نویسنده = حجت اله وحدتی
شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 39-65

10.48308/jpap.2020.96797

زهرا شمس؛ حجت وحدتی؛ حسن زارعی متین؛ هوشنگ نظر پوری؛ نجم الدین موسوی


ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-38

10.48308/jpap.2019.96450

ُسید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری


شناسایی و اولویت بندی مولفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 159-180

حیدر صیدزاده؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ حجت اله وحدتی