کلیدواژه‌ها = شفافیت
تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-33

10.52547/jpap.2021.213390.0

مرتضی نصوحی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده


مدل سنجش میزان تمایل خط‏ مشی‏ گذاران به دولت باز در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 35-64

10.29252/jpap.2020.96726

نوشین مومن کاشانی؛ فرج‏ اله رهنورد؛ مهدی مرتضوی؛ محمود شیرازی