تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر اندوه ناشی از مقایسه‌های اجتماعی نامطلوب  بر سایش اجتماعی همکار بود. جامعه آماری این پژوهش 249 نفر از کارکنان قراردادی واحدهای منتخب پردیس مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. این واحدها به طور تصادفی انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی- مورگان استفاده شد. پایایی و روایی پرسش‌نامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج با استفاده از روش‌های آماری و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS3 بررسی و تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که اندوه ناشی از مقایسه‌های اجتماعی نامطلوب، سایش اجتماعی همکار را به دنبال ندارد اما با میانجی‌گری حسادت خاموش باعث سایش اجتماعی همکار می‌شود؛ یعنی در اندوه ناشی از مقایسه‌های اجتماعی نامطلوب، افراد بر موقعیت‌هایی که فاقد آن هستند، تمرکز می‌کنند و این احساس موقعیت پایین‌تر در افراد با تبدیل شدن به نوعی از حسادت با عنوان حسادت خاموش، سایش اجتماعی سایر همکاران را به دنبال خواهد داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش

نویسندگان [English]

 • فاطمه علوی متین 1
 • حسین دامغانیان 2
 • عباسعلی رستگار 2
1 M.A student in Semnan University
2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده [English]

هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر اندوه ناشی از مقایسه‌های اجتماعی نامطلوب بر سایش اجتماعی همکار بود. جامعه آماری این پژوهش 249 نفر از کارکنان قراردادی واحدهای منتخب پردیس مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. این واحدها به طور تصادفی انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی- مورگان استفاده شد. پایایی و روایی پرسش‌نامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج با استفاده از روش‌های آماری و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS3 بررسی و تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که اندوه ناشی از مقایسه‌های اجتماعی نامطلوب، سایش اجتماعی همکار را به دنبال ندارد اما با میانجی‌گری حسادت خاموش باعث سایش اجتماعی همکار می‌شود؛ یعنی در اندوه ناشی از مقایسه‌های اجتماعی نامطلوب، افراد بر موقعیت‌هایی که فاقد آن هستند، تمرکز می‌کنند و این احساس موقعیت پایین‌تر در افراد با تبدیل شدن به نوعی از حسادت با عنوان حسادت خاموش، سایش اجتماعی سایر همکاران را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها [English]

 • اندوه مقایسه
 • مقایسه‌های اجتماعی نامطلوب
 • حسادت
 • حسادت خاموش
 • سایش اجتماعی
 1. خائف‌الهی، احمدعلی و علی‌پوردرویشی، زهرا (1389). طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی. پژوهش‌های مدیریت در ایران. دوره 12، شماره 2. صص 65-45.
 2. خاکی، غلام‌رضا. (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی. تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
 3. دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1393). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. (چاپ نهم). تهران: صفار.
 4. داوری، علی و رضازاده، آرش. (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. (چاپ سوم). تهران: سازمان انتشارت جهاد دانشگاهی.
 5. نصر اصفهانی، مهدی؛ علامه، سید محسن؛ شائمی، علی و تیموری، هادی (1395). بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور). پژوهش‌های مدیریت راهبردی. سال بیست و دوم. شماره 62. صص 177-155.
 6. ولی‌زاده، ابوالقاسم؛ هراتیان، عباسعلی و احمدی، محمد رضا. (1394). اعتبار و روایی و ساختار عاملی فرم تجدید نظر شده‌ی مقیاس اسلامی حسادت. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. سال شانزدهم. شماره 3. صص. 112-100.
 7. هیر، جوزف؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین و سارستد، مارکو. مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM). ترجمه دکتر عادل آذر و رسول غلام‌زاده (1395). تهران: انتشارات نگاه دانش.
 8. Allan, S., & Gilbert, P. (1995). A social comparison scale: Psychometric properties and relationship to psychopathology. Personality and Individual Differences, 19(3), 293-299.
 9. Buunk, A. P., & Gibbons, F. X. (2007). Social comparison: The end of a theory and the emergence of a field. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102(1), 3-21.
 10. Canen, A. G., & Canen, A. (2012). Challenging envy in organizations: multicultural approaches and possibilities. Business Strategy Series, 13(5), 199-207.
 11. Casu, G. (2015). Envy: A Psychometric Refinement of the Construct(Doctoral dissertation, alma).
 12. Crossley, C. D. (2009). Emotional and behavioral reactions to social undermining: A closer look at perceived offender motives. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108(1), 14-24.
 13. Crusius, J., & Lange, J. (2014). What catches the envious eye? Attentional biases within malicious and benign envy. Journal of Experimental Social Psychology, 55, 1-11.
 14. Duffy, M. K., Ganster, D. C., & Pagon, M. (2002). Social undermining in the workplace. Academy of management Journal, 45(2), 331-351.
 15. Duffy, M. K., Ganster, D. C., Shaw, J. D., Johnson, J. L., & Pagon, M. (2006). The social context of undermining behavior at work. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 101(1), 105-126.
 16. Duffy, M. K., Scott, K. L., Shaw, J. D., Tepper, B. J., & Aquino, K. (2012). A social context model of envy and social undermining. Academy of Management Journal, 55(3), 643-666.
 17. Eissa, G., & Wyland, R. (2015). Keeping up with the Joneses The Role of Envy, Relationship Conflict, and Job Performance in Social Undermining. Journal of Leadership & Organizational Studies, 1548051815605020.
 18. Gant, L. M., Nagda, B. A., Brabson, H. V., Jayaratne, S., Chess, W. A., & Singh, A. (1993). Effects of social support and undermining on African American workers' perceptions of coworker and supervisor relationships and psychological well-being. Social Work, 38(2), 158-164.
 19. Greenbaum, R. L., Hill, A., Mawritz, M. B., & Quade, M. J. (2014). Employee Machiavellianism to Unethical Behavior The Role of Abusive Supervision as a Trait Activator. Journal of Management, 0149206314535434.
 20. Greenbaum, R. L., Mawritz, M. B., & Eissa, G. (2012). Bottom-line mentality as an antecedent of social undermining and the moderating roles of core self-evaluations and conscientiousness. Journal of Applied Psychology, 97(2), 343.
 21. Hershcovis, M. S. (2011). “Incivility, social undermining, bullying… oh my!”: A call to reconcile constructs within workplace aggression research. Journal of Organizational Behavior, 32(3), 499-519.
 22. Hill, S. E., & Buss, D. M. (2006). Envy and positional bias in the evolutionary psychology of management. Managerial and Decision Economics, 27(2‐3), 131-143.
 23. Lange, J., & Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284-294.
 24. Lin, R., & Utz, S. (2015). The emotional responses of browsing Facebook: Happiness, envy, and the role of tie strength. Computers in human behavior, 52, 29-38.
 25. Nickerson, J. A., & Zenger, T. R. (2008). Envy, comparison costs, and the economic theory of the firm. Strategic Management Journal, 29(13), 1429-1449.
 26. Oetzel, J., Duran, B., Jiang, Y., & Lucero, J. (2007). Social support and social undermining as correlates for alcohol, drug, and mental disorders in American Indian women presenting for primary care at an Indian Health Service hospital. Journal of Health Communication, 12(2), 187-206.
 27. Protasi, S. (2016). Varieties of envy. Philosophical Psychology, 29(4), 535-549.
 28. Santor, D. A., & Yazbek, A. A. (2006). Soliciting unfavourable social comparison: Effects of self-criticism. Personality and individual differences, 40(3), 545-556.
 29. Shu, C. Y., & Lazatkhan, J. (2017). Effect of leader-member exchange on employee envy and work behavior moderated by self-esteem and neuroticism. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 33(1), 69-81.
 30. Smallets, S., Streamer, L., Kondrak, C. L., & Seery, M. D. (2016). Bringing you down versus bringing me up: Discrepant versus congruent high explicit self-esteem differentially predict malicious and benign envy. Personality and Individual Differences, 94, 173-179.
 31. Smith, M. B., & Webster, B. D. (2017). A moderated mediation model of Machiavellianism, social undermining, political skill, and supervisor-rated job performance. Personality and Individual Differences, 104, 453-459.
 32. Strongman, L. (2013). The psychology of social undermining in organisational behaviour. The Australasian Journal of Organisational Psychology, 6.
 33. Tai, K., Narayanan, J., & McAllister, D. J. (2012). Envy as pain: Rethinking the nature of envy and its implications for employees and organizations. Academy of Management Review, 37(1), 107-129.
 34. Taylor, S. E., & Lobel, M. (1989). Social comparison activity under threat: Downward evaluation and upward contacts. Psychological review, 96(4), 569.
 35. Van de Ven, N. (2009). The bright side of a deadly sin. unpublished dissertation, Communications & Marketing Department, University of Tilburg, The Netherlands.
 36. Van de Ven, N., Zeelenberg, M., & Pieters, R. (2009). Leveling up and down: the experiences of benign and malicious envy. Emotion, 9(3), 419.
 37. Vecchio, R. (2005). Explorations in employee envy: Feeling envious and feeling envied. Cognition & Emotion, 19(1), 69-81.
 38. Vrabel, J. K., Zeigler-Hill, V., & Southard, A. C. (2018). Self-esteem and envy: Is state self-esteem instability associated with the benign and malicious forms of envy?. Personality and Individual Differences, 123, 100-104.
 39. Yoo, J., & Frankwick, G. L. (2013). Exploring the impact of social undermining on salesperson deviance: an integrated model. Journal of Personal Selling & Sales Management, 33(1), 79-90.