دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، شهریور 1395 
جایگاه شایستگی‌های محوری در جانشین‌پروری

صفحه 41-62

سید مهدی الوانی؛ میر علی سید نقوی؛ رضا زارع بزرگ ابادی