hayati, Z. (2008). Quantity and Quality of Production in Iranian Universities, Modern Educational Thoughts, 4(3), 105-126. )In Persian)
 10. Han, J.; Pei, J.; Kamber, M. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques; Elsevier: Burlington, MA, USA.
 11. Imani, H., Abdollahzadeh, A.H. & Pourezat, A. A. (2018). Content Analysis of Researches in Public Administration Quarterly of Tehran University. Public Management, 10, 387-414. In Persian).
 12. Kokabi, M.; Heydari, GH. & Serati Shirazi, M. (2014). Bibliographic Comparison of Publishing Outputs in the Fields of Information Management and Knowledge Management with Emphasis on Information Science and Knowledge in Each of These Areas. Information Processing and Management. 30(2), 397- 417 )In Persian).
 13. Lee, Kwang-Hoon and Jos C.N. Raadschelders (2008). Political-Administrative Relations: Impact of and Puzzles in Aberbach, Putnam, and Rockman, 1981. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 21(3), 419–438.
 14. Omati, E & Omati, E, (2016). Studying the Process of Global Scientific Production of Data Management and Data Mining Areas in Scopus Citation Index, 3 )in Persian).
 15. Pourezzat, A. A.; Mollaee, A. & Firouzabadi, M. (2008). Building thr future Undertaking proactive strategy for national outlook. Futures, 40(10), 887-892.
 16. Raadschelders, Jos C. N. and Kwang-Hoon Lee (2011). Trends in the Study of Public Administration: Empirical and Qualitative Observations from Public Administration Review, from 2000–2009. Public Administration Review, 71(1), 19-33.
 17. Reyahiniya, N. & Navabineghad, Sh. (2012). Content Analysis and Citation Analysis of the Articles of the Journal of Women's Research, Women's Research, Fifth Year Spring, (1) )In Persian).
 18. Rutgers, Mark R. (2010),  Theory and scope of public administration: an introduction to the study’s epistemology, The Foundations of Public Administration Series, 1-45.
 19. Salimi, J. & Maknon, R. (2017). Qualitative meta-analysis of scientific research on the issue of governance in Iran, Public Administration, 10(1). )In Persian).
 20. Waldo, D. (1955). The Study of Public Administration. New York: Random House.
 21. White, L.D. (1926). Introduction to the Study of Public Administration. New York: MacMillan.
 22. Wilson, W. (1987). The Study of Adminstration (1887). in: J.M. Shafritz & A.C. Hyde, Classics of Public Administration (pp 10-25). Chicago: The Dorsey Press.
 23. Zaree, E. & Sedighi, Z. (2013). Citation Analysis of Articles in the Journal of Islamic Revolution Studies, Islamic Revolution Studies, 35, 193-210. )in Persian)