طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت -گروه مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش‌حاضر با‌هدف طراحی‌مدل‌رهبری‌کوانتومی در‌سازمان‌های دولتی انجام‌پذیرفته است. این‌پژوهش از نظر‌هدف، کاربردی و از حیث‌‌ماهیت‌و‌روش، توصیفی‌پیمایشی است. جامعه‌آماری پژوهش متخصصین و خبرگان دانشگاه‌های دولتی استان‌لرستان هستند که 30 نفر از آن‌ها با‌استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند‌قضاوتی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری‌اطلاعات در پژوهش‌حاضر، با‌هدف تدوین مدل‌رهبری‌کوانتومی، پرسشنامه محقق‌ساخته است که روایی آن با‌استفاده از روش اعتبارمحتوا مورد تایید قرار گرفته است. نتایج‌پژوهش حاضر در‌قالب مدل‌تدوین‌شده نشان دهنده آن‌است که رهبران و مدیران در سازمان برای ایجاد سبک‌رهبری‌کوانتومی باید با بهره‌گیری از نگاه‌کوانتومی و توانایی دیدن‌هدفمند، سبک و شیوه تفکر و نگرش خود را مقارن با تفکرکوانتومی و توانایی تفکر به شیوه‌متناقض قرار دهند تا از‌این طریق زمینه‌ساز شناخت‌کوانتومی و شناخت-شهودی مسائل در سازمان شوند. از این طریق رهبران و مدیران سازمانی می‌توانند احساس و اعتمادکوانتومی را در میان کارکنان خود به‌وجود آورند که این مهم به نوبه‌خود موجب نگرش نو و جدید‌به مسائل، تفکر‌خلاقانه وشهودی، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل در سازمان می‌شود. از‌این‌رو با پیدایش تفکرخلاقانه و شهودی به همراه پیش‌بینی و آینده‌نگری، عمل‌کوانتومی یا توانایی عمل‌پاسخگویانه در سازمان به‌وجود می آید که پیامد‌اساسی این‌مهم زیست‌کوانتومی یا توانایی زندگی‌کردن در روابط، ارتباط‌متقابل رهبر‌پیرو، پیشرفت و توسعه پیروان و کارکنان از طریق خودسازماندهی و در‌نهایت به‌وجود آمدن سازمانی نوآور، حسابگر و دقیق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The design a model to Quantum's leadership in organizations with using interpretive structural modeling approach

چکیده [English]

This study with aimed to design a model for quantum leadership in organizations has been done. This research is applied and descriptive survey. The study population are experts in Lorestan universities who 30 member of them were selected using purposive sampling. Data collection tools in this study, with the aim of developing quantum leadership model was questionnaire which its validity was confirmed by content validity. The results show that leaders and managers in the organization to create quantum leadership style, should with quantum seeing and targeted see, style and way of thinking coincides with the quantum thinking and this led to quantum intuitive and quantum Knowing. In this way, leaders and managers are able to create feel and trust among its employee. With the advent of creative and intuitive thinking with anticipation and foresight, the quantum acting exist in the organization. The basic consequence of quantum acting is quantum being, interaction leader-follower, followers and staff development through self-organization and ultimately creation of innovative, numerate and accurate organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quantum's leadership
 • Quantum's skills
 • interpretive structural modeling approach
 1. افجه، علی اکبر، حمزه پور، سید مهدی، (1394)، رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان، اندیشه مدیریت راهبردی، سال هشتم، شماره دوم، ص161-204
 2. آقابابایی، راضیه، هویدا، رضا، رجایی پور، سعید، (1392)، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره ششم، شماره سوم، ص164-169
 3. ذبیحی، محمدرضا، خلیلی، طناز، (1393)، بررسی مفهوم کوانتوم وکاربرد آن در مدیریت، سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، پاییز 1393.
 4. شلتون، شارلوت و دارلینگ، جان (2001)، مدل مهارت های کوانتومی در مدیریت؛ پارادایم نوینی برای ارتقای رهبری اثربخش، ترجمه ابراهیم گلشن، مجله تحول اداری، دوره هفتم، شماره ششم.
 5. عظیمی ثانوی، بابک، رضوی، محمد حسین، (1393)، ارتباط بین میزان آشنایی و به کارگیری مهارت های کوانتومی مدیریت در سازمان های ورزشی، مدیریت ورزشی، دوره ششم، شماره چهارم، ص 613-625
 6. مختاری نوری، جمیله، خادم الحسینی،سید محمد، (1387)، کتربرد مدل مهارت های کوانتومی در رهبری پرستاری، نشریه دانشکده پرستاری شهید بهشتی، سال هیجدهم، شماره شصت و یکم، ص 55-63
 7. ملایی نژاد، اعظم، (1395)، مدرسه و رهبری کوانتومی، نشریه مدیریت مدرسه، دوره چهاردهم، شماره سوم، ص50-55
 8. Charlotte K. Shelton, john r. darling, (2001), "the quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership", leadership & organization development journal, 22 (6), pp 264-273
 9. darling, (2001), "the quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership", leadership & organization development journal 22/6, pp 264-273
 10. Deardorff, D., Williams, G. (2006). Synergy leadership in quantum organization. Available at http://www.fesserdorff/08.pdf. pp: 2-12.
 11. Dargahi, H, (2013). Quantum Leadership, The Implication for Iranian Nursing Leaders, Acta Madica Iranica, 51(6): pp411-417.
 12. Ercetin S, Kamac C. (2008), Quantum leadership paradigm, World Appl Sci J. 3(6): pp 865-848.
 13. Fris, Joe (2006), An Additional Way of Thinking About Organizational Life and Leadership: The Quantum Perspective, Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 48(1) pp: 128-141
 14. Fris, J.; Lazaridou, A. (2006), An additional way of thinking about organization life and leadership: The Quantum perspective", Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue 48(5), pp. 55-69.
 15. Hall, P, (2008), development of quantom lradeship model in south africa, university of johannesburg publish.
 16. Kilmann, R. (2002). What is your notion of leadership? Quantum organizations, Available at www.kilmann.com.
 17. Missouri, L, (2006), Soul Intelligence Springboard to Quantum Leadership, Available at:coachfederation.org/NR/.../4819/soul_intelligence_Seale_Wilson.pdf
 18. Malloch, K.; Porter-O’Grady, T. (2007), The Quantum Leader: Applications for the new world, 2nd Ed., Jones and Bartlett, Boston, M A. management Journal, 27 (2), p.129.
 19. Sariolghalam, N., Noruzi, M., Rahimi, G. (2010). The enigma of physics quantum skills strategies in the area of management. Modern Applied Science, 4(5): pp: 150-151
 20. Shelton, C, John R Darling, (2000), The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership, Leadership & Organization Development Journal. 22(6): pp. 264-273.
 21. Shelton, C. (2001). Spirituality, mental health. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 1(3): pp: 121-141.
 22. Shelton, C. (2010). Spirituality, mental health and the new physics. International
 23. Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 7(2): pp: 161-171.
 24. Valentine, S. (2002). New roles for a new age, Journal of Nursing Administration, 29(10), pp: 37-42.
 25. Vargas, J. (2010). The necessity of physics quantum skills strategies, Acta Universitatis Danubius, 8(3): pp: 129-132.
 26. Wagner, M. (2002). "Quantum leadership". Available at www.nyn.edu/ wagner/leadership/publications/files/Quantumleadership.pdf. pp: 102-104.