کلیدواژه‌ها = اعتماد
تسهیل همکاری و به‌اشتراک‌گذاری دانش بین‌سازمانی به‌واسطه اعتماد بین‌سازمانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 15-35

حسین رحمان سرشت؛ ژاله فرزانه حسن زاده


طراحی و تبیین الگوی اعتماد در بانکداری الکترونیکی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 136-155

منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی؛ امیر مانیان


نقش عوامل راهبردی محیطی در تبیین اعتماد سیاسی (با تأکید بر عامل میانجی اعتماد عمومی به سازمان های دولتی)

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

محمد خانباشی؛ شمس السادات زاهدی؛ سیدمهدی الوانی


رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

سیدمحمد میرمحمدی؛ محمد رحیمیان؛ طاهره جلالی خان آبادی


راهبردهای مدیریت ریسک در روابط بین سازمانی: بررسی نقشمتغیرهای قدرت نامتوازن، وابستگی متقابل و اعتماد

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

ابراهیم تیموری؛ مهدی فشارکی؛ افشار بازیار