دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، آذر 1395 
بررسی پیش‌آیندهای برداشت از سیاست‌ سازمانی

صفحه 45-66

فاطمه شیخی نژاد؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده


پدیده پرزنتیسم: بررسی پیامدها و راهکارهای مقابله با آن

صفحه 67-93

ندا محمد اسماعیلی؛ شهداد قائدی؛ مظا هر یوسفی امیری؛ ارین قلی پور