دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تیر 1390 
تأملی بر شادی در پرتو محوریت دینی:مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران

حسن زارعی متین؛ مهدی سبکرو؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ حمید رامین مهر


عوامل مؤثر بر رهبری خدمت گزار از دیدگاه مدیران

علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ حسین دامغانیان


تحلیل مؤلفه های حکمت در نهج البلاغه با استفاده از تحلیل محتوا

بهرام رنجبریان؛ سید محسن علامه؛ مجید رشید کابلی؛ محمود غلامی کرین