مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجو، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیدههدف: امروزه افزایش انتظارات اجتماعی کارکنان و فشارها حتی از بیرون سازمان (عموم و رسانه ها)  بر شدت توجه مدیران منابع انسانی به مسئولیت های اجتماعی افزوده است. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این کار از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد. بدین منظور  پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در محدوده زمانی 1980-2019، 38 پژوهش که به صورت مستقیم، موضوع مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شد. پژوهش های انتخاب شده برای کدگذاری وارد نرم افزار مکس کیودا نسخه 10 شدند.یافته های پژوهش:  پس از فرایند کدگذاری، 61 کد متمایز شناسایی شد. از بین کدهای شناسایی شده؛ عدم تبعیض جنسیتی در فرصت های استخدامی مرتبط (18)، برنامه های هماهنگ سازی و تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفه ای (13) و توجه به رفتار برابر( غیرتبعیض آمیز ) در فرایند استخدام (10) به ترتیب بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع در اصطلاحات پژوهشی داشتند. در مرحله بعد کدها در قالب 18 تم و در نهایت تم ها در 4 مفهوم تقسیم بندی شدند.محدویت ها و پیامدها: در این مطالعه بیشتر به مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. پژوهش های آتی بایستی به مطالعه مسئولیت ها در دو حوزه درونی و بیرونی به طور همزمان بپردازند.پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی در جهت توسعه شناخت مسئولیت های اجتماعی در قبال کارکنان باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: دستیابی به مدلی جامع با روش فراترکیب نوآوری اصلی این پژوهش بوده که می تواند الگویی برای سایر تحقیقات باشد.کلیدواژه ها: مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی، استخدام، آموزش، جبران خدمات، ارزیابی عملکردنوع مقاله: مقاله علمی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب

نویسنده [English]

 • sakineh hatami 1

1 student

چکیده [English]

به طور کلی مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی در ارتباط با فعالیت هایی فراتر از وظایف برای بهبود زندگی کاری و شخصی کارکنان است که با توجه به حساسیت جوامع نسبت به این اقدامات، امروزه به شدت مورد توجه قرار می گیرند. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی است. این کار از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد. بدین منظور 32 پژوهش که به صورت مستقیم، موضوع مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند. پژوهش های انتخاب شده برای رمزگذاری وارد نرم افزار مکس کیودا شدند. در پایان پس از مرحله تلفیق، 53 رمز متمایز شناسایی شد. از بین رمزهای شناسایی شده رمز های عدم تبعیض جنسیتی در فرصت های استخدامی مرتبط (18)، برنامه های هماهنگ سازی و تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفه ای (13)، مشارکت مسئولانه و غیرتبعیض آمیز در فرایند استخدام (رفتار برابر) (10) و منع بکارگیری کودکان (9) به ترتیب بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع در اصطلاحات پژوهشی داشتند. در مرحله بعد رمزها در قالب 15 مفهوم (تم) و در نهایت مفاهیم در 3 موضوع تقسیم بندی شدند. استفاده از روش فراترکیب به منظور دستیابی به مدلی جامع از نوآوری های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها [English]

 • مسئولیت اجتماعی
 • مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی
 • استخدام
 • آموزش
 • جبران خدمات
 1. - Added, E., Dartiguepeyrou, C., Raffard, W., & Saloff, C. M. (2009). Le DRH Du 3e Millenaire, Paris: Pearson/Village Mondial
 2. - Agboveh, M. (2009). Balancing Conflicting Tertiary Stakeholders’ Expectations: A Management Perspective (Master Thesis, University Of Vaasa, Faculty Of Business Studies, Department Of Management).
 3. - Alcaraz,J.M., Susaeta, L., Suarez, E., Colon,C., Gutierrez-Martinez, I., Cunha, R., Leguizamon, F., Idrovo, S., Weisz, N., Correia, M.F. & Pin, J.R. (2017): The Human Resources Management Contribution To Social Responsibility And Environmental Sustainability: Explorations From Ibero-- -America, The International Journal Of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2017.1350732.
 4. - Aoula, E-S. & Guedira, M. (2013). Corporate Social Responsibility And Human Resources Management: What Joint?. International Journal Of Humanities And Social Science, 3(13),206-211
 5. - Apostol, O., & Näsi, S. (2014). Firm–Employee Relationships From A Social Responsibility Perspective: Developments From Communist Thinking To Market Ideology In Romania. A Mass Media Story. Journal Of Business Ethics, 119(3), 301-315.
 6. - Austria, K. F. (2009). The Interaction Between Local Employment Development And Corporate Social Responsibility–Contract Reference N O VC/2007/0559. Vienna: Austrian Institute For MSP Research. Spletni Vir: Http://Ec. Europa. Eu/Social/Blobservlet.
 7. - Bardoel, E.A., De Cieri, H., And Mayson, S. (2008), ‘Bridging The Research-Practice Gap: Developing A Measurement Framework For Work-Life Initiatives,’ Journal Of Management And Organization, 14(3), 239–258.
 8. - Barrena-Martinez, J., Lopez-Fernandez, M., & Romero-Fernandez, P. M. (2017). Socially Responsible Human Resource Policies And Practices: Academic And Professional Validation. European Research On Management And Business Economics, 23(1), 55-61.
 9. - Beaupre, D., Cloutier, J., Gendron, C., Jimenez, A., & Morin, D. (2008). Gestion Des Ressources Humaines, Developpement Durable Et Responsabilite Sociale. Revue Internationale De Psychosociologie Pp. (77–140). Éditions ESKA. Http://Dx.Doi.Org/10.3917/Rips.033.0077
 10. - Bučiūnienė, I., & Kazlauskaitė, R. (2012). The Linkage Between HRM, CSR And Performance Outcomes. Baltic Journal Of Management, 7(1), 5-24.
 11. - Celma, D., Martinez‐Garcia, E., & Coenders, G. (2014). Corporate Social Responsibility In Human Resource Management: An Analysis Of Common Practices And Their Determinants In Spain. Corporate Social Responsibility And Environmental Management, 21(2), 82-99.
 12. - Cheruiyot, T.K. & Maru, L. C. (2012). Employee Social Responsibility Practices And Outcomes In Kenya's Tourist Hotels. African Journal Of Economic And Management Studies, 3(1), 23-41.
 13. - Ciprian-Dumitru, S. (2013). How To Deal With Corporate Social Responsibility Related To Employees. Annals Of The University Of Oradea, Economic Science Series, 22(1), 1675-1681.
 14. - Cooke, F. L., & He, Q. (2010). Corporate Social Responsibility And HRM In China: A Study Of Textileand Apparel Enterprises. Asia Pacific Business Review, 16(3), 355-376.
 15. - Dudovskiy, J. (2016.4.28). BMW CSR Overview. Https://Research Methodology.Net/Bmw-Csr-Overview/.
 16. - Dudovskiy, J. (2017.1.8). Google Corporate Social Responsibility (CSR). Https://Research Methodology.Net/Google-Corporate-Social-Responsibility-Csr/.
 17. - Dudovskiy, J. (2019.2.10). Microsoft Corporate Social Responsibility (CSR): A Brief Overview. Https://Research-Methodology.Net/Microsoft-Corporate-Social-Responsibility-Csr/.
 18. - Del Baldo M. (2018) CSR, Innovation And Human Resource Management: The Renaissance Of Olivetti’s Humanistic Management In Loccioni Group, Italy. In: Lu H., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L. (Eds) Building New Bridges Between Business And Society. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham.
 19. - De Stefano, F., Bagdadli, S., & Camuffo, A. (2018). The HR Role In Corporate Social Responsibility And Sustainability: A Boundary‐Shifting Literature Review. Human Resource Management, 57(2), 549-566.
 20. - Dupont, C., Ferauge, P., & Giuliano, R. (2013). The Impact Of Corporate Social Responsibility On Human Resource Management: GDF SUEZ’s Case. International Business Research, 6 (12), 145-155.
 21. - European Commission (2001), Green Paper: Promoting A European Framework For Corporate Social Responsibility, Commission Of The European Communities, Brussels.
 22. - Fuentes-Garcia, F. J., Núñez-Tabales, J. M., & Veroz-Herradon, R. (2008). Applicability Of Corporate Social Responsibility To Human Resources Management: Perspective From Spain. Journal Of Business Ethics, 82(1), 27-44.
 23. - Gond, J. P., Igalens, J., Swaen, V., & El Akremi, A. (2011). The Human Resources Contribution To Responsible Leadership: An Exploration Of The CSR–HR Interface. In Responsible Leadership (Pp. 115-132). Springer, Dordrecht.
 24. - Global Reporting Initiative. (2011). GRI And ISO 26000: How To Use The GRI Guidelines In Combination With ISO 26000. Retrieved From Https://Www.Globalreporting.Org/
 25. - Jamali, D. R., El Dirani, A. M., & Harwood, I. A. (2015). Exploring Human Resource Management Roles In Corporate Social Responsibility: The CSR‐HRM Co‐Creation Model. Business Ethics: A European Review, 24(2), 125-143.
 26. - Inyang, B. J., Awa, H. O., & Enuoh, R. O. (2011). CSR-HRM Nexus: Defining The Role Engagement Of The Human Resources Professionals. International Journal Of Business And Social Science, 2(5), 118-126.
 27. - Kolr, A., And Tulder, R.V. (2002), ‘Child Labor And Multinational Conduct: A Comparison Of International Business And Stakeholder Codes,’ Journal Of Business Ethics, 36, 291–301.
 28. - Lê, T. T. T. & De Nanteuil, M. (2015). Employees’ Vocational Training And Corporate Social Responsibility (CSR): Beyond “Primary Responsibilities”. GSTF Journal On Business Review (GBR), 4(2), 21-27.
 29. - Lechuga Sancho, M. P., Martinez-Martinez, D., Larran Jorge, M., & Herrera Madueño, J. (2018). Understanding The Link Between Socially Responsible Human Resource Management And Competitive Performance In Smes. Personnel Review, 47(6), 1211-1243.
 30. - Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2004). Corporate Social Responsibility And Marketing: An Integrative Framework. Academy Of Marketing Science, 32, 3–19.
 31. - Mahdi, R. (1393). Analysis Of The Status Of Education And Human Resources Improvement Of Enterprises From The Perspective Of Social Responsibility, Journal Of Human Resource Train And Development , First Year, 2, 123-139 (Persian).
 32. - Markel, K. S., & Barclay, L. A. (2009). Addressing The Underemployment Of Persons With Disabilities: Recommendations For Expanding Organizational Social Responsibility. Employee Responsibilities And Rights Journal, 21(4), 305-318.
 33. - Mun, E., & Jung, J. (2018). Change Above The Glass Ceiling: Corporate Social Responsibility And Gender Diversity In Japanese Firms. Administrative Science Quarterly, 63(2), 409-440.
 34. - Naghizadeh, R., Elahi, Sh., Manteghi, M., Ghazi Noori, S.S. (1393). The Meta Analysis Of Regional Innovation Models; An Overview Of The Years 1990-2013, Innovation Management, 3 (4): 25-56 (Persian).
 35. - Newman, A., Miao, Q., Hofman, P. S., & Zhu, C. J. (2016). The Impact Of Socially Responsible Human Resource Management On Employees' Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role Of Organizational Identification. The International Journal Of Human Resource Management, 27(4), 440-455.
 36. - Nie, D., Lämsä, A. M., & Pučėtaitė, R. (2018). Effects Of Responsible Human Resource Management Practices On Female Employees’ Turnover Intentions. Business Ethics: A European Review, 27(1), 29-41.
 37. - Obrad, C., & Gherheș, V. (2018). A Human Resources Perspective On Responsible Corporate Behavior. Case Study: The Multinational Companies In Western Romania. Sustainability, 10(3), 726-740.
 38. - Rok, M., & Mulej, M. (2014). CSR-Based Model For HRM In Tourism And Hospitality. Kybernetes, 43(3/4), 346-362.
 39. - Pfeffer, J. (2010). Building Sustainable Organizations: The Human Factor. Academy Of Management Perspectives, 24, 34–45.
 40. - Rowan, J.R. (2000), ‘The Moral Foundation Of Employee Rights,’ Journal Of Business Ethics, 24(2), 355–361
 41. - Schawbel, D. (2017). Employee Burnout Is Becoming A Huge Problem In The American Workforce. Quartz. Accessed March 20, 2017, From Https://Qz.Com/932813/Employee-Burnout-Isbecoming A-Huge-Problem-In-The-American-Workforce
 42. - Shastri, S. (2014). Corporate Social Responsibility Towards Employees (Case Of Kingfisher Airlines And Jet Airways). Journal Of Accounting & Marketing, 3:1
 43. - Shen, J., & Benson, J. (2016). When CSR Is A Social Norm: How Socially Responsible Human Resource Management Affects Employee Work Behavior. Journal Of Management, 42(6), 1723-1746.
 44. - Shen, J., & Zhu, C.J. (2011). Effects Of Socially Responsible Human Resource Management On Employee Organizational Commitment. The International Journal Of Human Resource Management, 22(15), 3020-3035.
 45. - Shen, J., & Zhang, H. (2017). Socially Responsible Human Resource Management And Employee Support For External CSR: Roles Of Organizational CSR Climate And Perceived CSR Directed Toward Employees. Journal Of Business Ethics, 1-14.
 46. - Szczepańska-Woszczyna, K. (2015). Responsible Leadership Contribution To Human Resource Management-A Study Of Csr-Hr Interface. Procedia Economics And Finance, 34, 403-409.
 47. - Turker, D. (2018). Social Responsibility And Human Resource Management Managing Social Responsibility (Pp. 131-144): Springer.
 48. - Turker, D., & Altuntas, C. (2014). Sustainable Supply Chain Management In The Fast Fashion Industry: An Analysis Of Corporate Reports. European Management Journal, 32(5), 837-849.
 49. - Turoń, K. (2016). Corporate Social Responsibility To Employees: The Best Labour Practices In Transport And Logistics Companies. Journal Of Corporate Responsibility And Leadership, 3(1), 37-47.
 50. - Voegtlin, C., & Greenwood, M. (2016). Corporate Social Responsibility And Human Resource Management: A Systematic Review And Conceptual Analysis. Human Resource Management Review, 26(3), 181-197.
 51. - Waring, P., & Lewer, J. (2004). The Impact Of Socially Responsible Investment On Human Resource Management: A Conceptual Framework. Journal Of Business Ethics, 52(1), 99-108.
 52. - Yu, H. (2013). Human Resource Management Strategy In Corporate Social Responsibility. In Proceedings Of The International Conference On Information Engineering And Applications (IEA) 2012 (Pp. 277-283). Springer, London