دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1394 
ترسیم افق داده‌کاوی از طریق آینده‌پژوهی

صفحه 98-420

سجاد شکوهیار؛ علی مهماندوست**