ارزشیابی خروجی‏ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‏های مدیریتی سال 1392

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دکترای تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

2 ** دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 *** استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

4 **** دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

     پژوهش در حوزه مدیریت بسیار مهم و راهبردی است و طی سالیان گذشته سرمایه‏گذاری‏های هنگفتی در این زمینه صورت گرفته است. ارزشیابی اثرات پژوهش، به ذی­نفعان کمک می‏­کند تا از کیفیت برنامه‏های پژوهشی خود اطمینان حاصل کنند. هدف این پژوهش، استخراج و اولویت‏بندی شاخص‏های ارزشیابی پژوهش‏های مدیریتی به روش پیمایشی اکتشافی با استفاده از تکنیک TOPSIS است؛ همچنین ارزشیابی توصیفی از خروجی‏ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‏های مدیریتی سال 1392 بر اساس شاخص‏های استخراجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 95 طرح پژوهشی مصوب «دبیرخانه شورای عالی عتف» است که بر اساس جدول مورگان 76 طرح به‌عنوان نمونه انتخاب شده‏اند. ابزار جمع‏آوری داده­ها، پرسشنامه­ای مبتنی بر 4 عنصر و 40 گویه است که روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ معادل 80/0 محاسبه شد. 24 شاخص برای ارزشیابی خروجی‏های علمی و آموزشی، اثرات سازمانی و پیامدهای مالی و اقتصادی انتخاب شدند. ارزشیابی طرح‏ها بر اساس شاخص‏های یادشده نشان داد که ملاحظات کاربردی و فهم بنیادی در پژوهش‏ها موردتوجه قرار نگرفته‏اند.

کلیدواژه‌ها


 1. . بابااکبری، امیر؛ مؤتمنی، علیرضا؛ قهرمانی، محمد؛ فتیحی واجارگاه، کوروش (1395). طراحی الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش‏های کاربردی مدیریت (رساله دکترا). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
 2. بابااکبری، امیر؛ مؤتمنی، علی‏رضا؛ قهرمانی، محمد و فتحی واجارگاه کوروش (1395). ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش‏های مدیریتی. فصلنامه پژوهش‏های مدیریت در ایران دوره 21، شماره 1، 93.
 3. بلکی، نورمن (1393). رویکردهای پژوهش اجتماعی (ترجمه حمیدرضا حسنی). قم: حوزه و دانشگاه.
 4. جانسون، فیل و دوبرلی، زوران (1391). فهم مبانی فلسفی پژوهش‏های مدیریت. (ترجمه حسن دانایی‌فر) تهران. مهربان نشر.
 5. جمالی مهموئی (1390). ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه‏ها و چالش‏ها. رهیافت. شماره 49.
 6. جمالی مهموئی، حمیدرضا؛ اسدی، سعید؛ صدقی، شهرام (1390). سنجش اثر پژوهش در علوم پزشکی: الگوها و روش‌ها. تهران: فرهنگستان علوم پزشکی ایران.
 7. خالقی، نرگس (1386). شاخص‏های ارزیابی علم. فصلنامه کتاب، شماره 71. 91 - 106.
 8. داوری اردکانی، (1389). علم و پژوهش و سیاست‏های پژوهشی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 9. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1387). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
 10. طباطباییان و همکاران (1391). ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 11. فتحی واجارگاه، کوروش (1390). مقدمه‌ای بر مدیریت پژوهش در سازمان‏ها. تهران: سیمای دانش.
 12. قانعی راد، محمدامین (1387). الگوی ارزشیابی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 13. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران و قانون بودجه سال 1392 کشور، 1392. مرکز پژوهش‏های مجلس.
 14. گزارش چشم‏انداز پژوهش انگلستان 2010، شورای علم و فناوری انگلستان ترجمه قدسی‌پور و همکاران.
 15. گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1392.
 16. گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه‏ریزی آموزش عالی. تهران 1392.
 17. میرزایی، سید علی (1388). طراحی مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی کاربردی. دانشگاه شریف، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 18. Assessing the impact of social science research:conceptual, methodological and practical issues A background discussion paper for ESRC Symposium on Assessing Non-Academic Impact of Research May 2005 Research Unit for Research Utilisation School of Management, University of St Andrews.
 19. Buxton, M., & Hanney S. (1996). How can payback from health services research beassessed? Journal of Health Services Research & Policy, 1(1), 35-43.
 20. Donovan, C., & Hanney, S. (2011). The ‘Payback Framework’ explained Research Evaluation, 20(3), 181-183.
 21. D’Este, P.m & Nesta, L. & Patel, P. (2005) Analysis of University–Industry research collaborations in the UK: preliminary results of a survey of university researchers, SPRU Report, P209-227.
 22. Davies H., & Nutley S. (2008). Learning More About How Research-Based Knowledge Gets Used: Guidance in the Development of New Empirical Research. New York: William T. Grant Foundation, 18.
 23. Godin, B., & Dore, C. (2003). Measuring the impacts of science: beyond the economic dimension. Montreal, Canadian Science and Innovation Indicators Consortium, 176.
 24. Jamali .H., & Asadi .S., & Truth, S. (2011). Evaluating the Impact of Research in Medical Sciences: Models and Methods. Tehran: Iranian Academy of Medical Sciences, 6(13), 53-85
 25. Morton, S. (2015). ‘Creating Research Impact: The Roles of Research Users in Interactive Research Mobilisation’, Evidence and Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 11(1), 35-55.
 26. Mowery, D. C., Nelson, R. R., Sampat, B. N., & Ziedonis, A. A. (2001). The growth of patenting and licensing by U.S. universities: an assessment of the effects of the Bayh–Dole act of 1980. A Journal of Research Policy,30(1), 99-119.
 27. Penfield, T. (2012). Assessment, evaluations, and definitions of research impact: A review, 2-104, 95.