شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران (ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

2 دانشگاه شاهد

چکیده

چکیدهدر نظام‌های مردم‌سالار، آحاد جامعه می‌توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ‌هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می‌توان در دو گام اساسی مورد پیگیری قرار داد. گام اول، تشخیص عوامل و متغیرهایی است که می‌توانند بر شفافیت اطلاعات نظام اداری تأثیرگذار باشند و در گام دوم پژوهشگر تلاش کرده است تا با استفاده از «روش تصمیم‌گیری چندمعیاره آراس»، اولویت معیارهای اصلی و مؤثر بر شفافیت نظام اداری را معین کند (رتبه‌بندی معیارهای اصلی). پژوهش حاضر را می‌توان در زمره پژوهش‌های کاربردی طبقه‌بندی کرد. نتایج تحلیل داده‌های پژوهش نشان می‌دهد، عامل «ملّی»به‌عنوان مهم‌ترین معیار در شفافیت اطلاعات نظام اداری قابل‌تأمل است.

کلیدواژه‌ها


 1. . اوماسکاران(1390). روش‌هایتحقیق در مدیریت (ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی).تهران: موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 2. آون هیوز (1391).مدیریت دولتی نوین (ترجمه: مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران)، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سیزدهم.
 3. خاکی، غلامرضا (1390). روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
 4. داداشی، علیرضا (1390). مبارزه با فساد اداری در ایران: اقدامات انجام‌شده و چند راهکار پیشنهادی. راهبرد توسعه، 27، 208- 220.
 5. سایت شفافیت بین‌الملل(2014)، قابل‌دسترس در:http://www.transparency.org/country.
 6. سیاست‌های کلی نظام اداری، سایت مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی (1393).قابل‌دسترس در: http://www.iphrd.org/tabid/158/Default.aspx
 7. سینایی، حسنعلی؛ داودی، عبدالله (1388). بررسی رابطه شفاف‌سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد «تحقیقات مالی»، 27، 43-60.
 8. عبدالهی، علی و توکلی جوشقانی، نازنین (1393). بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی. فصلنامه علمی پژوهشی چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 18، 25- 40.
 9. فرهادی نژاد، محسن؛ لگزیان، محمد (1390)، پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش‌های کنترل آن (1388–1378)‎. فصلنامه علمی پژوهشی چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8، 45- 60.
 10. کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (زیر نظر حبیب ا... شالو رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع)(1390)، مجموعه سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی نظام جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 11. مهاجری، علیرضا (1383). مبانی روش تحقیق تدارک مقاله‌هایتحقیقی و پایان‌نامه‌های دانشجویی. چاپ اول، تهران: انتشارات امید.
 12. موسوی‌زاده، شهاب‌الدین (1389). نقش آمبودزمان در تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو. روزنامه اطلاعات، 24977.
 13. میرسپاسی، ناصر؛ باقرزاده، محمدرضا (1385). آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی در سازمان‌های دولتی. پژوهشگر، 7، 1-14.
 14. نهج‌البلاغه، نامه شماره 53، سایت آوینی (1393)، قابل‌دسترس در:
 15. http://www.aviny.com/Nahj/nameh/page3.aspx
 16. Ballou, D., & Pazer, H. (1995). Designing Information Systems to Optimize the accuracy-timeliness tradeoff. Information Systems Research. 6(1), 51-72.
 17. Bellamy, C., & Taylor, J. (1998). Governing in the information age.,Philadelphia :Open University Press.
 18. Chambers, S. (2004). Behind closed doors: publicity, secrecy, and the quality of deliberation. Journal of Political Philosophy, 12(4), 389-410.
 19. Crumpton, Michael A. (2011). The value of transparency.The Bottom Line: Managing Library Finances. 24(2),125-128.
 20. Dadelo, S., Turskis, Z., Zavadskas, E. K., &Dadeliene, R. (2012). Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of ARAS and expert methods.Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research, 4, 65-88.
 21. Dawes, S. S. (2010, January). Information policy meta-principles: stewardship and usefulness. In System Sciences (HICSS), 2010 43rd Hawaii International Conference on , 1-10. IEEE.
 22. Dawes, S. S., & Helbig, N. (2010). Information strategies for open government: Challenges and prospects for deriving public value from government transparency. Springer Berlin Heidelberg.
 23. Dawes, S., Pardo, T., & Cresswell, A. (2004). Designing electronic government information access programs: A holistic approach. Government Information Quarterly, 21(1), 3-23.
 24. Erkkila, T. (2010). Transparency and Nordic Openness: State Tradition and New Governance Ideas in Finland.Transparenz.VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 25. Garcia-Marco, F.-J. (2010). Updating Official Publications to the Web 3.0: A Quantum Leap in e-Gov Transparency and Citizen Participation Is on Sight. Electronic Government and the Information Systems. Springer Berlin Heidelberg.
 26. Jaffe, R., Nash, R. A., Ash, R., Schwartz, N., Corish, R., Born, T., & Lazarus, H. (2006). Healthcare transparency: Opportunity or mirage. Journal of Management Development, 25(10), 981-995.
 27. Kim, S., & Cho, K. (2005). Achieving Administrative Transparency Through Information Systems: A Case Study in the Seoul Metropolitan Government. Springer Berlin Heidelberg.
 28. Mantysaari, P. (2010). The law of corporate finance: general principles and EU law. Springer, 1, 167-678.
 29. Martinez, A. (2011). The regulation of diffusion of public sector information via electronic means: Lessons from the Spanish regulation. Government Information Quarterly, 28,188-199
 30. Perez, C. C., Bolivar, M. P. R., & Hernandez, A. M. L. (2010). The OECD budgetary transparency: An examination of online budgetary information across European Union Countries. In Comparative E-Government, Springer New York.
 31. Ratnovski, L. (2013). Liquidity and transparency in bank risk management. J. Finan. Intermediation, 422-439.
 32. Stapenhurst, F., &Langseth, P. (1997). The role of the public administration in fighting corruption.International Journal of Public, 311-330.
 33. Svensson, G. (2007). Legal requirements for transparency in appointments and promotions in Swedish higher education institutions.International Journal of Public Sector Management, 20(2), 118- 133.
 34. Turskis, Z., &Zavadskas, E. K. (2010). A novel method for multiple criteria analysis: grey additive ratio assessment (ARAS-G) method. Informatica, 21(4), 597-610.
 35. Weber, R. H. (2010). Discussion Topics of Internet Governance. In Shaping Internet Governance: Regulatory Challenges. Springer Berlin Heidelberg.
 36. Xenakis, A., &Macintosh, A. (2003) Knowledge Management in Electronic Government. Springer Berlin Heidelberg.KMGov.