دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، آبان 1395 
تحلیلی بر سازوکار نظارت و تعادل در روابط بین نهادهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 15-40

سید محمد میر محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ حامد زینعلی


ارزیابی میزان آمادگی پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان‌های خدماتی دولتی

صفحه 41-67

امین عمید؛ پیمان محمدی؛ بهروز قلیچ لی


بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات

صفحه 69-87

سید محمدباقر جعفری؛ فاطمه شمسی


اصول حاکم بر مدیریت جهادی: تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور

صفحه 89-109

محمد مهدی علی شیری؛ روح الله تولایی؛ مجتبی بیدی


کاوش پدیدة مقاومت در برابر تغییر در یک دانشگاه با استفاده از پدیدارشناسی هرمنوتیک

صفحه 111-135

مصطفی هادوی نژاد؛ حامد صفی خانی


سنجش فرآیندمحوری کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک‌های تجاری – دولتی ایران)

صفحه 137-155

کریم بیات؛ عادل اذر


نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی

صفحه 157-179

عباسعلی رستگار؛ علیرضا موتمنی؛ امین همتی