دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، تیر 1394 
بررسی ارتباط بین سیرت نیکو با تعهد سازمانی و سکوت سازمانی

صفحه 107-130

علی اکبر عابدی شربیانی؛ مهرداد سید جلیلی؛ علی نصر اصفهانی