دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تیر 1390 
بررسی میزان کاربست مؤلفههای مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاهها:مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد

غلامرضا شمس مورکانی؛ سمیرا میرزاپور


تأملی بر شادی در پرتو محوریت دینی:مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران

حسن زارعی متین؛ مهدی سبکرو؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ حمید رامین مهر


بررسی تحقق هدفهای چشم انداز تشکیل سازمان امور مالیاتیکشور بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

محمد حسین پورکاظمی؛ حمید آسایش


راهبردهای مدیریت ریسک در روابط بین سازمانی: بررسی نقشمتغیرهای قدرت نامتوازن، وابستگی متقابل و اعتماد

ابراهیم تیموری؛ مهدی فشارکی؛ افشار بازیار


عوامل مؤثر بر رهبری خدمت گزار از دیدگاه مدیران

علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ حسین دامغانیان


تحلیل مؤلفه های حکمت در نهج البلاغه با استفاده از تحلیل محتوا

بهرام رنجبریان؛ سید محسن علامه؛ مجید رشید کابلی؛ محمود غلامی کرین


مبانی و بسترهای تفکر و تعقل خلّاق از دیدگاه اسلام

ولی اله نقی پورفر