دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، خرداد 1394 
ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت‌گرایی در عرصه مطالعات سازمانی

صفحه 15-34

حسن دانایی‌فرد؛ ناهید امراللهی بیوکی؛ علی اصغر فانی


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

صفحه 35-60

علیرضا موتمنی*؛ سحرالسادات اگاه


الگوی تحلیل مسیر بین سلسله‌مراتب نیازها، عدالت توزیعی، نگرش نسبت به کار، ویژگی‌های کار با تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر

صفحه 61-82

حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی؛ بهروز دری؛ وحید قاسمی


راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه‌کار در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 83-102

محمد لگزیان؛ یزدان منصوریان؛ اذر کفاشپور


بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی

صفحه 103-128

علی حسین کشاورزی؛ سعید صفری؛ جواد حمیدیراد


سبک رهبری و فراموشی سازمانی: مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر فراموشی سازمانی هدفمند و ناآگاهانه

صفحه 129-155

طیبه امیرخانی؛ فریبا دهقان؛ مریم عبد المالکی


ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از ابزار سروکوال

صفحه 157-172

جعفر توکلی؛ حسن ذوالفقاری