دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، آبان 1395 
نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی

صفحه 157-179

عباسعلی رستگار؛ علیرضا موتمنی؛ امین همتی