تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر ارتقای سرمایه فکری سبز(مورد مطالعه: واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 . واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده امروزه ارزش شرکت‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر دارایی‌های نامشهود یا سرمایه فکری است. این عوامل، به دلیل نقش قابل‌توجه خود در دستیابی به مزیت رقابتی، از اهمیت خاصی برخوردار شده‌اند. در اقتصاد دانش‌محور کنونی، توجه به سرمایه فکری برای رقابتی ماندن ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر سرمایه فکری سبز در واحدهای صنعتی بپردازد. این پژوهش از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت را شامل می‌شود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 300 پرسشنامه، بین مدیران شاغل در این واحدها توزیع گردید. جهت تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی تأثیر مثبتی بر هر سه بعد سرمایه فکری سبز یعنی سرمایه انسانی سبز، سرمایه ساختاری سبز و سرمایه رابطه‌ای سبز دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی شرک

کلیدواژه‌ها