کاوش پدیدة مقاومت در برابر تغییر در یک دانشگاه با استفاده از پدیدارشناسی هرمنوتیک

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانشیار، دانشگاه ولی‌عصر (عج) (نویسندة مسئول).

2 ** کارشناس ارشد، دانشگاه ولی‌عصر (عج).

چکیده

چکیده     مقاومت در برابر تغییر، پدیده­ای است که مجریان تغییر را به تکاپو برای شناسایی چیستی، چرایی، چگونگی و نحوة مدیریت آن وامی­دارد. این پژوهش با هدف رسیدن به درکی عمیق‌تر دربارة این پدیده از منظر کارکنان (اعضای هیئت­علمی و غیرهیئت­علمی) یک دانشگاه دولتی انجام شده است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی هرمنوتیک و مشارکت‌کنندگان در آن، کارکنان دانشگاه یاد شده بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری نوعی، انتخاب و داده­های کیفی از آنها به وسیلة ابزار مصاحبة باز تا مرحلة اشباع نظری گردآوری شده بود. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار Maxqda استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که شش دسته عوامل فردی، شغلی، گروهی، مدیریتی، سازمانی و محیطی در بروز مقاومت در برابر تغییر در این سازمان اثر دارند؛ همچنین بر اساس یافته­های پژوهش مشخص شد اعضای سازمان از لحاظ گونه­شناسی مقاومت در برابر تغییر، به چهار گونة ستادی‌های پیشکسوت، نوپا، وابسته و صفی‌ها تقسیم می­شوند

کلیدواژه‌ها

 1. . دانایی‌فرد، حسن؛ کاظمی، سید حسین (1389). پژوهش‌های تفسیری در سازمان استراتژی‌های پدیدار‌شناسی و پدیدار‌نگاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
 2. صلواتی، عادل؛ باغبانیان، مصطفی؛ زندی، رزان (1392). فراموشی سازمانی و مقاومت در برابر تغییر، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 72، 73-49.
 3. هادوی‌نژاد، مصطفی؛ تمدن، سجاد (1393). شناسایی صفات شخصیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر: مطالعه‌ای پدیدارشناختی، اندیشة مدیریت راهبردی، 15، 189-157.
 4. هادوی‌نژاد، مصطفی؛ خائف‌الهی، احمدعلی؛ علیزاده ثانی، محسن (1388). سیاست‌پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 16، 137-119.
 5. هادوی‌نژاد، مصطفی؛ عبادی، فاطمه (1393). نفاق مدیریت ارشد و مقاومت کارکنان در برابر تغییر: تبیین نقش میانجی اعتماد به مدیریت ارشد سازمان، پژوهش‌نامة مدیریت تحول، 12، 71-49.
 6. Amiot, C., Terry, D., Jimmieson, N., & Callan, V. (2006). A longitudinal investigation of coping processes during a merger: Implications for job satisfaction and organizational identification. Journal of Management, 32(4), 552-74.
 7. Armenakis, A.A., Harris, S.G., & Mossholder, K.W. (1993). Creating readiness for organizational change. Human Relations, 46(6), 681-703.
 8. Ashforth, B.E. & Mael, F.A. (1998). The power of resistance: Sustaining valued identities. In Kramer R.M. & Neale M.A. (Eds.), Power and influence in organizations, Thousand Oaks, CA: Sage, 89-120.
 9. Bovey, W.H. & Hede, A. (2001). Resistance to organizational change: The role of cognitive and affective processes. Leadership & Organization Development Journal, 22(8), 372-82.
 10. Bowen, D.D. (1977). Value dilemmas in organization development. The Journal of Applied Behavioral Science, 13(4), 543-56.
 11. Brower, R.S. & Abolafia, M.Y. (1995). The structural embeddedness of resistance among public managers. Group and Organization Management, 20(2), 149-66.
 12. Cashman, K. (1998). Leadership from the inside out. Provo, UT: Executive Excellence Publishing.
 13. Choi, M., & Ruona, W. (2011). Individual readiness for organizational change and its implications for human resource and organization development. Human Resource Development Review, 10(1), 46-73.
 14. Coch, L. & French, J.R.P. (1948). Overcoming resistance to change. Huma Relations, 1(4), 512-32.
 15. Cresswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Lincoln: Sage, London.
 16. Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 17. Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2005). Organization development and change. Mason, OH: Thomson South-Western.
 18. Dent, E.B. & Goldberg, S.G. (1999). Challenging resistance to change. Journal of Applied Behavioral Sciences, 35(1), 25-41.
 19. Diekelmann, N., Allen, D. & Tanner, C. (1989). The NLN criteria for the appraisal of baccalaureate programs: A critical hermeneutic analysis. In. New York: Natl League for Nursing, 11-34.
 20. Erwin, D.G. & Garman, A.N. (2010). Resistance to organizational change: Linking research and practice. Leadership & Organization Development Journal, 31(1), 39-56.
 21. Gersick, C.J.G. (1991). Revolutionary change theories: A multilevel exploration of the punctuated equilibrium paradigm. Academy of Management Review, 16(1), 10-36.
 22. Giangreco, A., & Peccei, R. (2005). The nature and antecedents of middle manager resistance to change: Evidence from an Italian context. International Journal of Human Resource Management, 16(10), 1812-29.
 23. Glaser, B.G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. CA: Sociology Press Mill Valley.
 24. Isern, J. & Pung, C. (2007). Harnessing energy to drive organizational change, McKinsey Quarterly, 1, 1-4.
 25. Kanter, R.M. (1985). Change-Master skills: What it takes to be creative. New York: McGraw-Hill.
 26. Kiefer, T. (2005). Feeling bad: Antecedents and consequences of negative emotions in ongoing change. Journal of Organizational Behavior, 26(8), 875-97.
 27. Kotter, J.P. (1995). Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, 73(2), 59-67.
 28. Lawrence, P.K. (1954). How to deal with resistance to change. Harvard Business Review, 32(3), 49-57.
 29. Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers. New York: Harper & Row.
 30. Lines, R. (2004). Influence of participation in strategic change: Resistance, organizational commitment, and change goal achievement. Journal of Change Management, 4(3), 193-215.
 31. Ljaz, S., & Vitalis, A. (2011). Resistance to organizational change: Putting the Jigsaw together. International Review of Business Research Papers, 7(3), 112-21.
 32. Morgan, G. (1997). Images of organization. CA: Sage Publications, Thousand Oaks.
 33. Msweli-Mbanga, P., & Potwana, N. (2006). Modelling participation, resistance to change, and organizational citizenship behaviour: A South African case. South African Journal of Business Management, 37(1), 21-9.
 34. O'Connor, C.A. (1993). Resistance: The repercussions of change. Leadership & Organization Development Journal, 14(6), 30-6.
 35. Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual differences measure. Journal of Applied Asychology, 88(4), 680-92.
 36. Paterson, J.M. & Cary, J. (2002). Organizational justice, change anxiety, and acceptance of downsizing: Preliminary tests on an AET-based model. Motivation and Emotion, 26(1), 83-103.
 37. Piderit, S.K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A Multidimensional view of attitudes toward organizational change. Academy of Management, 25(4), 783-94.
 38. Pinto, J. (1996). Power and politics in project management. Newton Square, PA: Project Management Institute Headquarters.
 39. Prochaska, J., Prochaska, J., & Levesque, D. (2001). A transtheoretical approach to changing organizations, Administration and Policy in Mental Health, 28(4), 247-61.
 40. Shapiro, D.L., Lewicki, R.J., & Devine, P. (1995). When do employees choose deceptive tactics to stop unwanted organizational change? A relational perspective. Research on Negotiation in Organizations, 5, 155-84.
 41. Sherman, W.S. & Garland, G.E. (2007). Where to bury the survivors? Exploring possible ex post effects of resistance to change. S.A.M. Advanced Management Journal, 72(1), 52-62.
 42. Smollan, R.K. (2011). The multi-dimensional nature of resistance to change. Journal of Management & Organization, 17(6), 828-49.
 43. Spreitzer, G.M. & Quinn, R.E. (1996). Empowering middle managers to be transformational leaders. The Journal of Applied Behavioral Science, 32(4), 237-61.
 44. Thomas, R. & Hardy, C. (2011). Reframing resistance to organizational change. Scandinavian Journal of Management, 27(3), 322-31.
 45. Trader-Leigh, K.E. (2002). Case study: Identifying resistance in managing change. Journal of Organizational Change Management, 15(2), 138-55.
 46. Watson, T.J. (1982). Group ideologies and organizational change. Journal of Management Studies, 19(3), 259-75.
 47. Yılmaz, D., & Kılıçoğlu, G. (2013). Resistance to change and ways of reducing resistance in educational organizations. International Association of Social Science Research, 1, 14-21.
 48. Zander, A.F. (1950). Resistance to change: Its Analysis and Prevention. Advanced Management, 4(5), 9-11.