بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت و آوای کارکنان و عملکرد آن‌ها

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانشیار دانشگاه گیلان.

2 *** کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان

چکیده

ابراز‌ نظر و ایده جز جدانشدنی و ضروری تصمیم­هایی است که افراد در محیط­های کاری می‌گیرند. وجود جوّ سازمانی مناسب برای ابراز نظر نیز حیاتی است؛ از‌این‌رو باید شرایطی در سازمان فراهم باشد که کارکنان بتوانند به‌راحتی به ابراز نظر بپردازند و ایده­های مفید خود را برای حل مشکلات سازمان ابراز کنند. برای فراهم‌کردن چنین جوّ و شرایطی سبک رهبری مدیران سازمان و نحوه برخورد آن‌ها بسیار تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو در این پژوهش به بررسی تأثیرات رهبری اخلاقی بر سکوت و آوای سازمانی و عملکرد کارکنان پرداخته می‌شود. ابتدا متغیرهای یادشده تشریح و در ادامه با توجه به مرور مبانی نظری موضوع، فرضیه­های مناسب مطرح می‌شوند. داده‌های موردنیاز برای بررسی فرضیه­ها از میان کارکنان «دانشگاه گیلان» جمع‌آوری شد و برای تحلیل داده­ها، روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به‌کار رفت. با توجه به تحلیل‌های اکتشافی انجام‌گرفته ابعاد آوای نوع‌دوستانه، آوای تدافعی و آوای مطیع به‌عنوان ابعاد آوای سازمانی و ابعاد سکوت مطیع، سکوت دفاعی، سکوت نوع‌دوستانه و سکوت فرصت‌طلبانه به‌عنوان ابعاد سکوت سازمانی شناخته شد؛ سپس فرضیه­های اصلی و فرعی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان­دهنده تأثیرگذاری رهبری اخلاقی بر سکوت و آوای سازمانی است؛ همچنین با توجه به فرضیه­های پژوهش به بررسی تأثیرات سکوت و آوای سازمانی بر عملکرد پرداخته شد که تأثیرگذاری سکوت و آوای سازمانی نیز بر عملکرد کارکنان نیز به اثبات رسید

کلیدواژه‌ها

 1. . آرمسترانگ، مایکل (1385). مدیریت عملکرد، فرد، تیم، سازمان. مترجمان: داریوش غلام‌زاده و بهروز قلیچ خانی. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 2. دانایی‌فرد، حسن؛ پناهی، بلال (1389). تحلیل نگرش‌های شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی، تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 3.
 3. دانایی‌فرد، حسن؛ فانی، علی‌اصغر؛ براتی، الهام (1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی، نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8، 82-61.
 4. ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسگریان، مهناز. (1389). آزمون‌های روان‌شناختی. نشر ویرایش.
 5. Armstrong, M. (1994). Performance management, Key Strategies and Practical Guidelines. Great Britain: Kogan Page Limited.
 6. Brinsfield, C. D., Edwards, M. S., & Greenberg, J. (2009). Voice and Silence in Organizations: Historical Review and Current Conceptualizations. In J. Greenberg, M. S. Edwards (Eds.), Voice and Silence in Organizations. UK: Emerald Group Publishing LTD., 3-33.
 7. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117-134.
 8. Detert, J.R., & Burris, E.R. (2007). Leadership Behavior and Employee Voice: Is the Door Really Open? Academy Of Management Journal, 50, 225-241.
 9. Gambarotto, F. & Cammozzo, A. (2010). Dreams of silence: Employee voice and innovation in a public sector community of practice. Innovation: Management Policy and Practice 12, 166-178.
 10. Gao, L. , Janssen, O. & Shi, K. (2011). Leader trust and employee voice: The moderating role of empowering leader behaviors. The Leadership Quarterly, 22, 787–798.
 11. Hair. J. F., Anaderson. R. E., Tatham. R. L. & Black. W. C. (1998). multivariate data analysis. prentice hall, London.
 12. Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice and loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 13. Hoogh., A.H., & Den‌ Hartog, D. N. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. The Leadership Quarterly, 19, 297–311.
 14. Kim, W. G. & Brymer, R. A. (2011). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, behavioral outcomes, and firm performance. International Journal of Hospitality Management, 30, 1020– 1026.
 15. knoll, M. & Van dick, R. (2012). Do I here the whistle? A first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates. Journal of business ethicsو113(2), 349-362.
 16. Liu, W., Zhu, R. & Yang, Y. (2010). I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership. The Leadership Quarterly 21, 189–202.
 17. Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000). Organisational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25, 706-725.
 18. Murphy, K. R. (1989). Dimensions of job performance. In R. F. Dillon and J. W. Pellegirino (Eds.) Testing: Theoretical and applied Perspectivr, New York: Praeger.
 19. Onne, J., Thea, V., Anton, J. & Cozijn, S. (1998). Voicing by Adapting and Innovating Employees: An Empirical Study on How Personality and Environment Interact to Affect Voice Behavior. Human Relations, 51(7).
 20. Pinder, C. C. & Harlos, K. P. (2001). Employee Silence: Quiescence and Acquiescence As Responses to Perceived In justice. Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.
 21. Resick, C. J., Hanges, P. J., Dickson, M. W., & Mitchelson, J. K. (2006). A cross-cultural examination of the endorsement of ethical leadership. Journal of Business Ethics, 63, 345-359.
 22. Rusbult, C. E., Farrell, D., Rogers, G. & Mainous, A. G. (1988). Impact Of Exchange Variables On Exit, Voice, Loyalty And Neglect. Academy Of Management Journal,, 31, 599-627.
 23. Van Dyne, L., Ang, S., & Botero, I. (2003). conceptualizing employee silence and employee voice as mulitidimensional constructs. Journal of management studies,, 40.
 24. Van Dyne, L., & LePine, J. (1998). Helping and voice extra-role behaviors: Evidence of construct and predictive validity. Academy of Management Journal, 41, 108-119.
 25. Walumbwa, F. O., Morrison, E. W., & Christensen, A. L. (2012). Ethical leadership and group in-role performance: The mediating roles of group conscientiousness and group voice. The Leadership Quarterly, 32, 953–964. .
 26. Zehir, C. & Erdogan, E. (2011). The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance. 7th International Strategic Management Conference.