کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی روی کارکنان

دوره 12، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-29

10.52547/jpap.2021.213428.0

سکینه حاتمی؛ میرعلی سید نقوی؛ سید مهدی الوانی


مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 44-68

10.29252/jpap.2019.96594

سکینه حاتمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور