ارائه تکنیکی ترکیبی در بهبود نظام مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایران مبتنی بر نقشه راه اصلاح نظام اداری

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 * دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

2 ** دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

     نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در 8 برنامه تدوین شده است، مبتنی بر رئوس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است و ثمره غایی آن محقق‌شدن نظام اداری بهره‌ور بر پایه ارزش‌های اسلامی است. در این پژوهش ابتدا با توجه به نقشه استراتژی که شالوده‌ای برای کارت امتیازی متوازن (BSC) تلقی می‌شود، به چیدن اهداف استراتژیک مبتنی بر 8 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری در ابعاد کارت امتیازی متوازن پرداخته می‌شود؛ سپس برای تعیین ارتباطات علّی و معلولی هر یک از این اهداف در نقشه استراتژی از تکنیک دیمتل فازی (FDEMATEL) استفاده می‌شود و تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین اهداف تعیین و بر اساس آن وزن اهداف محاسبه می‌شوند. در مرحله بعد، شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی که ذیل هریک از اهداف تعریف می‌شوند بر اساس تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) با به‌کارگیری نرم‌افزار Super Decisions امتیازدهی می‌شوند؛ بنابراین نظامی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تدوین می‌شود که در آن امتیازدهی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اهداف استراتژیک نقشه راه اصلاح نظام اداری صورت می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها

 1. آرمسترانگ، مایکل. (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، راهنمای عمل. ترجمه اعرابی، م. و مهدیه، ا. (چاپ اول). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 2. آقا ابراهیمی، سامان؛ ماکویی، احمد؛ صدر لاهیجانی، محمدهمایون. ( 1387). ارزیابی چالش‌های شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز به روش DEMATEL. مجله علمی پژوهشی شریف، 45، 139-121.
 3. رفیع‌زاده، علاءالدین (1392). مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی- کاربردی (چاپ اول). تهران: انتشارات فرمنش.
 4. رونق، یوسف (1389). قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (چاپ اول). تهران: انتشارات فرمنش.
 5. رونق، یوسف. (1390). قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ اول). تهران: انتشارات فرمنش.
 6. فرهنگی، علی‌اکبر؛ سلطانی‌فر، محمد؛ محکمی، علی‌اصغر؛ دانایی، ابوالفضل (1392). معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشه راهبردی ( مطالعه موردی: روزنامه همشهری). نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، 5(4)، 175-200.
 7. کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید (1384). نقشه استراتژی، تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود (چاپ اول). ترجمه اکبری،ح. سلطانی،م. ملکی، ا. تهران: انتشارات آسیا.
 8. میرمحمدی، سیدمحمد؛ ایزدخواه، محمدمهدی. (1391). به‌کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری. مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی، 11، 15-31.
 9. محمدی لرد، عبدالمحمود (1388). فرایندهای تحلیل سلسله شبکه‌ای (ANP) و سلسله‌مراتبی (AHP) (چاپ اول). تهران: انتشارات البرز فردانش.
 10. لیالستانی، میرفیض؛ راجی، معصومه؛ خواجه‌پور، محمود (1392). ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS. نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، 5(1)، 100-81.
 11. نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری (1393). تهران، خانه نشر.
 12. Bentes, A., Carneiro, J., Silva, J., & Kimura, H. (2012). Multidimensional assessment of organizational performance: integrating BSC and AHP. Journal of Business Research, 65, 1790-1799.
 13. Cho, J., Lee, J. (2013). Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach, Expert systems with applications", 40, 5314-5330.
 14. Cugini, A., Michelon, G., & Pilonato, S. (2014). In search of academic excellence with the strategy map: analysis of an Italian case study. International journal of business performance management, 15(1), 1-22.
 15. Ghandehary, M., Harati, H., & Khzaei, J. (2014). Identifying and ranking the effective factors on customer values. Education, Business and Society, 7(1), 57-74.
 16. Jassbi, J., Mohamadnejad, F., & Nasrollahzadeh, H. (2011). A fuzzy DEMATEL framework for modeling cause and effect relationships of strategy map. Expert systems with applications, 38, 5967-5973.
 17. Lin, Ch., & Wu, W. (2008). A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment. Expert systems with applications, 34, 205-213.
 18. Sarfaraz, A., Jenab, K., Suwanvaraboon, A. (2014). Using fuzzy AHP for warranty management improvement. International journal of industrial and systems engineering, 17(1), 34-53.
 19. Shaverdi, M., Hashemi, M., & Ramezani, I. (2014). Application of Fuzzy AHP approach for financial performance evaluation of Iranian petrochemical sector. Procedia computer science, 31, 995-1004.
 20. Sundharam, V.N., Sharma, V., &Thangaiah, I.S. (2013). An integration of BSC and AHP for sustainable growth of manufacturing industries. International journal of business excellence, 6(1), 77-92.
 21. Wang, W., Lin, Y., Lin, Ch., Chung, Ch., & Lee, M. (2012). DEMATEL-based model to improve the performance in a matrix organization. Expert systems with applications, 39, 4978-4986.
 22. Wu. Ing-Long, Chen. Jian-Liang. (2014). A stage based diffusion of IT innovation and BSC performance impact: A moderator of technology-organization-environment. Technological forecasting & social change, 88, 76-90.