دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، شهریور 1395 
طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی

صفحه 15-39

بهمن حاجی پور؛ سید محمود حسینی


جایگاه شایستگی‌های محوری در جانشین‌پروری

صفحه 41-62

سید مهدی الوانی؛ میر علی سید نقوی؛ رضا زارع بزرگ ابادی


بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت و آوای کارکنان و عملکرد آن‌ها

صفحه 63-83

محمد دوستار؛ هانیه حسنی


مطالعه عوامل اثرگذار بر رفاه ذهنی کارکنان

صفحه 85-103

تهمینه برهانی؛ اکرم هادیزاده مقدم


ارائه تکنیکی ترکیبی در بهبود نظام مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایران مبتنی بر نقشه راه اصلاح نظام اداری

صفحه 105-121

محمد علی ترابنده؛ علائالدین رفیع زاده


طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌های قابل‌برون‌سپاری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

صفحه 123-143

مسلم باقری؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ مهرداد کیانی


سنجش میزان آمادگى اجرای مدیریت دانش با توجه به عوامل کلیدى موفقیت

صفحه 145-163

سید حسین سیادت؛ راهله نوروزی وفا


طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

محسن عارف نژاد؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ علی شریعت نژاد؛ فاطمه اکبری