دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390 
طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران

عباسعلی حاج کریمی؛ علی رضائیان؛ اکرم هادیزاده؛ علی بنیادی نائینی