تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق ‌خاطر کاری و سرمایه‌های روان‌شناختی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * کارشناس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 *** استاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

چکیده     این پژوهش در پی بررسی نقش واسط پایبندی سازمانی کارکنان در رابطه بین تعلق‌ خاطر کاری و سرمایه­های روان‌شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار آنان و همچنین بررسی اثر تعدیل­گر سن کارکنان در رابطه­ بین پایبندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار است. پژوهش حاضر در نمونه­ای شامل 522 نفر از کارکنان مناطق سیزده­گانه شهرداری مشهد، به­وسیله پرسشنامه­ای مبتنی بر 67 سؤال انجام شد. روایی سازه‌های پرسشنامه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار AMOS مورد­ارزیابی قرار گرفت. انسجام درونی ابزارهای مورداستفاده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایه­های روان‌شناختی و پایبندی سازمانی کارکنان باعث کاهش بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار می­شود؛ همچنین با افزایش سرمایه­های روان‌شناختی در این کارکنان، سطح تعلق ‌خاطر کاری آنان نیز افزایش می­یابد. کارکنانی که تعلق ‌خاطر کاری و سرمایه­های روان‌شناختی بالاتری دارند و همچنین کارکنانی که دارای سن بیشتر از 40 سال هستند، به سازمان خود بیشتر پایبند بوده و تمایل کمتری به بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار دارند.

کلیدواژه‌ها

 1. . الوانی، مهدی (1391). مدیریت عمومی (چاپ چهل و ششم). تهران: نشر نی.
 2. باغبانیان، عبدالوهاب؛ خمرنیا، محمد (2013). بررسی رفتارهای انحرافی شغلی کارکنان بیمارستان امام علی (ع) زاهدان در سال 1390: یک گزارش کوتاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(5) 399-408.
 3. توکلی، احمد (1395). واکنش توکلی به فساد در شهرداری.پایگاه خبری تحلیلی صراط. قابل‌دسترسی در آدرس: https://www.seratnews.com/fa/news/320502
 4. رضاییان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت (چاپ پانزدهم). تهران: انتشارات سمت.
 5. رفیع‌پور، فرامرز (1386). سرطان اجتماعی فساد. شرکت سهامی انتشار. ۱۹۶-۳.
 6. سعادت، اسفندیار (1392). مدیریت منابع انسانی (چاپ هجدهم). تهران: انتشارات سمت.
 7. قاسمی، وحید (1389)، مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. (چاپ اول). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 8. کاملی، علیرضا، یزدانی، حمیدرضا، نیکخواه کیارمش، روح‌الله، هژبرافکن، حسن (1395). تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی. مطالعات رفتار سازمانی، 5(2)، 177-201.
 9. منتخب یگانه، محمد، بشلیده، کیومرث، شمسی، مرجان، هزاریان، سلماز. (1395). بررسی رابطه رهبری اخلاقی با رفتارهای انحرافی در محیط کار: نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(1)، 153-137.
 10. نصر اصفهانی، علی؛ عارف‌نژاد، محسن؛ محمدی، سمیه؛ خلیلی، اعظم (1391). بررسی اثر سرمایه‌های روان‌شناختی بر تعهد سازمانی رضایت شغلی موردمطالعه سازمان صنایع و معادن استان اصفهان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، 3(12)، 53-63.
 11. نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا؛ زارع، راضیه؛ بابامیری، محمد (1389). ارتباط مؤلفه‌های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی. فصلنامه علمی- پژوهشی تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، 1(5)، 9-15.
 12. هاشم مطوری، حمید (1396). بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و حمایت سازمانی ادراک‌شده با اشتیاق شغلی پرستاران. روان پرستاری، ۵(۲)، 45-51.
 13. هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل؛ اصلانپور جوکندان، محمد؛ نعامی، عبدالزهرا (1391). نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روان‌شناختی و خود ارزشیابی‌های محوری با عملکرد وظیفه‌ای و قصد ترک شغل. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی، 4(11)، 13-32.
 14. Agrawal, H., & Singh, A. (2017). Understanding employee retention through the lens of job embeddedness: A study of indian hospitality industry. International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 5(7), 518-528.
 15. Anxo, D., Ericson, T., & Jolivet, A. (2012). Working longer in european countries: Underestimated and unexpected effects. International Journal of Manpower, 33(6), 612-628.
 16. Appelbaum, S. H., Iaconi, G. D., & Matousek, A. (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors: causes, impacts, and solutions. Corporate Governance: The international journal of business in society, 7(5), 586-598.
 17. Ariani, D. W. (2013). The relationship between employee engagement, organizational citizenship behavior, and counterproductive work behavior. International Journal of Business Administration, 4(2), 46.
 18. Banihani, M., Lewis, P., & Syed, J. (2013). Is work engagement gendered?. Gender in Management: An International Journal, 28(7), 400-423.
 19. Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of applied psychology, 85(3), 349.
 20. Darrat, M., Amyx, D., & Bennett, R. (2010). An investigation into the effects of work–family conflict and job satisfaction on salesperson deviance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 30(3), 239-251.
 21. Darrat, M., Amyx, D., & Bennett, R. (2016). Examining the impact of job embeddedness on salesperson deviance: The moderating role of job satisfaction. Industrial Marketing Management, 63, 158-166.
 22. DeConinck, J. B. (2011). The effects of leader–member exchange and organizational identification on performance and turnover among salespeople. Journal of Personal Selling & Sales Management, 31(1), 21-34.
 23. Den Hartog, D. N., & Belschak, F. D. (2012). Work engagement and Machiavellianism in the ethical leadership process. Journal of Business Ethics, 107(1), 35-47.
 24. Erbasi, A., & Ozbek, M. C. (2017). The effect of psychological capital on work engagement. Australian Academy of Business and Economics Review, 2(4), 276-284.
 25. Freund, A. M. (2006). Age-differential motivational consequences of optimization versus compensation focus in younger and older adults. Psychology and aging, 21(2), 240.
 26. Galperin, B. L., & Burke, R. J. (2006). Uncovering the relationship between workaholism and workplace destructive and constructive deviance: An exploratory study. The International Journal of Human Resource Management, 17(2), 331-347.
 27. Gonzalez-Roma, V., Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Lloret, S. (2006). Burnout and work engagement: Independent factors or opposite poles?. Journal of vocational behavior, 68(1), 165-174.
 28. Harris, K. J., Wheeler, A. R., & Kacmar, K. M. (2011). The mediating role of organizational job embeddedness in the LMX–outcomes relationships. The Leadership Quarterly, 22(2), 271-281.
 29. Holtom, B. C., Burton, J. P., & Crossley, C. D. (2012). How negative affectivity moderates the relationship between shocks, embeddedness and worker behaviors. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 434-443.
 30. Iftikhar, U., & Rehman, Z. U. (2017). The dynamics of organizational justice: Analyzing the role of job embeddedness in achieving organizational effectiveness. NUML International Journal of Business & Management, 12(1), 45-58.
 31. Karatepe, O. M., & Karadas, G. (2012). The effect of management commitment to service quality on job embeddedness and performance outcomes. Journal of Business Economics and Management, 13(4), 614-636.
 32. Karatepe, O. M., & Ngeche, R. N. (2012). Does job embeddedness mediate the effect of work engagement on job outcomes? A study of hotel employees in Cameroon. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(4), 440-461.
 33. Lanzo, L., Aziz, S., & Wuensch, K. (2016). Workaholism and incivility: stress and psychological capital’s role. International Journal of Workplace Health Management, 9(2), 165-183.
 34. Lee, T. W., Mitchell, T. R., Sablynski, C. J., Burton, J. P., & Holtom, B. C. (2004). The effects of job embeddedness on organizational citizenship, job performance, volitional absences, and voluntary turnover. Academy of management journal, 47(5), 711-722.
 35. Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. The Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 36. Luthans, F., & Avolio, B. J. (2009). The ‘‘point’’ of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior 30(2), 291– 307.
 37. Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. New York, NY: Oxford University Press.
 38. Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of management journal, 44(6), 1102-1121.
 39. Nafei, W. (2015). The effects of job embeddedness on organizational cynicism and employee performance. International Journal of Business Administration,6(1), 8-25.
 40. Nasir, M., & Bashir, A. (2012). Examining workplace deviance in public sector organizations of Pakistan. International Journal of Social Economics, 39(4), 240-253.
 41. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2009). The relationship of age to ten dimensions of job performance. Journal of Applied Psychology, 93, 392-423
 42. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2013). A meta‐analysis of the relationships of age and tenure with innovation‐related behaviour. Journal of occupational and organizational psychology, 86(4), 585-616.
 43. Norman, S. M., Avey, J. B., Nimnicht, J. L., & Graber Pigeon, N. (2010). The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behaviors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(4), 380-391.
 44. Paek, S., Schuckert, M., Kim, T. T., & Lee, G. (2015). Why is hospitality employees’ psychological capital important? The effects of psychological capital on work engagement and employee morale. International journal of hospitality management, 50, 9-26.
 45. Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of management journal, 38(2), 555-572.
 46. Rothbard, N. P., & Patil, S. V. (Eds.). (2012). Being there: Work engagement and positive organizational scholarship. New York, NY: Oxford University Press.
 47. Rotundo, M., & Sackett, P. R. (2002). The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of job performance: A policy-capturing approach. Journal of applied psychology, 87(1), 66.
 48. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire a cross-national study. Educational and psychological measurement, 66(4), 701-716.
 49. Schaufeli, W., & Salanova, M. (2007). Work engagement. Managing social and ethical issues in organizations, 135, 177.
 50. Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92.
 51. Sturman, M. C. (2003). Searching for the inverted U-shaped relationship between time and performance: Meta-analyses of the experience/performance, tenure/performance, and age/ performance relationships. Journal of Management, 29, 609-640.
 52. Sun, T., Zhao, X. W., Yang, L. B., & Fan, L. H. (2011). The impact of psychological capital on job embeddedness and job performance among nurses: A structural equation approach. Journal of advanced nursing, 68(1), 69-79.
 53. Sweetman, D., & Luthans, F. (2010). The power of positive psychology: Psychological capital and work engagement. Work engagement: A handbook of essential theory and research, 54-68.
 54. Taylor, P., & Urwin, P. (1999). Recent trends in the labour force participation of older people in the UK. The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice, 24(4), 551-579.
 55. Toossi, M. (2012). Labor force projections to 2020: A more slowly growing workforce. Monthly Lab. Rev., 135, 43.
 56. Werbel, J. D., & Bedeian, A. G. (1989). Intended turnover as a function of age and job performance. Journal of Organizational Behavior, 10, 275-281.
 57. Yao, Y. H., Wang, R. T., & Wang, K. Y. (2009). The influence of emotional intelligence on job performance: Moderating effects of leadership. In Management Science and Engineering, 2009. ICMSE 2009. International Conference on, 1155-1160.
 58. . الوانی، مهدی (1391). مدیریت عمومی (چاپ چهل و ششم). تهران: نشر نی.
 59. باغبانیان، عبدالوهاب؛ خمرنیا، محمد (2013). بررسی رفتارهای انحرافی شغلی کارکنان بیمارستان امام علی (ع) زاهدان در سال 1390: یک گزارش کوتاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(5) 399-408.
 60. توکلی، احمد (1395). واکنش توکلی به فساد در شهرداری.پایگاه خبری تحلیلی صراط. قابل‌دسترسی در آدرس: https://www.seratnews.com/fa/news/320502
 61. رضاییان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت (چاپ پانزدهم). تهران: انتشارات سمت.
 62. رفیع‌پور، فرامرز (1386). سرطان اجتماعی فساد. شرکت سهامی انتشار. ۱۹۶-۳.
 63. سعادت، اسفندیار (1392). مدیریت منابع انسانی (چاپ هجدهم). تهران: انتشارات سمت.
 64. قاسمی، وحید (1389)، مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. (چاپ اول). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 65. کاملی، علیرضا، یزدانی، حمیدرضا، نیکخواه کیارمش، روح‌الله، هژبرافکن، حسن (1395). تأثیر رهبری اصیل بر رفاه کارکنان و رفتارهای انحرافی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی. مطالعات رفتار سازمانی، 5(2)، 177-201.
 66. منتخب یگانه، محمد، بشلیده، کیومرث، شمسی، مرجان، هزاریان، سلماز. (1395). بررسی رابطه رهبری اخلاقی با رفتارهای انحرافی در محیط کار: نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(1)، 153-137.
 67. نصر اصفهانی، علی؛ عارف‌نژاد، محسن؛ محمدی، سمیه؛ خلیلی، اعظم (1391). بررسی اثر سرمایه‌های روان‌شناختی بر تعهد سازمانی رضایت شغلی موردمطالعه سازمان صنایع و معادن استان اصفهان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، 3(12)، 53-63.
 68. نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا؛ زارع، راضیه؛ بابامیری، محمد (1389). ارتباط مؤلفه‌های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی. فصلنامه علمی- پژوهشی تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، 1(5)، 9-15.
 69. هاشم مطوری، حمید (1396). بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و حمایت سازمانی ادراک‌شده با اشتیاق شغلی پرستاران. روان پرستاری، ۵(۲)، 45-51.
 70. هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل؛ اصلانپور جوکندان، محمد؛ نعامی، عبدالزهرا (1391). نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روان‌شناختی و خود ارزشیابی‌های محوری با عملکرد وظیفه‌ای و قصد ترک شغل. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی، 4(11)، 13-32.
 71. Agrawal, H., & Singh, A. (2017). Understanding employee retention through the lens of job embeddedness: A study of indian hospitality industry. International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, 5(7), 518-528.
 72. Anxo, D., Ericson, T., & Jolivet, A. (2012). Working longer in european countries: Underestimated and unexpected effects. International Journal of Manpower, 33(6), 612-628.
 73. Appelbaum, S. H., Iaconi, G. D., & Matousek, A. (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors: causes, impacts, and solutions. Corporate Governance: The international journal of business in society, 7(5), 586-598.
 74. Ariani, D. W. (2013). The relationship between employee engagement, organizational citizenship behavior, and counterproductive work behavior. International Journal of Business Administration, 4(2), 46.
 75. Banihani, M., Lewis, P., & Syed, J. (2013). Is work engagement gendered?. Gender in Management: An International Journal, 28(7), 400-423.
 76. Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of applied psychology, 85(3), 349.
 77. Darrat, M., Amyx, D., & Bennett, R. (2010). An investigation into the effects of work–family conflict and job satisfaction on salesperson deviance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 30(3), 239-251.
 78. Darrat, M., Amyx, D., & Bennett, R. (2016). Examining the impact of job embeddedness on salesperson deviance: The moderating role of job satisfaction. Industrial Marketing Management, 63, 158-166.
 79. DeConinck, J. B. (2011). The effects of leader–member exchange and organizational identification on performance and turnover among salespeople. Journal of Personal Selling & Sales Management, 31(1), 21-34.
 80. Den Hartog, D. N., & Belschak, F. D. (2012). Work engagement and Machiavellianism in the ethical leadership process. Journal of Business Ethics, 107(1), 35-47.
 81. Erbasi, A., & Ozbek, M. C. (2017). The effect of psychological capital on work engagement. Australian Academy of Business and Economics Review, 2(4), 276-284.
 82. Freund, A. M. (2006). Age-differential motivational consequences of optimization versus compensation focus in younger and older adults. Psychology and aging, 21(2), 240.
 83. Galperin, B. L., & Burke, R. J. (2006). Uncovering the relationship between workaholism and workplace destructive and constructive deviance: An exploratory study. The International Journal of Human Resource Management, 17(2), 331-347.
 84. Gonzalez-Roma, V., Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Lloret, S. (2006). Burnout and work engagement: Independent factors or opposite poles?. Journal of vocational behavior, 68(1), 165-174.
 85. Harris, K. J., Wheeler, A. R., & Kacmar, K. M. (2011). The mediating role of organizational job embeddedness in the LMX–outcomes relationships. The Leadership Quarterly, 22(2), 271-281.
 86. Holtom, B. C., Burton, J. P., & Crossley, C. D. (2012). How negative affectivity moderates the relationship between shocks, embeddedness and worker behaviors. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 434-443.
 87. Iftikhar, U., & Rehman, Z. U. (2017). The dynamics of organizational justice: Analyzing the role of job embeddedness in achieving organizational effectiveness. NUML International Journal of Business & Management, 12(1), 45-58.
 88. Karatepe, O. M., & Karadas, G. (2012). The effect of management commitment to service quality on job embeddedness and performance outcomes. Journal of Business Economics and Management, 13(4), 614-636.
 89. Karatepe, O. M., & Ngeche, R. N. (2012). Does job embeddedness mediate the effect of work engagement on job outcomes? A study of hotel employees in Cameroon. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(4), 440-461.
 90. Lanzo, L., Aziz, S., & Wuensch, K. (2016). Workaholism and incivility: stress and psychological capital’s role. International Journal of Workplace Health Management, 9(2), 165-183.
 91. Lee, T. W., Mitchell, T. R., Sablynski, C. J., Burton, J. P., & Holtom, B. C. (2004). The effects of job embeddedness on organizational citizenship, job performance, volitional absences, and voluntary turnover. Academy of management journal, 47(5), 711-722.
 92. Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. The Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 93. Luthans, F., & Avolio, B. J. (2009). The ‘‘point’’ of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior 30(2), 291– 307.
 94. Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. New York, NY: Oxford University Press.
 95. Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of management journal, 44(6), 1102-1121.
 96. Nafei, W. (2015). The effects of job embeddedness on organizational cynicism and employee performance. International Journal of Business Administration,6(1), 8-25.
 97. Nasir, M., & Bashir, A. (2012). Examining workplace deviance in public sector organizations of Pakistan. International Journal of Social Economics, 39(4), 240-253.
 98. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2009). The relationship of age to ten dimensions of job performance. Journal of Applied Psychology, 93, 392-423
 99. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2013). A meta‐analysis of the relationships of age and tenure with innovation‐related behaviour. Journal of occupational and organizational psychology, 86(4), 585-616.
 100. Norman, S. M., Avey, J. B., Nimnicht, J. L., & Graber Pigeon, N. (2010). The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behaviors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(4), 380-391.
 101. Paek, S., Schuckert, M., Kim, T. T., & Lee, G. (2015). Why is hospitality employees’ psychological capital important? The effects of psychological capital on work engagement and employee morale. International journal of hospitality management, 50, 9-26.
 102. Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of management journal, 38(2), 555-572.
 103. Rothbard, N. P., & Patil, S. V. (Eds.). (2012). Being there: Work engagement and positive organizational scholarship. New York, NY: Oxford University Press.
 104. Rotundo, M., & Sackett, P. R. (2002). The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of job performance: A policy-capturing approach. Journal of applied psychology, 87(1), 66.
 105. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire a cross-national study. Educational and psychological measurement, 66(4), 701-716.
 106. Schaufeli, W., & Salanova, M. (2007). Work engagement. Managing social and ethical issues in organizations, 135, 177.
 107. Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92.
 108. Sturman, M. C. (2003). Searching for the inverted U-shaped relationship between time and performance: Meta-analyses of the experience/performance, tenure/performance, and age/ performance relationships. Journal of Management, 29, 609-640.
 109. Sun, T., Zhao, X. W., Yang, L. B., & Fan, L. H. (2011). The impact of psychological capital on job embeddedness and job performance among nurses: A structural equation approach. Journal of advanced nursing, 68(1), 69-79.
 110. Sweetman, D., & Luthans, F. (2010). The power of positive psychology: Psychological capital and work engagement. Work engagement: A handbook of essential theory and research, 54-68.
 111. Taylor, P., & Urwin, P. (1999). Recent trends in the labour force participation of older people in the UK. The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice, 24(4), 551-579.
 112. Toossi, M. (2012). Labor force projections to 2020: A more slowly growing workforce. Monthly Lab. Rev., 135, 43.
 113. Werbel, J. D., & Bedeian, A. G. (1989). Intended turnover as a function of age and job performance. Journal of Organizational Behavior, 10, 275-281.
 114. Yao, Y. H., Wang, R. T., & Wang, K. Y. (2009). The influence of emotional intelligence on job performance: Moderating effects of leadership. In Management Science and Engineering, 2009. ICMSE 2009. International Conference on, 1155-1160.