دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1390 
بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی

یوسف محمدی فر؛ نعمت الله موسی پور؛ سهراب دلانگیزان؛ محمد احمدی


تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران

شمس السادات زاهدی؛ حمید امین اسماعیلی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ حسن واعظی