دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390 
طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی

بهروز دری نوکورانی؛ یاسر سبحانی فرد


تأثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان

سعید مرتضوی؛ حسین کارشکی؛ سیما ساغروانی


مدل ریاضی بودجه ریزی در بخش عمومی: رویکرد بهینه سازی استوار

عادل آذر؛ سجاد نجفی


تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ الهام براتی


پیمایشی طولی در زمینه ی علل فساد اداری و روش های کنترل آن (1388- 1378)

محسن فرهادی نژاد؛ محمد لگزیان


طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران

عباسعلی حاج کریمی؛ علی رضائیان؛ اکرم هادیزاده؛ علی بنیادی نائینی


نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش ها

سیدمحمد میرمحمدی؛ اکبر حسن پور