ارزیابی ماژولهای سیستم مدیریت دانش برای جاری‌سازی مدیریت دانش 0/2 در سازمان

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

     در پژوهش حاضر با هدف طراحی سیستم‌ مدیریت دانش سازمانی مبتنی بر ابزارهای وب 0/2 (سیستم مدیریت دانش 0/2)، تلاش شده با ارزیابی ماژول‌های سیستم‌های مدیریت دانش به پیاده‌سازی و اجرای هر چه بهتر مدیریت دانش0/2 در سازمان کمک گردد. در این راستا با بررسی ادبیات موجود در زمینه مدیریت دانش 0/2 و ابزارهای وب 0/2، چهار بُعد (ویژگی‌) مدیریت دانش 0/2 استخراج شده و پس از بررسی چند سیستم مدیریت دانش و شبکه اجتماعی سازمانی، 19 ماژول اصلی و تأثیرگذار در مدیریت دانش انتخاب شد. درنهایت با دسته‌بندی ماژول‌ها در چهار بُعد استخراجی، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی، ماژول‌ها در هر بُعد رتبه‌بندی شده و بر اساس وزن نهایی، تمامی ماژول‌ها به‌ترتیب اهمیت در اجرای مدیریت دانش 0/2 در سازمان رتبه‌بندی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که «همکاری» به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی در مدیریت دانش 0/2 و پس از آن ایجاد «پیوند» مورد تأکید است؛ همچنین، ماژول‌های «ارائه ایده»، «مخزن دانش»، «ارائه نقشه دانشی»، «ایجاد گروه»، «پروژه» و «ارائه بازخورد» به‌ترتیب به‌عنوان شش ماژول دارای اولویت در طراحی سیستم مدیریت دانش 0/2 شناخته شده است. با توجه به اهمیت بُعد «همکاری» در مدیریت دانش 0/2، ماژول‌های مربوط به آن نیز در میان 5 ماژول برتر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

 1. . پیام حقیقی، (1393). طراحی و تبیین مدل اجرای سیستم مدیریت دانش در بستر شبکه‌ اجتماعی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 2. پور‌کاظمی، محمد حسین؛ آسایش، حمید(1390). بررسی تحقق هدف‌های چشم انداز تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتب (AHP). مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی،5، 73-88.
 3. رنجبر، هادی؛ حق‌دوست، علی‌اکبر؛ صلصالی، مهوش، خوشدل؛ علیرضا، سلیمانی؛ محمدعلی؛ بهرامی، نسیم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش،3، 238-250.
 4. ظهیری، زهرا؛ کریمی‌خواه، جلال؛ سید حبیب الله، میرغفوری(1393). تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی،20، 163-184.
 5. قدسی‌پور، سید حسن (1392). فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 6. کشاورزی، علی حسین؛ رمضانی، یوسف(1389). بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و شاخص‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز. مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی،3، 25-46.
 7. Alavi, M. & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25, 107-136
 8. Alberghini, E., Cricelli, L., & Grimaldi, M. (2013). KM versus enterprise 0/2: a framework to tame the clash. International Journal of Information Technology and Management, 12(3), 320-336.
 9. Alder, M., & Peterson, J. (2010). Enhanced knowledge utilization for increased project efficiency: A study of knowledge management in a project environment at Siemens Industrial Turbomachinery. (Master thesis).linkoping university, Sweden.
 10. Ale, M. A., Toledo, C. M., Chiotti, O., & Galli, M. R. (2014). A conceptual model and technological support for organizational knowledge management. Science of Computer Programming, 95, 73-92.
 11. Andersen, P. (2007). What is Web 0/2? Ideas, technologies and implications for education. JISC, 1(1). Bristol, UK.
 12. Andriole, S. J. (2010). Business impact of Web 0/2 technologies, Communications of the ACM, 53(12), 67-79.
 13. Back, A., & Koch, M. (2011). Broadening participation in knowledge management in Enterprise 0/2. it-Information Technology Methoden und innovative Anwendungen der Informatik und Informationstechnik, 53(3), 135-141.
 14. Bebensee, T. (2010).Knowledge management0/2: Exploring the impact of Web0/2 on knowledge management. (Master dissertation). Utrecht University, Netherland
 15. Bebensee, T., Helms, R. and Spruit, M. (2012). Exploring Web 0/2 Applications as a Mean of Bolstering up Knowledge Management. The Electronic Journal of Knowledge Management, 9 (1), 1-9.
 16. Benbya, H. (2008). Knowledge management systems implementation: Lessons from the Silicon Valley, Neal-Schuman Publishers.
 17. . Boateng, F., & Quan Liu, Y. (2014). Web 0/2 applications' usage and trends in top US academic libraries. Library Hi Tech, 32(1), 120-138.
 18. . Cohen, D. (1999). Knowing the drill: virtual teamwork at BP. Perspectives on Business Innovation, 1
 19. . Cook, N. (2008). Enterprise 0/2: how social software will change the future of work. Gower Publishing, Ltd..
 20. . Daniel, C. A. (2009). Web 0/2: Historic Preservation in a Digital Age (Doctoral dissertation), University of Georgia.
 21. . Dave, B., and Koskela, L. (2009). Collaborative knowledge management-A construction case study. Automation in Construction, 18(7), 894-902.
 22. . Dudezert, A., Fayard, P., & Oiry, E. (2014). ASTERIX and 0/2 Knowledge Management: Exploring the appropriation of 0/2 KMS via the myth of the Gaulish. Information Systems and Global Assemblages. (Re)Configuring Actors, Artefacts, Organizations,446, 186-206. Springer Berlin Heidelberg.
 23. . Hamadani Janes, S., Patrick, K., & Dotsika, F. (2014). Implementing a social intranet in a professional services environment through Web 0/2 technologies. The Learning Organization, 21(1), 26-47.
 24. Khosrow-Pour, M. (2005). Cases on Information Technology: Lessons Learned. Idea Group Publishing: USA.
 25. Lai, J. Y., Wang, C. T., & Chou, C. Y. (2009). How knowledge map fit and personalization affect success of KMS in high-tech firms. Technovation, 29(4), 313-324.
 26. Lan Lam, N. L. C. (2013).knowledge management 0/2 the new paradigm of knowledge management: Assessing knowledge management in global student organization AIESEC from KM0/2 perspective. (Bachelor dissertation).Aarhus University, Denmark.
 27. Lauden, K. C. and Traver, C. G. (2014).E-commerce 2014(10th edition). Pearson/Addison Wesley.
 28. Lee, M. R., and Lan, Y. C. (2007). From Web 0/2 to conversational knowledge management: towards collaborative intelligence. Journal of Entrepreneurship Research, 2(2), 47-62.
 29. Levy, M. (2009). WEB 0/2 implications on knowledge management. Journal of knowledge management, 13(1), 120-134
 30. Lin, D., Geißler, P., Ehrlich, S., & Schoop, E. (2011). IDEA: A Framework for a Knowledge-based Enterprise 0/2. Journal of Universal Computer Science, 17(4), 515-531.
 31. Lin, T. C., & Huang, C. C. (2008). Understanding knowledge management system usage antecedents: An integration of social cognitive theory and task technology fit. Information & Management, 45(6), 410-417
 32. Mackeviciute, A. and Iacubiţchi, S. (2010). The impact of enterprise0/2 tools on innovation processes: the case study of incentive at IBS. (Master dissertation). Jönköping University, Sweden.
 33. McAfee, A.P. (2006), Enterprise 0/2: the dawn of emergent collaboration, MIT Sloan Management Review, 47 (3), 1-28
 34. McCall, H., Arnold, V., & Sutton, S. G. (2008). Use of knowledge management systems and the impact on the acquisition of explicit knowledge. Journal of Information Systems, 22(2), 77-101.
 35. Müller, J. (2007). Global exchange of knowledge and best-practices in Siemens Building Technologies with'References@ SBT'. In Proceedings of the 2007 International Conference on Knowledge Management, Vienna, Austria, August 2007(pp. 55-64), World Scientific
 36. Müller, J., Baumann, F., Manuth, A., & Meinert, R. (2004). Learn and change faster by leveraging and capitalizing knowledge in Siemens: the'Com ShareNet'Case Study. In Proceedings of the Thailand International Conference on Knowledge Management, 24-25 Nov 2004 (pp. 41-49).
 37. Nevo, D., & Chan, Y. E. (2007). A Delphi study of knowledge management systems: Scope and requirements. Information & Management, 44(6), 583-597.
 38. Newman, A., Thomas, J.G., & Fulkerson, A. (2009). Enterprise 0/2 Implementation. New York, NY: McGraw-Hill.
 39. Ngai, E. W., & Chan, E. W. C. (2005). Evaluation of knowledge management tools using AHP. Expert Systems with Applications, 29(4), 889-899
 40. Nielsen, B. B., & Ciabuschi, F. (2003). Siemens ShareNet: Knowledge management in practice. Business Strategy Review, 14(2), 33-40
 41. Pawlowski, J.M., Pirkkalainen, H. (2012). Global Social Knowledge Management: The Future of Knowledge Management Across Borders?. In Proceeding of European Conference on Knowledge Management, Spain, June 2012.
 42. Rampai, N. (2013). The Development Model of Knowledge Management via Social Media to Enhance Graduated Student's Self-Directed Learning Skill. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 1006-1010
 43. Razmerita, L., Kirchner, K., & Sudzina, F. (2009). Personal knowledge management: The role of Web 0/2 tools for managing knowledge at individual and organizational levels. Online information review, 33(6), 1021-1039
 44. Ribiere, V.M., and Tuggle, F.D. (2010). Fostering innovation with KM 0/2. VINE: The journal of information and knowledge management systems, 40(1), 90-101.
 45. Scherp, A., Schwagereit, F., & Ireson, N. (2009, March). Web 0/2 and Traditional Knowledge Management Processes. In Wissensmanagement, pp.222-231
 46. Shimazu, H., & Koike, S. (2007). KM2. 0: Business knowledge sharing in the Web 0/2 age. NEC Technical Journal, 2(2), 50-54
 47. Sigala, M., & Chalkiti, K. (2014). Investigating the exploitation of web 0/2 for knowledge management in the Greek tourism industry: An utilisation–importance analysis. Computers in Human Behavior, 30, 800-812.
 48. Sigala, M., & Chalkiti, K. (2015). Knowledge management, social media and employee creativity. International Journal of Hospitality Management, 45, 44-58.
 49. Van Zyl, A. S. (2009). The impact of Social Networking 0/2 on organisations. The Electronic Library, 27(6), 906-918.
 50. Voelpel, S. C., & Han, Z. (2005). Managing knowledge sharing in China: the case of Sieme