کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
طراحی مدل دانشگاه کارآفرین با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش عالی (مورد مطالعه: واحدها و مراکزآموزشی دانشگاه آزاد خراسان رضوی)

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 167-186

10.52547/jpap.2022.223024.1088

سیده فاطمه طوسی؛ الهام فریبرزی؛ محمود قربانی


بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 103-128

علی حسین کشاورزی؛ سعید صفری؛ جواد حمیدیراد


سبک رهبری و فراموشی سازمانی: مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر فراموشی سازمانی هدفمند و ناآگاهانه

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 129-155

طیبه امیرخانی؛ فریبا دهقان؛ مریم عبد المالکی


تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

فرج اله رهنورد آهن؛ فضل اله زارعپور نصیرآبادی؛ شهرام حافظی