مقایسه‌ی تاثیر دو سبک رهبری تحول‌گرا و تسهیم‌شده بر روی خلاقیت تیمی با نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استاد تمام- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پیچیدگی جوامع امروزی و فضای رقابتی حاکم بر دنیای کسب و کار موجب گردیده است که سازمان‌ها به دنبال روش‌هایی باشند که برای آنها مزیت رقابتی به ارمغان آورد. سازمان‌هایی که تکنولوژی‌محور هستند، برای ارتقاء جایگاه خویش به تیم‌های کاری وابسته هستند. یکی از عواملی که به تیم‌ها کمک می‌نماید تا  بهره‌وری و عملکرد بهتری داشته باشند، خلاقیت تیمی می‌باشد. عوامل متعددی بر خلاقیت تیمی اثر می‌گذارند ولی هدف پژوهش فعلی نیز این است که تأثیر دو عامل سبک رهبری تحول‌گرا و تسهیم‌شده و همچنین اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای تیم بر روی خلاقیت تیمی را مورد سنجش قرار دهد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: رویکرد پژوهش کمی و نمونه آماری آن 350 نفر از اعضای تیم‌های یک شرکت رساننده خدمات اینترنت (رسا) می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه بدست آمده است.یافته‌های پژوهش: یافته‌ها حاکی از آن است که هر دو سبک رهبری تحول‌گرا و تسهیم‌شده بر روی اشتراک‌گذاری دانش و خلاقیت تیمی تأثیر مثبت دارند. همچنین مشخص گردید که سبک رهبری تسهیم‌شده در مقایسه با سبک رهبری تحول‌گرا، بر خلاقیت تیمی و اشتراک‌گذاری دانش تأثیر مستقیم بیشتری می‌گذارد. بعلاوه نشان‌داده شد که اشتراک‌گذاری دانش لزوماً رابطه‌ معناداری با خلاقیت تیمی ندارد.محدودیت‌ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم‌پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع، استفاده از ابزار پرسشنامه جهت سنجش نگرش افراد، میزان صداقت مشارکت‌کنندگان در پاسخ به سوالات و وجود متغیرهای مداخله‌گر از جمله محدودیت‌های پژوهش فعلی می‌باشد.پیامدهای عملی: در صورت انتخاب سبک مناسب رهبری، می‌توان خلاقیت تیم را افزایش داد. بعلاوه در صورتی که مدیران سبک رهبری تسهیم‌شده و تحول‌گرا را به درستی پیاده نمایند، می‌توانند به اشتراک‌گذاری دانش در تیم‌ها کمک مضاعفی نمایند. خلاقیت تیمی و اشتراک‌گذاری دانش از جمله عواملی هستند که توجه به آنها می‌تواند ثمرات و نتایج مطلوب فراوانی را برای سازمان‌ها داشته باشد. همچنین با استفاده از دو یا چند سبک رهبری در کنار هم نه‌تنها می‌توان از مزایا و فرصت‌های بیشتری برخوردار گردید، بلکه نقاط ضعف هر سبک توسط سبک دیگر مورد پوشش قرار می‌گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات مدیریتی، با بررسی رابطه بین اشتراک‌گذاری دانش، خلاقیت تیمی، رهبری تحول‌گرا و رهبری تسهیم‌شده می‌افزاید.نوع مقاله: مقاله علمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Impact of Transformational and Shared Leadership Styles on Team Creativity with a Mediating Role of Knowledge Sharing

نویسنده [English]

 • ََAhmad Aali 1
1 shahid beheshti university - Faculty of Management and Accounting
چکیده [English]

Objective: The complexity of today's societies and the ability to compete in the business world have led organizations to look for ways that bring them competitive advantage. Organizations that are technology-oriented are dependent on working teams to promote their status. Team creativity is one of the factors that helps teams to better have productivity and performance. Several factors affect team creativity, but the current research also aims to measure the impact of both transformational and Shared leadership style, as well as knowledge sharing between team members, on team creativity.
Design / Methodology / Approach: This study based on quantitative research approach and a sample of 350 members of the teams of an Internet service provider Company. The research is applied and the data are obtained by distributing the questionnaire.
Findings: Findings indicate that both the transformational and shared leadership styles have a positive effect on the sharing of knowledge and team creativity. It was also found that the shared leadership, in contrast to the transformational leadership, has a greater impact on team creativity and knowledge sharing. In addition, it was indicated that knowledge sharing does not necessarily have a meaningful relationship with team creativity.
Limitations: The impossibility of generalizing the results of the research to all societies, using the questionnaire tool to measure the attitude of the people, the degree of sincerity of the participants in answering the questions and the existence of the intervening variables, including the limitations of the current research.
Practical implications: Creating team creativity can be enhanced if managers choose the right leadership style. Additionally, if managers can conduct shared & transformational leadership well, they can help divide knowledge into teams. Team creativity and knowledge sharing are among the factors that can be of great interest to organizations. Also, using two or more leadership styles brings with it more advantages and opportunities, as well as the weaknesses of each style are covered by other styles.
Initiative or value of the article: The paper adds to managerial research by examining the relationship between knowledge sharing, team creativity, transformational leadership, and shared leadership.
Paper Type: Research paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Transformational Leadership
 • Shared Leadership
 • Knowledge Sharing
 • Team Creativity
 • Organization
 1. Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re‐examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership. Journal of occupational and organizational psychology, 72(4), 441-462.
 2. Bai, Y., Lin, L., & Li, P. P. (2016). How to enable employee creativity in a team context: A cross-level mediating process of transformational leadership. Journal of business research, 69(9), 3240-3250.
 3. Barczak, G., Lassk, F., & Mulki, J. (2010). Antecedents of team creativity: An examination of team emotional intelligence, team trust and collaborative culture. Creativity and Innovation Management, 19(4), 332-345.
 4. Bartol, K. M., Liu, W., Zeng, X., & Wu, K. (2009). Social exchange and knowledge sharing among knowledge workers: The moderating role of perceived job security. Management and Organization Review, 5(2), 223-240.
 5. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Transformational leadership and organizational culture. The International Journal of Public Administration, 17(3-4),541-554.
 6. Bock, G.-W., & Kim, Y.-G. (2001). Breaking the myths of rewards: An exploratory study of attitudes about knowledge sharing. Pacis 2001 proceedings, 78.
 7. Bock, G.-W., Zmud, R. W., Kim, Y.-G., & Lee, J.-N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS quarterly, 87-111.
 8. Boies, K., Fiset, J., & Gill, H. (2015). Communication and trust are key: Unlocking the relationship between leadership and team performance and creativity. The leadership quarterly, 26(6), 1080-1094.
 9. Carson, J. B., Tesluk, P. E., & Marrone, J. A. (2007). Shared leadership in teams: An investigation of antecedent conditions and performance. Academy of management journal, 50(5), 1217-1234.
 10. Carte, T. A., Chidambaram, L., & Becker, A. (2006). Emergent leadership in self-managed virtual teams. Group Decision and Negotiation, 15(4), 323-343.
 11. Černe, M., Jaklič, M., & Škerlavaj, M. (2013). Authentic leadership, creativity, and innovation: A multilevel perspective. Leadership, 9(1), 63-85.
 12. Chen, M. H. (2006). Understanding the benefits and detriments of conflict on team creativity process. Creativity and Innovation Management, 15(1), 105-116.
 13. Cheung, M. F., & Wong, C.-S. (2011). Transformational leadership, leader support, and employee creativity. Leadership & Organization Development Journal, 32(7), 656-672.
 14. Connelly, C. E., & Kevin Kelloway, E. (2003). Predictors of employees’ perceptions of knowledge sharing cultures. Leadership & Organization Development Journal, 24(5), 294-301.
 15. Danaie fard, H., Alvani, S. M., Azar, A. (2019). Quantitative Methodology in Management, Comprehensive Approach. Tehran: Saffar.
 16. Day, D. V., Gronn, P., & Salas, E. (2004). Leadership capacity in teams. The leadership quarterly, 15(6), 857-880.
 17. Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open? Academy of management journal, 50(4), 869-884.
 18. Dong, Y., Bartol, K. M., Zhang, Z. X., & Li, C. (2017). Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual‐focused transformational leadership. Journal of Organizational Behavior, 38(3), 439-458.
 19. E. Hoch, J. (2014). Shared leadership, diversity, and information sharing in teams. Journal of Managerial Psychology, 29(5), 541-564.
 20. Eisenbeiss, S. A., van Knippenberg, D., & Boerner, S. (2008). Transformational leadership and team innovation: integrating team climate principles. Journal of applied Psychology, 93(6), 1438.
 21. Ensley, M. D., Hmieleski, K. M., & Pearce, C. L. (2006). The importance of vertical and shared leadership within new venture top management teams: Implications for the performance of startups. The leadership quarterly, 17(3), 217-231.
 22. Frese, M., Teng, E., & Wijnen, C. J. (1999). Helping to improve suggestion systems: Predictors of making suggestions in companies. Journal of Organizational Behavior, 1139-1155.
 23. Gilson, L. L., Lim, H. S., Luciano, M. M., & Choi, J. N. (2013). Unpacking the cross‐level effects of tenure diversity, explicit knowledge, and knowledge sharing on individual creativity. Journal of occupational and organizational psychology, 86(2), 203-222.
 24. Gong, Y., Huang, J.-C., & Farh, J.-L. (2009). Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating role of employee creative self-efficacy. Academy of management journal, 52(4), 765-778.
 25. Grant, A. M. (2012). Leading with meaning: Beneficiary contact, prosocial impact, and the performance effects of transformational leadership. Academy of management journal, 55(2), 458-476.
 26. Gumusluoglu, L., & Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of business research, 62(4), 461-473.
 27. Han, J., Han, J., & Brass, D. J. (2014). Human capital diversity in the creation of social capital for team creativity. Journal of Organizational Behavior, 35(1), 54-71.
 28. Hargadon, A. B., & Bechky, B. A. (2006). When collections of creatives become creative collectives: A field study of problem solving at work. Organization science, 17(4), 484-500.
 29. Herrmann, D., & Felfe, J. (2014). Effects of leadership style, creativity technique and personal initiative on employee creativity. British Journal of Management, 25(2), 209-227.
 30. Hoch, J. E. (2013). Shared leadership and innovation: The role of vertical leadership and employee integrity. Journal of Business and Psychology, 28(2), 159-174.
 31. Jiang, Y., & Chen, C. C. (2016). Integrating Knowledge Activities for Team Innovation: Effects of Transformational Leadership. Journal of Management, 0149206316628641.
 32. Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: a meta-analytic test of their relative validity. Journal of applied Psychology, 89(5), 755.
 33. Judge, W. Q., & Ryman, J. A. (2001). The shared leadership challenge in strategic alliances: Lessons from the US healthcare industry. The Academy of Management Executive, 15(2), 71-79.
 34. Kankanhalli, A., Tan, B. C., & Wei, K.-K. (2005). Contributing knowledge to electronic knowledge repositories: an empirical investigation. MIS quarterly, 113-143.
 35. Klein, K. J., Ziegert, J. C., Knight, A. P., & Xiao, Y. (2006). Dynamic delegation: Shared, hierarchical, and deindividualized leadership in extreme action teams. Administrative Science Quarterly, 51(4), 590-621.
 36. Le, P. B., & Lei, H. (2017). How transformational leadership supports knowledge sharing: Evidence from Chinese manufacturing and service firms. Chinese Management Studies, 11(3), 479-497.
 37. Lee, D. S., Lee, K. C., & Seo, Y. W. (2015). An analysis of shared leadership, diversity, and team creativity in an e-learning environment. Computers in Human Behavior, 42, 47-56.
 38. Li, C., Zhao, H., & Begley, T. M. (2015). Transformational leadership dimensions and employee creativity in China: A cross-level analysis. Journal of business research, 68(6), 114-156
 39. Li, G., Shang, Y., Liu, H., & Xi, Y. (2014). Differentiated transformational leadership and knowledge sharing: A cross-level investigation. European Management Journal, 32(4), 554-563.
 40. Liao, H., & Chuang, A. (2007). Transforming service employees and climate: a multilevel, multisource examination of transformational leadership in building long-term service relationships. Journal of applied Psychology, 92(4), 1006.
 41. Lim, B. C., & Klein, K. J. (2006). Team mental models and team performance: A field study of the effects of team mental model similarity and accuracy. Journal of Organizational Behavior, 27(4), 403-418.
 42. Lin, H.-F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of manpower, 28(3/4),315-332.
 43. Liu, S., Hu, J., Li, Y., Wang, Z., & Lin, X. (2014). Examining the cross-level relationship between shared leadership and learning in teams: Evidence from China. The leadership quarterly, 25(2), 282-295.
 44. Lowe, K. B., Kroeck, K. G., & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. The leadership quarterly, 7(3), 385-425.
 45. Lu, L., Leung, K., & Koch, P. T. (2006). Managerial knowledge sharing: The role of individual, interpersonal, and organizational factors. Management and Organization Review, 2(1), 15-41.
 46. Mehra, A., Smith, B. R., Dixon, A. L., & Robertson, B. (2006). Distributed leadership in teams: The network of leadership perceptions and team performance. The leadership quarterly, 17(3), 232-245.
 47. Mittal, S., & Dhar, R. L. (2015). Transformational leadership and employee creativity: mediating role of creative self-efficacy and moderating role of knowledge sharing. Management Decision, 53(5), 894-910.
 48. Mohammad Davood, Amirhossein., Pazhohesh, Shabnam. (2016). Evaluation of the Common Leadership Model in the Knowledge Creation Team at the Faculty Members of Razi University of Kermanshah. New Approaches in Educational management, 6(1), 123-146. (In persian)
 49. Muethel, M., Gehrlein, S., & Hoegl, M. (2012). Socio‐demographic factors and shared leadership behaviors in dispersed teams: Implications for human resource management. Human Resource Management, 51(4), 525-548.
 50. Muethel, M., & Hoegl, M. (2013). Shared leadership effectiveness in independent professional teams. European Management Journal, 31(4), 423-432.
 51. Mumford, M. D., Scott, G. M., Gaddis, B., & Strange, J. M. (2002). Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships. The leadership quarterly, 13(6), 705-750.
 52. Neuman, Lawrence, W. (2016). Social Research Methods: Qualitative & Quantitative Approaches. Translated By Faghihi, A., Aghaz, A. Tehran: Termeh. (In Persian).
 53. Ng, T. W. (2016). Transformational leadership and performance outcomes: Analyses of multiple mediation pathways. The leadership quarterly.
 54. Nicolaides, V. C., LaPort, K. A., Chen, T. R., Tomassetti, A. J., Weis, E. J., Zaccaro, S. J., & Cortina, J. M. (2014). The shared leadership of teams: A meta-analysis of proximal, distal, and moderating relationships. The leadership quarterly, 25(5), 923-942.
 55. O'Toole, J., Galbraith, J., & Lawler, E. E. (2002). When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls of shared leadership. California Management Review, 44(4), 65-83.
 56. Pearce, C. L. (2004). The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge work. The Academy of Management Executive, 18(1), 47-57.
 57. Pearce, C. L., Conger, J. A., & Locke, E. A. (2008). Shared leadership theory. The leadership quarterly, 19(5), 622-628.
 58. Pearce, C. L., Manz, C. C., & Sims Jr, H. P. (2009). Where do we go from here?:: Is shared leadership the key to team success? Organizational Dynamics, 38(3), 234-238.
 59. Pearce, C. L., & Sims Jr, H. P. (2002). Vertical versus shared leadership as predictors of the effectiveness of change management teams: An examination of aversive, directive, transactional, transformational, and empowering leader behaviors. Group dynamics: Theory, research, and practice, 6(2), 172.
 60. Perry, M. L., Pearce, C. L., & Sims Jr, H. P. (1999). Empowered selling teams: How shared leadership can contribute to selling team outcomes. Journal of Personal Selling & Sales Management, 19(3), 35-51.
 61. Pirola‐Merlo, A., & Mann, L. (2004). The relationship between individual creativity and team creativity: Aggregating across people and time. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 235-257.
 62. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The leadership quarterly, 1(2), 107-142.
 63. Qu, R., Janssen, O., & Shi, K. (2015). Transformational leadership and follower creativity: The mediating role of follower relational identification and the moderating role of leader creativity expectations. The leadership quarterly, 26(2), 286-299.
 64. Rezaian, A. (2015). Organizational Behaviour Management. Tehran: Organization for Researching & Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). (In Persian).
 65. Robbins, S, P., De Cenzo, D, A. (2016). Fundamentals of Management. Translated By A'arabi S, M., Rafiee, H., Ershad, B, A. Tehran: Cultural Research Bureau. (In Persian).
 66. Rodriguez, C. M. (2005). Emergence of a third culture: shared leadership in international strategic alliances. International Marketing Review, 22(1), 67-95.
 67. Rubin, R. S., Munz, D. C., & Bommer, W. H. (2005). Leading from within: The effects of emotion recognition and personality on transformational leadership behavior. Academy of management journal, 48(5), 845-858.
 68. Ryu, S., Ho, S. H., & Han, I. (2003). Knowledge sharing behavior of physicians in hospitals. Expert Systems with applications, 25(1),122-113.
 69. Santos, C. M., Uitdewilligen, S., & Passos, A. M. (2015). Why is Your Team More Creative Than Mine? The Influence of Shared Mental Models on Intra‐group Conflict, Team Creativity and Effectiveness. Creativity and Innovation Management, 24(4), 645-658.
 70. Sayed Javadin, S. R., Jalilian, H. (2015). Management Theories. Tehran: Neghahe Danesh. (In Persian)
 71. Schermerhorn, J. (2002). Basic organizational behavior. Translated By Irannezhad Parizi, Mahdi. Tehran: Nashre Modiran. (In Persian).
 72. Sekaran, Uma. (2016). Research Methods For Business. Translated By Saebi, M., Shirazi, M. Tehran: State Management Training Center. (In Persian).
 73. Serban, A., & Roberts, A. J. (2016). Exploring antecedents and outcomes of shared leadership in a creative context: A mixed-methods approach. The leadership quarterly, 27(2), 181-199.
 74. Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. Organization science, 4(4), 577-594.
 75. Shane Wood, M., & Fields, D. (2007). Exploring the impact of shared leadership on management team member job outcomes. Baltic Journal of Management, 2(3),251-272.
 76. Sharon Hill, N. (2005). Leading together, working together: The role of team shared leadership in building collaborative capital in virtual teams Collaborative Capital: Creating Intangible Value (pp. 183-209): Emerald Group Publishing Limited.
 77. Shin, S. J., Kim, T.-Y., Lee, J.-Y., & Bian, L. (2012). Cognitive team diversity and individual team member creativity: A cross-level interaction. Academy of management journal, 55(1), 197-212.
 78. Shin, S. J., & Zhou, J. (2007). When is educational specialization heterogeneity related to creativity in research and development teams? Transformational leadership as a moderator. Journal of applied Psychology, 92(6), 1709.
 79. Shin, Y., & Eom, C. (2014). Team Proactivity as a Linking Mechanism between Team Creative Efficacy, Transformational Leadership, and Risk‐Taking Norms and Team Creative Performance. The Journal of Creative Behavior, 48(2), 89-114.
 80. Song, S., Nerur, S., & Teng, J. T. (2007). An exploratory study on the roles of network structure and knowledge processing orientation in work unit knowledge management. ACM SIGMIS Database, 38(2), 8-26.
 81. Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Avolio, B. J. (1998). Transformational leadership and dimensions of creativity: Motivating idea generation in computer-mediated groups. Creativity Research Journal, 11(2), 111-121.
 82. Srivastava, A., Bartol, K. M., & Locke, E. A. (2006). Empowering leadership in management teams: Effects on knowledge sharing, efficacy, and performance. Academy of management journal, 49(6), 1239-1251.
 83. Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. Handbook of creativity, 1, 3-15.
 84. Sun, L.-Y., Zhang, Z., Qi, J., & Chen, Z. X. (2012). Empowerment and creativity: A cross-level investigation. The leadership quarterly, 23(1), 55-65.
 85. Sun, X., Jie, Y., Wang, Y., Xue, G., & Liu, Y. (2016). Shared Leadership Improves Team Novelty: The Mechanism and Its Boundary Condition. Frontiers in psychology, 7.
 86. To, M. L., Herman, H., & Ashkanasy, N. M. (2015). A multilevel model of transformational leadership, affect, and creative process behavior in work teams. The leadership quarterly, 26(4), 543-556.
 87. Vera, D., & Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational learning. Academy of management review, 29(2),222-240.
 88. Wang, P., & Rode, J. C. (2010). Transformational leadership and follower creativity: The moderating effects of identification with leader and organizational climate. Human relations, 63(8), 1105-1128.
 89. Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131.
 90. Wang, X.-H. F., Kim, T.-Y., & Lee, D.-R. (2016). Cognitive diversity and team creativity: Effects of team intrinsic motivation and transformational leadership. Journal of business research, 69(9), 3231-3239.
 91. Wasko, M. M., & Faraj, S. (2005). Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice. MIS quarterly, 35-57.
 92. Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Toward a theory of organizational creativity. Academy of management review, 18(2), 293-321.
 93. Wu, C.-S., Tsai, L.-F., & Wang, P.-W. (2011). Correlation between technological creativity, self efficacy and knowledge sharing among athletes.
 94. Wu, Q., & Cormican, K. (2016). Shared leadership and team creativity: a social network analysis in engineering design teams. Journal of technology management & innovation, 11(2), 2-12.
 95. Yi, X., Hu, W., Plucker, J. A., & McWilliams, J. (2013). Is there a developmental slump in creativity in China? The relationship between organizational climate and creativity development in Chinese adolescents. The Journal of Creative Behavior, 47(1), 22-40.