نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانشیار، دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).

2 ** دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 *** کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی و کارمند دانشگاه سمنان

چکیده

 چکیده     یکی از عوامل مؤثر بر کارایی و اثربخشی در هر سازمان، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی سیستمی از ارزش­های مشترک است که سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز می‌سازد. این ارزش­ها می­توانند تعهد را در میان کارکنان ایجاد نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر و نقش ارزش­های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی در بانک ملت می­پردازد. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان بانک ملّت شهرستان تهران و روش نمونه‌گیری طبقه­ای تصادفی است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد، نظرات 278 نفر از کارمندان در سطح شهرستان تهران جمع‌آوری و جهت تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها نشان می‌دهد، از بین ابعاد چهارگانه ارزش­های سازمانی، بُعد روانی مشتمل بر شاخص رشد و تعالی سازمانی و بُعد عاطفی مشتمل بر عزّت­نفس سازمانی و روابط سازمانی بر تعهد کارکنان تأثیرگذار هستند؛ امّا بُعد معنوی مشتمل بر خدمت­رسانی، بالندگی سازمان و انسجام درونی و بُعد فیزیکی مشتمل بر بقای سازمانی بر تعهد کارکنان بی‌تأثیر است. نتایج، فرضیه اصلی پژوهش را مبنی بر وجود رابطه معنی‌دار بین ارزش­های سازمانی و تعهد سازمانی تأیید می‌کنند

کلیدواژه‌ها

 1. . ایمانی دلشاد، رضا (1389). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران). (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
 2. توسلی، نجمه (1378). بررسی رابطه فرهنگ و تعهد سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی). دانشگاه فردوسی مشهد.
 3. جمشیدنیا، علی (1378). بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با تعهد کارکنان در سازمان شهرداری اصفهان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 4. حضرتی ویری، اصغر، عباس‌پور، عباس و اکبری محله کلائی، محمد (1392). تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 4(13)، 159-171.
 5. خرازی، سید کمال؛ میرکمالی، سید محمد و ترکی، علی (1392). رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 4(14)، 87-116.
 6. رابینز، استیفن (1381). رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها (ترجمه علی پارسیان و سید محمد علی اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 7. ساروقی، احمد (1375). تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت. فصلنامه فرآیند مدیریت، 10، 4، 65-73.
 8. شاین، ادگار (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری (ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی). تهران: سیمای جوان چاپ اول.
 9. کریم‌زاده، مجید (1378). تعهد سازمانی. نشریه علمی پژوهشی اطلاع‌رسانی مدیریت انجمن مدیریت ایران، 39، 12-21.
 10. معتمد، حمیدرضا (1383). بررسی تأثیر رشته تحصیلی مدیران آموزشی دبیرستان‌ها و مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز بر تعهد سازمانی. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز، ایران.
 11. منوریان، عباس، بختایی، امیر (1386). شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان مدیریت صنعتی). چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
 12. Allport, G.W. (1963). Pattern and growth in personality. London: Holt, Rinehart and Winston.
 13. Anderson, C. L. (2001). Building Organizational Community. Journal of Family and Consumer Sciences, 92(3), 6–7.
 14. Barrett, R. (2008). A whole system approach to cultural transformation. Amsterdam: Butterworth-Heinemann.
 15. Bateman, T.S., and Stasser, S. (1984). A Longitudinal Analysis of the antecedents of organizational commitment. Academy of Management Journal, 27, 95.
 16. Berry, L. L. (1999). Discovering the Soul of Service: The Nine Drivers of Sustainable Business Success. New York: The Free Press.
 17. Bobowik, M (2011). what is the better predictor of students' personal values: Parents' values or students' personality? International Journal of intercultural relations, 35, 488-498.
 18. Chen, H. (2009). A Comparative Study of Organizational Commitment of Bank Employees in Ireland and China. Academy of International Business conference, Santiago, USA.
 19. Cohen, A., and Shamai, O. (2010). The relationship between individual values, psychological well-being, and organizational commitment among Israeli police officers. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 33(1), 50-59.
 20. Denison, D., Cho, H.J., and Young, J. (2000). Diagnosing Organizational Culture: a model and method, working paper. International for management development, 32, 28-42.
 21. Feather, N. T. (1995). Values, valences and choice: The influence of values on the perceived attractiveness and choice of alternatives. Journal of personality, 68, 1135-1151.
 22. Gautam, T., Vandick, R., and Wagner, U. (2004). Organizational identification and organizational commitment: distinct aspects of two related concepts. Asian Journal of Social Psychology, 7, 301-315.
 23. Glaser, K. (2004). Family, Work and Quality Of Life: Changing Economic and Social Roles through the Life Course. Journal of Ageing and Society, 24, 771–791.
 24. Gillespie, M. A., Denison, D., Haaland, S., Smerek, R., & Neale, W. (2008). Organizational Culture and Customer Satisfaction. Denison Consulting, Ann Arbor, MI 48104.
 25. Greenberg, J., & Baron, E. (2000). Behavior in organizations. Prentice-hall, 6th Ed.
 26. Hoque, N., Aktaruzzaman, M., and Mowla, M. (2013). Organisational culture: features and framework from Islamic perspective. Humanomics, 29(3), 202 - 219
 27. Howell, A., & Kirk-Brown, A. (2005). This goes with that which value sets maximize organizational commitment, In: Proceedings of the 5th Annual Hawaii International Conference on Business. Honolulu, HI, USA.
 28. Issa, R.A., and Haddad, J. (2008). Perceptions of the impact of organizational culture and information technology on knowledge sharing in construction. Construct Innovation, 8(3), 182-201.
 29. Kluckhohn, Ck.(1995),Values and value orientations in the theory of action, In T Parsons & E Shils(Eds), Toward a general theory of action Cambridge Harvard University.
 30. Lan, G., Ma,Z., Cao,J., and Zhang, H. (2009). A Comparison of Personal Values of Chinese A ccounting Practitioners and Students. Journal of Business Ethics, 88, 59-76.
 31. Luthans, F. (2008). Organizational behavior. Boston: McGraw Hill.
 32. Mandler, G. (1997). Approaches to a psychology of value. Hawthrone, NY: Aldine de Gruyter.
 33. Meyer, J.P., and Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace toward a general model. Human Resource Management Review, 11, 299-326.
 34. Meyer, J.P., Allen, N.J.,and Smith, C.A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551.
 35. Miller, K. D. (2004). Assessing your institution’s culture. The RMA Journal, 86(4), 32–35.
 36. Mowday, R., Porter, L., & Steers, R. (1982). Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism and turnover. New York: Academic Press.
 37. Mowday, R. (1998). Reflections on the study and relevance of organizational commitment. Human resource management review, 8(4), 14-27.
 38. Ng, T., Butts, M., Vandenberg, R., DeJoy, D., and Wilson, M. (2006). Effects Of management Communication opportunity for leaning and work schedule flexibility on organizational commitment. Journal Of vocational Behavior, 44, 474-489.
 39. Nunnally, J. C. (1976). Psychometric Theory. McGraw Hill, New York, US.
 40. O'Reilly, C., and Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Pro social Behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499.
 41. Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R., and Boulian, P. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603-609.
 42. Renner, W. H. (2003). Values: personality & A Lexical perspective individual differences.
 43. Rokeach, M. (1973). The nature of human values New York. The Free Press.
 44. Rousseau, D. M. (1990). Assessing organizational culture: the case for multiple methods. In B. Schneider (Ed.), Organizational Climate and Culture. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 45. Saifi, S.A. (2015). Positioning organisational culture in knowledge management research. Journal of Knowledge Management, 19(2), 164 - 189
 46. Sayer, A., Kabak, Ö., and Asan, U. (2007). A fuzzy approach to value and culture assessment and an application. International Journal of Approximate Reasoning, 44, 182-196.
 47. Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jos-sey Bass Publishers.
 48. Schwartz, S.H. (2006). Les valeus de base de la personne: theorie, mesures at applications (Basic human values: theory, measurement and applications). Revue Française de Sociologie, 47, 249–288.
 49. Shiuan, c.b., yu, j. d., and Relley, j.h. (2003). Organizational commitment, supervisory commitment and employee out come in the chine’s context proximal hypothesis or global hypothesis C. Journal of organization behavior, 24(3), 48-61.
 50. Staub, E. (1989). Individual and societal (group) values in a motivational perspective and their role in benevolence and harmdoing in neisenberg, jreykowski& E Staub, Social and moral values individual and societal perspectives (45-64). Hillsdale Lawrence Eribaum Associates, Publishers.
 51. Steers, R.M., & Porter, L.W. (1991). Motivation and work behavior. MCGRAW-HILL, INC, 5th Ed.
 52. Suppiah, V., and Sandhu, M.S. (2011). Organisational culture's influence on tacit knowledgesharing behavior. Journal of Knowledge Management, 15(3), 462 - 477
 53. Taylor, J.F., and Carroll, J. (2010). Corporate Culture Narratives as the