دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1390 
2. بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی

یوسف محمدی فر؛ نعمت الله موسی پور؛ سهراب دلانگیزان؛ محمد احمدی


7. تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران

شمس السادات زاهدی؛ حمید امین اسماعیلی؛ حجت الله حاجی حسینی؛ حسن واعظی