جایگاه شایستگی‌های محوری در جانشین‌پروری

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 *** دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).

چکیده

     هدف پژوهش حاضر، طراحی یک مدل جانشین­پروری با توجه به شایستگی­های محوری مورد‌نیاز مدیران کلیدی سازمان است تا شایسته‌سالاری را در بلند‌مدت تصمین کند. جانشین­پروری به‌عنوان یک سازوکار راهبردی در تداوم حیات سازمان‌ها در طول زمان اهمیت زیادی دارد و تربیت مدیران کلیدی متناسب با برنامه­های راهبردی سازمان را به گونه­ای هدف­گذاری می­کند که توانمندی مدیران همراستا با تحولات محیطی و بلوغ سازمانی ارتقا یابد. این پژوهش در جامعه آماری مدیران «سازمان اقتصادی کوثر» و در سطح کل جامعه (مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت­های سازمان و مدیران عالی ستادی) انجام شد. نوع پژوهش توسعه­ای - کاربردی و توصیفی - پیمایشی است. پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه خودساخته که پایایی و روایی آن به‌وسیله ارزیابی آماری با مدل کالموگروف – اسمیرنوف یک و دو گروهی و کروسکال والیس سنجیده شد، اقدام به جمع­آوری داده‌ها کرد. نتایج، فرضیه‌های طراحی‌شده را تأیید می‌کند و در این میان شایستگی محوری، شناسایی شرح شغل بالاترین تأثیر را در جانشین­پروری و توانمندی نیروی انسانی بالاترین تأثیرگذاری را در مدل دارد. برنامه­ریزی جانشین­پروری پیوند معناداری با قابلیت­های راهبردی سازمان دارد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که در سازمان علاوه بر شرح شغل جاری مدیران کلیدی، یک شرح شغل راهبردی متناسب با اسناد بالادستی سازمان تنظیم شود که مهم‌ترین پیشنهاد پژوهشگر است؛ همچنین ایجاد جایگاه ساختاری در سازمان برای پیگیری و اجرای برنامه­ریزی جانشینی یک ضرورت اساسی برای عملیاتی‌شدن جانشین‌پروری در سازمان‌ها است.

کلیدواژه‌ها

 1. . ابوالعلائی، بهزا ؛ غفاری، عباس ،(1385). مدیران آینده، مبانی نظری و تجارب عملی برنامه های استعدادیابی و جانشین پروری. مدیران سازمان مدیریت صنعتی.
 2. ابیلی، خدایار (1384). کتاب کنفرانس شایسته سالاری. انتشارات جهاد: تهران.
 3. اسکات، ریچارد (1378). سازمان‌ها سیستم عقلایی، طبیعی وباز (ترجمه حسن میرزایی). انتشارات سمت: تهران.
 4. غفاریان، وفا؛ عمادزاده، مرتضی ( 1383 ). مفهوم استراتژی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 5. فتحی ناصر؛ شعبانی راوری علیرضا ( 1386 ). الگوی علمی و تجربی پرورش مدیران آینده سایپا.
 6. معین، محمد(1378). فرهنگ معین. انتشارات امیر کبیر، جلد 2 و چاپ 1.
 7. Baker, J.C., Maps, J., New, C.C., Szwejzewski, M. (1997). A hierarchical model of business competence. Integrated Manufacturing Systems, 8(5), 265-272.
 8. Barney, J. A. (1986). Types of Competition and the Theory of Strategy: Toward an Integrative Framework. Academy of Management Review, 11(4), 761-800.
 9. Boyatzis, R.E. (1982).The Competent Manager: A Model for Effective Performance. Wiley, New York, NY
 10. Chin, W.W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In ModernMethods for Business Research, Marcoulides, G.A. (ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, pp:1295-1336.
 11. Draganidis,F.& Mentzas, G. (2006). Competency Based Management:A Review of Systems and Approaches. Information Man agement & Computer Security, 14(.1), 51-64.
 12. Dulewicz, V. & Herbert, P. (1992). The Relationship between Personality, competences, leadership style and managerial effectiveness. Henley Working Paper, HWP 14/92.
 13. Emery,Y. (2002). Analysis of the Competency Management Process.
 14. Fornell, C.,& Lacker, D.F. (1981). Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 15. Fowler, S.W., King, A.W., Marsh, S.J., & Victor, B. (2000). Beyond products: New strategic imperatives for developing competencies in dynamic environments. Journal of Engineering Technology Management, 17(3-4), 357-377.
 16. Hayes, J. L. (1979). A New Look at Managerial Competence: The AMA Model of Worthy Performance. Management Review, November, 2 – 3.
 17. Helton, K. A. & Jackson, R. D. (2007). Navigating Pennsylvania's Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment. Public Personnel Management, 36(4), 335-47.
 18. Helton, K.; & Jackson, R. (2007). Navigating Pennsylvania’s dynamic workforce: Succession planning in a complex environment. Public Personnel management, 335-347.
 19. Hondeghem, A., Vandermeulen, F. (2000). Competency Management in The Flemish and Dutch Civil Service. International Journal of Public Sector Management. 13(4), 342.
 20. Horan, James P. (2007). workforce and succession playing Report, Deportment of Human Resources, City and Country of San Francisco, May, WWW.sfgov.org/dhr.
 21. Hornbay, A S. (2003). Oxford Advanced Learners Dictionary. Londen: Oxford University press
 22. Hunte-cox, D.E. (2004). Dissertation: Organization succession planning and the organizational learning capacity. Doctor of Education in Human Resource Development, George Washington University. United stae: prokquest information and learning company
 23. Intagliata, J., Ulrich, D. & Smallwood, N. (2000). Leveraging Leadership Competencies to produce leadership brand: Creating distinctiveness by focusing on strategy and results. Human Resource planning, 23(3), 12-23.
 24. Iversen,O.I. (2000). Managing people towards a Multicultural workforce: An Investigation into the Importance of Managerial Competencies across National Boarders in Europe – Differences and Similarities. Presented at the 8th World Congress on Human Resource Management Paris May
 25. Lambertides, N. (2009). sudden CEO vacancy and the Long- run economic Consequences. Managerial Finance, 35(7).
 26. MCcelland, Rich & Boyatzis (1982). The Competent Manager measurement. new York:Sage Pub.
 27. Ringle, C.M., Wende, S., & Will, A. (2005). Smart PLS Version 2.0 M3, University of Hamburg.
 28. Rothwell, W. J. (2005). Effective succession planning: ensuring leadership continuity and building talent from within. New York: AMACOM.
 29. Schroder, H.M. (1989). Managerial Competence: The Key to Excellence. Kendal/Hunt, Dubuque, Iowa.
 30. Smilansky, J. (2007). Developing executive talent, John Wiley & Sons Ltd, the Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.
 31. Spencer, L. & Spencer, S. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. John Wiley & Sons, New York.
 32. Stuart, R. & Lindsay, P. (1997). Beyond the frame of management competenc(i)es: towards a contextually embedded framework of managerial competence in organizations. Journal of European Industrial Training, 21(1), 26-34
 33. Ulrich. D., Brockbank. W., Johnson, D., Sandholtz, K.,Younger (2008). HR competencies: mastery at the intersection of people and business, The RBL Institute, The Society For Human Resource Management
 34. Viitala, R. (2005). Perceived Development Needs Of Managers Compared To an Integrated Management Competency Model. Journal Of WorkPlace Learning, 17(7).
 35. Wickramasinghe, V. & De Zoyza, N. (2008). Gender, Age and Marital Status as Predictors of Managerial Competency Needs: Empirical Evidence from a Sri Lankan Telecommunication Service Provider. Emerald-Gender in Management: An International Journal, 23(5), 337-354.
 36. Young. M. & Dulewicz, . (2009). A study in to Leadership and Management Competencies predicting Superior Performance in the British Royal Navy. Emerald-Journal of Management Development, 28(9), 794-820.
 37. Herringer, J. M. (2002). Once isn't Enough when Measuring Staff Competence. Nursing Management, 33(2), 22.