سبک رهبری و فراموشی سازمانی: مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر فراموشی سازمانی هدفمند و ناآگاهانه

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 چکیده     امروزه سازمان‌ها با محیط­هایی مواجه هستند که تغییر یکی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر آن‌ها است؛ از­این­رو یادگیری سازمانی از ضرورت­های لازم برای بقا و کسب مزیت رقابتی به‌شمار می­رود. پژوهش­ها نشان می­دهد که فراموشی سازمانی در فرآیند یادگیری سازمانی نقش قابل‌توجهی دارد. فراموشی سازمانی، توانایی حذف دانش منسوخ و ناکارآمد است و بخش مهمی از پویایی دانش در سازمان‌ها محسوب می‌شود. با توجه به این امر، شناسایی عوامل اثرگذار بر فراموشی سازمانی اهمیت دوچندان می‌یابد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر فراموشی سازمانی هدفمند و ناآگاهانه می­پردازد. فرضیه­ها در میان تمامی کارکنان شهرداری ناحیه شش منطقه یک تهران، مورد آزمون قرار گرفت. ابزار اصلی جمع­آوری داده، پرسشنامه بود و داده­ها بر مبنای مدل­سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که رهبری خدمتگزار فرآیند فراموشی هدفمند را تسهیل می‌کند و بر فراموشی سازمانی ناآگاهانه اثر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. . داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 2. جلالی، رضا و خسروانی، فرزانه (1389). فراموشی سازمانی؛ چالش مهم مدیران در عصر جدید کسب‌وکار، پژوهش‌نامه مدیریت تحوّل، 2(4)، 97- 117.
 3. خرازی، سید کمال، میرکمالی، سید محمد و ترکی، علی (1392). رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان. چشم‌انداز مدیریت دولتی. 4(14).
 4. قلی‌پور، آرین، پورعزت، علی‌اصغر و حضرتی، محمود (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی، مدیریت دولتی، 1(2)، 118-103.
 5. مشبکی، اصغر و مسعود ربیعه (1388). فراموشی سازمانی هدفمند: اکسیر رقابت‌پذیری در سازمان‌ها، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 13، شماره 4، صص: 218-193.
 6. مشبکی، اصغر، عندلیب اردکانی، نادر و عندلیب اردکانی، داود (1390). بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند: رویکردی نوین در مدیریت دانش (مطالعه موردی)، مدیریت سلامت، 14(44)، 54-41.
 7. نصر اصفهانی، مهدی، نصر اصفهانی، علی و نوری، ابوالقاسم (1390). رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان، پژوهش‌های مدیریت، 4(11)، 124-105.
 8. Argote, L. (2013). Organizational Forgetting. Springer Science and Business Media, New York.
 9. Azmy, F. T. (2007). Mapping the learn-unlearn-relearn model Imperatives for strategic management. European Business Review, 20(3), 240-259.
 10. Barbuto, J. & Wheeler, D. W. (2006). Scale Development and Construct Clarification of Servant leadership. Group & Organization Management, 31(3), 300-326.
 11. Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.
 12. Buchen, I. H. (1998). Servant leadership: A model for future faculty and future institutions. Journal of Leadership Studies, 5.
 13. Baumgartel, H. (1957). Leadership Style as a Variable in Research Administration. Administrative Science Quarterly, 2(3), 344-360.
 14. Contee-Borders, A. K. (2003). A case study defining servant leadership in the workplace. Doctoral dissertation, Regent University.
 15. David, G. & Brachet, T. (2011). On the Determinants of Organizational Forgetting. American Economic Journal: Microeconomics, 3, 100-123.
 16. Easterby, M.; Lyles, S., & Marjorie A. (2012). In Praise of Organizational Forgetting. Journal of Management Inquiry, 20(3), 311-316.
 17. Fairholm, M. R., & Fairholm, G. W. (2009). Understanding Leadership Perspectives Theoretical and Practical Approaches, Springer.
 18. Fernandez, V.; Sallan, J. M.; Simo, P., & Enache M. (2009). Organizational Forgetting/ Unlearning: The Dark Side of the Absorptive Capacity. Universitat Politecnica de Catalunya Spain, 1-16.
 19. Fernandez, V., & Sune, A. (2009). Organizational Forgetting and its causes: an empirical research. Journal of Organizational Change Management, 22(6), 620-634.
 20. Greenleaf, R. K. (197