کلیدواژه‌ها = رفتارهای انحرافی
فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 63-89

10.52547/jpap.2021.221449.1043

زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی


استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 93-116

حسن دانایی فرد؛ مهتاب همائی لطیف؛ حمید رضا خان محمدی