تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش‌های شغلی آنها با نقش تعدیل‌کنندگی تناسب فرد ـ سازمان

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 ** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

چکیده     هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزش کارکنان بخش عمومی بر نگرش شغلی آنان است و در این رابطه نقش تعدیل‌کنندگی تناسب فرد و سازمان نیز بررسی خواهد شد. انگیزش کارکنان بخش عمومی در چهار بُعد (جذابیت خدمات عمومی، تعهد به منافع عمومی، دلسوزی و فداکاری) بررسی شده است. نگرش شغلی نیز در دو بُعد (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) مطالعه شد. جامعه آماری این پژوهش شعبه درختی «سازمان امور مالیاتی تهران» با 220 کارمند بود که از میان آن­ها تعداد 153 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جمع‌آوری شد. جمع­آوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های استاندارد پری (1996) و کیم (2012) صورت گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد که انگیزش خدمات عمومی بر نگرش شغلی کارکنان تأثیر دارد؛ اما تأثیر انگیزش خدمات عمومی از طریق تناسب فرد ـ سازمان بر نگرش شغلی کارکنان، تأیید نشد

کلیدواژه‌ها

 1. ابزری، مهدی؛ انصاری، محمد؛ حسن، صفرنیا؛ عباسی، و عباسی،عباس (1387). بررسی تأثیر تناسب فرد ـ سازمان بر نگرش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 10، 63-86.
 2. مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1386). تحلیل‌های آماری با استفاده از. SPSS تهران، کتاب نو )چاپ اول(.
 3. Camilleri, Emanuel , (2006). Towards Developing an Organizational Commitment—Public Service Motivation Model for Maltese Public Service Employee. Public Policy and Administration , 21(1), 63-83.
 4. Hoseini M. (2009). Relation between development of Brads values and organizational commitment. [MA thesis]. Babol: Islamic Azad University (In Persian).
 5. Joe SW.(2010). Assessing Job self- Efficacy and organizational commitment considering a mediating Role of information Asymmetry. Journal of Social Science, 25(2), 90-97.
 6. Kim, Sangmook. (2011). Testing a Revised Measurement of Public Service Motivation: Reflective versus Formative Specification. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(3), 521-46.
 7. Kim, Sangmook, (2012). Does Person-Organization Fit Matter in the Public Sector? Testing the Mediating Effect of Person-Organization Fit in the Relationship between Public Service Motivation and Work Attitudes. Public Administration Review, 72, Iss. 6, 830-840.
 8. Lopez TB,Babin BJ,Chung C(2009).Perceptions of Ethical Work Climate and Person Organization Fit among Retail Employees In Japan and the USA: A Cross Cultural Scale Validation. Jornal OF Business Research .62. 594-600.
 9. Niti Singh,Venkat R.Krishnan(2007). Self Sacrifice and Transformational Leadership : Mediating Role of Altruism, Leadership & Organization Development. Jornal Vol.29.261-274.
 10. Peter Youngs, Ben Pogodzinski.Erin Grogn and Frank Perrone(2015).Person Organization Fit and Research on Instruction. Educational Reasearcher.Vol.44. 37-45.
 11. Pandey, Sanjay K., & Edmund C. Stazyk. (2008). Antecedents and Correlates of Public Service Motivation. In Motivation in Public Management, edited by James L. Perry and Annie Hondeghem, 101-17.
 12. Spector,P,E.(2008). Industrial Organization Psychology. Fifth Edition.Jone Wiley & Inc.
 13. Taylor, Jeannette, and Jonathan H. Westover. (2011). Job Satisfaction in the Public Service: Th e Eff ects of Public Service Motivation, Workplace Attributes and Work Relations. Public Management Review. Published electronically April 1.
 14. Taylor, Jeannette.(2008). Organizational Infl uence, Public Service Motivation and Work Outcomes: An Australian Study. International Public Management Journal 11(1). 67-88.
 15. Thomas W.H.Daniel C.Feldman(2010).The Relationships of Age With Job Attitudes : A Meta‐Analysis, Personnel Psychology. 677-718.