روایت حکمرانی تعالی‌گرا به‌جای توقف بر فساد

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده     بیشتر راهبردهای متداول در مواجهه با فساد، بر اتخاذ رویکرد انفعالی از طریق حذف ویژگی­های سازمان فاسد یا مقاومت در برابر فساد تأکید دارند؛ درحالی‌که می‌توان این پدیده را با رویکردی فعال و یا حتی فوق‌فعال، تحت‌کنترل در‌آورد. پژوهش حاضر در پی آن است که با ارائه داستان یک سازمان تعالی‌گرا و فساد‌زدوده، یکی از بهترین راهبردهای مقابله با فساد را بازتعریف کند. درواقع در پاسخ به این پرسش که «مختصات حکمرانی تعالی‌گرا و فسادزدوده چیست؟» در پژوهش حاضر تأکید بر این است که با بهره‌گیری از روش «پیش‌روایت» از طریق تصویرپردازی از حکمرانی و سازمان اداری متعالی، می­توان ظرفیت­های هم‌افزای عناصر سازمانی را برای شکل­دهی یک سازمان فساد‌زدوده، یادگیرنده،  و تعالی­گرا برانگیخت. در این شیوه با به‌تصویر‌کشیدن یک سازمان و سالم، ارزش‌هایی عمیق در ناخودآگاه افراد ایجاد می‌شود و از دیدگاه هولوگرافیکی، میدان مغناطیسی جدید فعال می‌شود و افراد به‌تدریج به سمت سازمان روایت‌شده، گام برمی‌دارند. بر این اساس، پژوهش حاضر، بنیادی است و از «روش آمیخته» استفاده شده است. نخست، به‌منظور استخراج مفاهیم و مؤلفه‌های حکمرانی تعالی­گرا از روش «روایت­گری و تحلیل تم» استفاده شده است؛ سپس، به‌منظور ارزیابی و رتبه‌بندی مفاهیم، از روش «نظرسنجی از خبرگان» بهره گرفته شده است. سازمان سالم و متعالی پایبند به قانون است و دموکراسی را در احترام به قانون رصد می‌کند؛ بدین ترتیب، سازمانی شکل می­گیرد که با رعایت ویژگی‌های بالا به اسوه سازمان سالم تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


 1. پورعزت، علی‌اصغر (1391). مبانی مدیریت دولتی. سازمان مطالعه و تدوین، سمت.
 2. رنجبر، هادی؛ علی‌اکبر حق‌دوست؛ مهوش صلصالی؛ علیرضا خوشدل؛ محمدعلی سلیمانی؛ نسیم بهرامی (1391). نمونه‌گیری در پژوهش-های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3)، 50-238.
 3. عابدی جعفری؛ حسن، محمد سعید تسلیمی؛، ابوالحسن فقیهی؛ محمد شیخ‌زاده (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، پاییز و زمستان 1390، 151- 198.
 4. ﻓﻘﻴﻬﻲ، ابوالحسن (1380). نظام‌های ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘـﻲ، دﻳـﺪﮔﺎه ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ. ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، 50، 45-19.
 5. Aaronson, S.A. & Reeves, J.T. (2002). Corporate Responsibility in the Global Village: The Role of Public Policy, National Policy Association, Washington, DC.PP 30-37
 6. Ampratwum, E. F. (2008). The fight against corruption and its implications for development in developing and transition economies. Journal of Money Laundering Control, 11(1), 76 – 87.
 7. Aucoin. P. & Heintzman, R. (2000). The dialectics of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Sciences, 66, 45-55.
 8. O’Reilly, M., & Parker, N. (2013). Unsatisfactory Saturation’: a critical exploration of the notion of saturated sample sizes in qualitative research. Qualitative Research, 13(2), 190-197.
 9. Behn, R. D. (2001). Rethinking Democratic Accountability. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
 10. Berne, Eric (1961). Transactional Analysis in Psychotherapy. Souvenir Press Ltd.Page 76
 11. Boje, D. M. (2001). Narrative methods for organizational and communication research. Sage series in management research.
 12. Bouckaert, G. & Halligan, J. (2008). Managing Performance: International Comparisons. London, Routledge.
 13. Bovens, M. (2005a). Accountability, Part Of The Oxford Handbook Of Public Management,Oxford, Oxford University Press.
 14. Bovens, M. (2005b). Analyzing and assessing public accountability, Paper to be presented at accountable governance. An International Research Colloquium, Queens University Belfast.
 15. Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Sage.
 16. Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 17. Brown, J. S., Denning, S., Groh, K. and Prusak, L. (2005). Storytelling in Organizations: Why Storytelling is Transforming 21st century Organization and Knowledge Management. Oxford: Elsevier.
 18. Cheung, H.Y & Chan, A, W, H. (2008). Corruption Across Countries: Impacts from education and cultural dimensions. The Social Science journal, 45(2), 223-239.
 19. Desai, M. S. & von der Embse, T. J. (2008). Managing electronic information: an ethics perspective. Information Management & Computer Security, 16(1), 20-27.
 20. Devorakova, Z. (2005). Encouraging ethical behavior in PA by human resource management. Journal of Business and Economics, 6(3), 171-178
 21. Edwards, M. (2008). Just Another Emperor? The Myths and Realities of Philanthrocapitalism. Demos: A Network for Ideas & Action and the Young Foundation.
 22. Fielder, F. E. (1964). A theory of leadership effectiveness. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology. New York: Academic Press.
 23. Fisher, E. (2004). The European Union in the age of accountability, Oxford Journal of Legal Studies, 24 (1), 495-515.
 24. Haq, S. (2011).Ethics and leadership skills in public service, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2792–2796
 25. Hart, D.K. (2001). Administration and the Ethics of Virtue: In All things, Choose First for good Character and Then for Technical Expertise. in TL Cooper ed, Handbook of Administrative Ethics, 2nd edition, Marcel Dekker, New York, 131-150.
 26. Hatch, M.J. (1997). Organization Theory, Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford University Press.
 27. Hyde, M.J. (2001). The Call of Conscience: Heidegger and Levinas: Rhetoric and the Euthanasia Debate, University of South Carolina Press, Columbia, SC.pp.134-137
 28. Karklins, R. (2002). Typology of post communist corruption. Problems of post communist, 49(9), 22–32.
 29. King, N. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage
 30. Klitgaard, R. (1991). Controlling Corruption. University of California Press.
 31. Levin, M. & Satarov, G. (2000). Corruption and Institutions of Russia. European Journal of political Economy, 1(16), 113-132.
 32. Labov, W. (1972). Language in the inner city, Philadelphia, Univ. of Pa. Press.
 33. Marotzki, W. (2004). Qualitative biographical research, in U. Flick, et al. (eds) A companion to qualitative research. London: Sage.
 34. McWilliams, A. & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: a theory of the firm perspective, Academy of Management Review, 26(1), 117-127.
 35. Neuman, Lawrence W. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach. MA: Allyn and Bacon.
 36. Orme, G. (2003). Ethics - a foundation competency. Industrial and Commercial Training, 35(5), 184-190.
 37. Przeworski, A. Stokes, S. & Manin, B. (1999). Democracy, Accountability and Representation. Cambridge University Press
 38. Rosenbloom, D.H. (19