اصول حاکم بر مدیریت جهادی: تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

2 ** استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 *** دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).

چکیده

چکیده     مدیریت جهادی از جمله مفاهیمی است که به واسطه ضرورت‌های انقلاب اسلامی شکل گرفته و آثار و برکات فراوانی را در سالیان گذشته نصیب کشور کرده است. امروزه، با گسترده‌شدن عرصه دشمنی استکبار از سویی و جهت‌گیری رو به پیشرفت «جمهوری اسلامی ایران» از سوی دیگر، احساس نیاز به بهره‌گیری از الگوهای شکل‌گرفته در این مسیر افزایش یافته است؛ از این‌رو هدف از این پژوهش، شناسایی اصول حاکم بر مدیریت جهادی با تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور است؛ بنابراین با نگاهی گسترده‌تر به مفهوم مدیریت جهادی و پیگیری آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، نظامی و غیره تلاش شده است تا با بهره‌گیری از تجربه‌های فعلان این حوزه‌ها، اصول کلی حاکم بر مدیریت جهادی تبیین شود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش‌های توسعه‌ای است که با روش کیفی تحلیل مضمون مصاحبه‌های عمقی با 12 نفر از خبرگان انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آرمان‌گرایی واقع‌گرایانه در مدیریت جهادی، شامل مضامین اصلی مدیریت دانش، نگاه غیر‌ماشینی یا انسانی به نظام‌سازی، رهبری و نه اداره، نوآوری، عدم‌تقلید، نگاه سیستمی، آرمان‌خواهی و چشم‌انداز وسیع و عمیق است.

کلیدواژه‌ها

  1. . ایروانی، محمدجواد (1378). تبیین ویژگی‌های فرهنگ مدیریت جهادی. جشنواره شهید رجایی.
  2. رضوان‌خواه، سلمان؛ فاضلی دهکردی، مهدی (2012). احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم. مطالعات قرآن و حدیث، شماره 8، صفحه 181 -213.
  3. مرتضوی، مهدی؛ زارع‌پور نصیرآبادی، فضل‌اله (1391). فرهنگ سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهادی. مهندسی فرهنگی، 7(1)، 100 - 114
  4. موحد، خسرو (1386). تبیین ویژگی‌های مدیریت جهادی. اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی: وزارت جهاد کشاورزی.
  5. میر، سیدجواد (1386). ویژگیهای فرهنگ و مدیریت جهادی و آفات آن . اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی: وزارت جهاد کشاورزی.
  6. ویلر، دیوید؛ ویلر، جودیت (1380). تجربهگرایی در جامعهشناسی. نقد روشهای تجربی و کمی در جامعهشناسی معاصر: نشر مرکز.
  7. Braun, Virginia; Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. In Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa.
  8. Drucker, Peter F.; Maciariello, Joseph A. (2008). Management. Revised ed. / Peter F. Drucker with Joseph A. Maciariello. New York: Collins.
  9. Feyerabend, Paul (1993). Against method. 3rd ed. London, New York: Verso.
  10. Lapadat, Judith C. (2010). Thematic Analysis. In Albert J. Mills, Gabrielle Durepos, Elden Wiebe (Eds.): Encyclopedia of case study research. Los Angeles,