ارزیابی میزان آمادگی پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان‌های خدماتی دولتی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول).

2 دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

3 *** استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محیط فوق رقابتی فعلی، نه تنها بر ساختار رقابتی اجزاء آن بلکه بر ساختار مدیریتی سازمان­ها نیز فشار فزاینده‌ای را وارد می­سازد؛ چالش­هایی که شرکت­ها را وادار می­سازد به کاهش هزینه در طول زنجیره تامین بپردازند. در این راستا، سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمانی به­صورت روزافزون مورد کاربرد شرکت­ها و سازمان‌های مختلف در سراسر جهان، واقع می­شود. علی­رغم چنین اقبالی، میزان شکست پروژه­های پیاده­سازی ERP ها در سازمان­ها بالاست و گزارش­های متعددی بر این موضوع صحه گذاشته­اند. از این­رو، فرآیند ارزیابی آمادگی سازمان، پیش از پیاده­سازی  ERPاز جایگاه مهمی در سازمان­ها برخوردار است. این تحقیق تلاش دارد تا با ارائه یک چارچوب ارزیابی جدید، ضمن ارزیابی آمادگی سازمان، نواحی مسئله­زای سازمان را تشخیص داده و سازمان را به اخذ راهبردهای اقتضائی آماده­سازی رهنمون سازد. علاوه بر آسیب­شناسی و جنبه­های مدیریت مخاطرات در مدل ارائه­شده، برقراری پیوند میان وضعیت ارزیابی­شده سازمان و مجموعه استراتژی­های اقتضائی قابل اخذ جهت آماده­سازی سازمان، از دیگر خلأهایی است که این پژوهش سعی در پوشش آن دارد. به­منظور عینی­سازی مدل پیشنهادی، این مدل با استفاده از روش پانل خبرگان در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به‌عنوان یک مورد کاوی مناسب از سازمان­های خدماتی دولتی چندتخصصی، اعمال و نتایج آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. کاربست این مدل نشان داد که سازمان مورد مطالعه با مسائلی در ناحیه تاکتیکال- سازمانی در بین نواحی ششگانه مدل پیشنهادی، مواجه است. این نتیجه، بیانگر فقدان مخاطرات راهبردی شروع پروژه پیاده‌سازی و تمرکز مسائل محتمله در نواحی غیر راهبردی مرتبط با بهسازی ساختار نَرم سازمان (منابع انسانی و مدیریت عوامل نگرشی کارکنان) است

کلیدواژه‌ها

 1. . پرویزی، محمد (1388). بررسی اثرات عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) با توجه به مدل ان گی در شرکت چینی کرد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. حنیفه‌زاده، حمید (1386). امکان سنجی پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در شرکت‌های فعال ایران در شرکت‌های تولیدی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
 3. عابدینی، مهدی (1384). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر آمادگی صنعت خودروسازی ایران جهت پیاده‌سازی سیستم ERP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران.
 4. کارگر، مهدی (1388). بررسی عوامل موثر بر تمایل رفتاری به استفاده از سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. محمودی، جعفر؛ احمدی، فریدون (1387). تعیین عوامل کلیدی موفقیت ERP در سازمان‌های دولتی ایران. اقتصاد و تجارت نوین، 4(13)، 88-67.
 6. مهدویان، مریم (1388). بررسی تاثیر مهارت‌های کاربران کلیدی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی.
 7. نظری، مهیار؛ بقائی، سعیدی (1389). نگاهی جامع بر عوامل حیاتی موفقیت پروژه‌های ERP. عصر مدیریت، 4(17-16)، 103-98.
 8. Abdinnour-Helm, S., Lengnick-Hall, M.L. & Lengnick-Hall, C.A. (2003). Pre-Implementation Attitudes and Organizational Readiness for Implementing an Enterprise Resource Planning System. European Journal of Operational Research, 146(2), 258-273.
 9. Ahituv, N., Neumann, S., & Zviran, M. (2002). A System Development Methodology for ERP Systems. Journal of Computer Information Systems, 42(3), 56-67.
 10. Allen, D., Kern, T. & Havenhand, M. (2002). ERP critical success factors: an exploration of the contextual factors in public sector institutions. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, 3062–3071.
 11. Al-Mashari M., Al-Mudimigh A. & Zairi M. (2003). Enterprise resource planning: A taxonomy ofcritical factors. European Journal of Operational Research, 146, 352–364.
 12. Al-Mashari, M. & Zairi, M. (2000). Supply-chain re-engineering using enterprise resource planning (ERP) systems: an analysis of a SAP R/3 implementation case. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 30(3/4), 296-313.
 13. Bancroft, N., Seip, H., & Sprengel, A. (1998). Implementing SAP R/3: How to Introduce a Large System into a Large Organization. ManningPublications Co., Greenwich.
 14. BEST (Better Enterprise SysTems implementation) project (2004). IST-2001-35385, Retrieved from: www.best-project.com/>.
 15. Bingi, P., Sharma, M.K. & Godla, J.K. (1999). Critical issues affecting an ERP implementation. Information Systems Management Journal, 16)3), 7-15.
 16. Bradley, J. (2008). Management based critical success factors in the implementation of enterprise resource planning. Internetional Journal of Accounting Information Systems, 9, 175-200.
 17. Chen, S-C. & Li, S-H. (2010). Consumer adoption of e-service: Integrating technology readiness with the theory of planned. African Journal of Business Management, 4(16), 3556-3563.
 18. CIGREF (1999). Retours d`expe´rience ERP. Retrieved from: http://www.- cigref.fr/ cigref_publications/2006/07/1999_retours_de.html >.
 19. Davenport, T.H. (1996). Holistic Management of megapackage change the case of SAP. Proceedings of the Second Americas Conference on Information Systems, Phoenix, AZ, 51a–51c.
 20. Davis, B. & Wilder, C. (1998). False starts, strong finishes––companies are saving troubled IT projects by admitting their mistakes, stepping back, scaling back, and moving on. Information Week ,30, 41–43.
 21. Dezdar, S., & Sulaiman, A. (2009). Successful enterprise resource planning implementation: taxonomy of critical factors. Industrial Management & Data Systems, 109(8), 1037-1052.
 22. Finney, S. & Corbett, M. (2007). ERP implementation: a compilation and analysis of critical success factors. Business Process Management Journal, 13(3), 329-347.
 23. FranÇoise, O., Bourgault, M. & Pellerin, R. (2009). ERP implementation through critical success factors’ management. Business Process Management, 15(3), 371-394.
 24. Gargeya, V.B. & Brady, C. (2005). Success and Failure Factors of Adopting SAP in ERP System Implementation. Business Process Management Journal, 11(5), 501-16.
 25. Gibson, N., Holland, C. & Light, B. (1999). A Case Study of a Fast Track SAP R/3 Implementation at Guilbert. Electronic Markets, June, 190-193.
 26. Gupta, H., Aye, K. T., Balakrishnan, R., Rajagopal, S., & Nguwi, Y. Y. (2014). A study of key critical success factors (CSFs) for Enterprise Resource Planning (ERP) systems. International Journal of Computer and Information Technology, 3(4), 813-818.
 27. Hammer, M. & J. Champy (2001). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business, New York, NY, USA.
 28. Hammer, M. (1999). Up the ERP revolution. InformationWeek, 720, 186.
 29. Holland, C.P. & Light, B. (1999). A Critical Success Factors Model for ERP Implementation. IEEE software, 16(3), 30-36.
 30. Hong, K-K. & Kim, Y-G. (2002). The Critical Success Factors for ERP Implementation: an Organizational Fit Perspective. Information & Management, 40(1), 25-40.
 31. Kenett, R.S. & Lombardo, S. (2006). The role of change management in IT systems Implementation. in P. Saha (Ed), Handbook of Enterprise Systems Architecture in Practice, National University of Singapore, Singapore: Idea Group Inc.
 32. Kim, Y., Lee, Z. & Gosain, S. (2005). Impediments to successful ERP implementation process, Business Process Management Journal, 11(2), 158-70.
 33. King, S.F. & Burgess, T.H. (2006). Beyond critical success factors: a dynamic model of enterprise system innovation. International Journal of Information Management, 26(1), 59-69.
 34. Koh, S.C.L., Simpson, M. , Padmore, J., Dimitriadis, N. & Misopoulos, F. (2006). An exploratory study of enterprise resource planning adoption in Greek companies. Industrial Management & Data Systems, 106(7), 1033-1059.
 35. Kumar, V., Maheshwari, B. & Kumar, U. (2002). ERP Systems Implementation: Best Practices in Canadian Government Organizations. Government Information Quarterly, 19, 147–172.
 36. Kwahk, K-Y. & Lee, J-N. (2008). The Role of Readiness for Change in ERP Implementation: Theoretical Bases and Empirical Validation. Information & Management, 45, 474–481
 37. Lai, M-L., Sheikh Obid, S.N. & Meera, A.K. (2004). Towards An Electronic Filing System: A Malaysian survey. Journal of Tax Research, 2(1), 100-112.
 38. Lam, S.Y., Chaing, J. & Parasuraman, A. (2008). The effects of the dimensions of technology readiness on technology acceptance: An empirical analysis. Journal of Interactive Marketing, 22(4), 19-39.
 39. Langenwalter, G. (2000). Enterprise Resources Planning and Beyond: Integrating Your Entire Organization, St. Lucie Press, Boca Raton, FL.
 40. Laughlin, S. (1999). An ERP game plan. Journal of Business Strategy (January–February), 20(1), 32–37.
 41. Lawrence Norton, A., May Coulson-Thomas, Y., Coulson-Thomas, C. J., & Ashurst, C. (2013). Ensuring benefits realisation from ERP II: the CSF phasing model. Journal of Enterprise Information Management, 26(3), 218-234.
 42. Leyh, C. (2014). Critical success factors for ERP projects in small and medium-sized enterprises-The perspective of selected German SMEs. In proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), September 2014 (pp. 1181-1190). Poland: IEEE.
 43. Lin, J-S. C. & Hsieh, P-L. (2007). The influence of technology readiness on satisfaction and behavioral intentions toward self-service technologies. Computers in Human Behavior, 23, 1597–1615.
 44. Mabert, V.A., Soni, A. & Venkataramanan, M.A. (2000). Enterprise Resource Planning: Survey of US Manufacturing Firms. Production and Inventory Management, 41(2), 52–58.
 45. Mandal, P. & Gunasekaran, A. (2003). Issues in implementing ERP: a case study. European Journal of Operational Research, 146, 274-83.
 46. Marsh, A. (2000). The implementation of enterprise resource planning systems in small-medium manufacturing enterprises in south-east Queensland: a case study approach. In Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, 2, 592–597.
 47. Minahan, T. (1998). Enterprise resource planning. Purchasing, 16, 112–117.
 48. Miranda, R. (1999). The Rise of ERP Technologyin the Public Sector. Government Finance Review, 15(4), 9–17.
 49. Moohebat, M.R., Asemi, A., & Davarpanah Jazi, M (2010). A comparative study of critical success factors (CSFs) in implementation of ERP in developed and developing countries. International Journal of Advancements in Computing Technology, 2(5), 99-110.
 50. Motwani, J., Mirchandani, D., Madan, M. & Gunasekaran, A. (2002). Successful implementation of ERP projects: evidence from two case studies. International Journal of Production Economics, 75(1/2), 83-96.
 51. Nagpal, S., Khatri, S. K., & Kapur, P. K. (2014). Exploratory study to identify critical success factors penetration in ERP implementations. In proceedings of 3rd International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization; Trends and Future Directions (ICRITO), October 2014 (pp. 1-6). India, Noida: IEEE.
 52. Nah, G.F.H., Lau, J.L.S. & Kuang, J. (2001). Critical factors for successful integration ofenterprise systems. Business Process Management Journal, 7(3), 285-96.
 53. Ngai, E., Law, C. & Wat, F. (2008). Examining the Critical Success Factors in the Adoption of Enterprise Resource Planning. Computers in Industry, 59, 548–564.
 54. O'leary, D.E. (2000). Enterprise Resource Planning Systems. Campbridge University Press, 213-224.
 55. Olson, D.V. (2005). Issues in multinational ERP implementation. International Journal of Services and Operations Management, 1(1), 7-21.
 56. Panorama Consulting Group (2017). 2017 ERP Report. Retrieved from: https://www.panorama-consulting.com/resource-center/erp-industry-reports/2017-report-on-erp-systems-and-enterprise-software/ >.
 57. Parasuraman, A. (2000). Technology Readiness Index (TRI): a Multi-item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies. Journal of Service Research, 2(4), 307–320.
 58. Parr, A. & Shanks, G. (2000). A model of ERP project implementation. Journal of Information Technology, 15, 289-303.
 59. Razmi, J., S-Sangari, M., & ghodsi, R. (2009). Developing a practical framework for ERP readiness assessment using fuzzy analytic network process. Advanced in engineering software, 40, 1168-1178.
 60. Robey, D., Ross, J.W. & Boudreau, M.-C. (2002). Learning to implement enterprise systems: an exploratory study of the dialectics of change. Journal of Management Information Systems, 19(1), 17-46.
 61. Rosacker, K.M. & Olson, D.L. (2008). Public sector information system critical success factors. Transforming Government: people. Process and Policy, 2(1), 60-70.
 62. Ross, J. W. & Vitale, M. (2000). The ERP revolution: Surviving versus thriving. Information Systems Frontiers, 2(2), 233-241.
 63. Schneider, I. (2000). Information Please. Bank Systems and Technology, 37(12), 46.
 64. Shafaei, R. & Dabiri, N. (2008). An EFQM Based Model to Assess an Enterprise Readiness for ERP Implementation. Journal of Industrial and Systems Engineering, 2(1), 51-74.
 65. Sherer, S.A. & Alter, S. (2004). Information System Risks and Risk Factors: are they Mostly about Information Systems?. Communications of the Association for Information Systems, 14, 29-64.
 66. Skok, W. & Legge, M. (2002). Evaluating enterprise resource planning (ERP) systems using an interpretive approach. Sloan Management Review, 29(1), 33-41.
 67. Slevin D. & Pinto J.,(1987). Balancing Strategy and Tactics in project Implementation. IEEE Transactions on Engineering Management, 34(1), 22-27.
 68. Somers, T.M. & Nelson, K.G. (2003). The impact of strategy and integration mechanisms on enterprise system value: empirical evidence from manufacturing firms. European Journal of Operational Research, 146(2), 315-338.
 69. Somers, T.M. & Nelson, K.G. (2004). A taxonomy of players and activities across the ERPproject life cycle. Information & Management, 41, 257-78.
 70. Sullivan, J.J., Wyeth, M. & Chumney, W.M. (2006). Developing a Practical Framework for ERP Project Implementation: A Proposed Research Design. In: Tjoa, A.M., Xu, L. & Chaudhry, S., Research and practical Issues of Enterprise Information System, IFIP (International Federation for Information Processing), Springer, New York, N.Y., USA, 205, 341-351.
 71. Sum, C.-C., Ang, J.S.K., & Yeo, L.-N. (1997). Contextual elements of critical success factors in MRP implementation. Production and Inventory Management Journal, 38, 77-83.
 72. Sumner, M. (2005). Enterprise Resource Planning. Prentice-Hall, Upper Saddle